Meilė vaikui – ne profesija

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Kur­šė­nų vai­kų glo­bos na­muo­se au­gi­na­mi žir­gai ir po­niai – gy­vū­nų te­ra­pi­jos da­ly­viai.
Kur­šė­nuo­se miš­ko ap­sup­ty­je gra­žio­je iš­puo­se­lė­to­je te­ri­to­ri­jo­je įsi­kū­rę vai­kų glo­bos na­mai iš pir­mo žvilgs­nio la­biau pri­me­na sa­na­to­ri­ją, nei glo­bos įstai­gą. Di­džiu­lio 4 tūks­tan­čių kvad­ra­ti­nių met­rų pa­sta­to da­lis šian­dien tuš­čia, o il­ga­me­tis įstai­gos di­rek­to­rius Fe­lik­sas Ru­dzins­kas su­ka gal­vą, kaip iš­gy­ven­ti di­dį­jį su­krė­ti­mą – ins­ti­tu­ci­nių glo­bos įstai­gų per­tvar­ką. Be nau­jų so­cia­li­nių pa­slau­gų čia pra­dė­ta nau­ja veik­la – gy­vū­nų te­ra­pi­ja.

Gy­vū­nų te­ra­pi­ja nu­ste­bi­na ir pe­si­mis­tus

Glo­bos na­mų te­ri­to­ri­jo­je įreng­tuo­se ap­tva­ruo­se žo­lę rupš­no­ja dvi al­pa­kos – di­rek­to­rius sa­ko, jog ti­ki­si jų įsi­veis­ti ir dau­giau. Už tvo­ros veiks­mą ste­bi po­nis. Jis jau da­ly­vau­ja gy­vū­nų te­ra­pi­jo­je – ko­men­tuo­ja va­do­vas. Di­rek­to­rius šūk­te­li tam tik­rą šau­ki­nį ir iš ap­tva­ro ga­lo at­šuo­liuo­ja trys žir­gai ir dar vie­nas po­nis. Ki­tas spor­ti­nis žir­gas rea­bi­li­tuo­ja­si ats­ki­rai. Pri­riš­ta ga­no­si Pran­cū­zi­jos kal­nų ož­ky­tė.

F. Ru­dzins­kas pa­sa­ko­ja, kad dau­gu­ma šių gy­vū­nų – do­va­no­ti. Al­pa­kos ir dvi ku­me­lės įstai­gai nu­pirk­tos iš TV ak­ci­jos pa­ra­mos lė­šų.

„Kas pa­gei­da­vo kom­piu­te­rių, kas te­le­vi­zo­rių, o mes vie­nin­te­liai no­rė­jo­me įsi­gy­ti gy­vū­nų. Tad mū­sų no­rą pa­lai­kė“, – pa­sa­ko­ja di­rek­to­rius.

Ieš­kant nau­jų pa­slau­gų ra­jo­no bend­ruo­me­nei, tuš­tė­jan­čiuo­se vai­kų glo­bos na­muo­se įsteig­tas at­ski­ras pa­da­li­nys – Glo­bos cent­ras. Jis ne tik ieš­ko glo­bė­jų bei įtė­vių, mo­ko juos, ruo­šia, bet ir dir­ba su pro­ble­mų tu­rin­čio­mis šei­mo­mis.

Glo­bos cent­re dir­ba psi­cho­lo­gai. Vie­na spe­cia­lis­tė tu­ri pa­žy­mė­ji­mą ir yra pa­si­ren­gu­si dar­be nau­do­ti hi­po­te­ra­pi­ją. Ji pri­tai­ko jo­di­nė­ji­mą psi­cho­te­ra­pi­jai. Žir­gus pri­žiū­ri tre­ne­riai.

„Aš bu­vau pe­si­mis­tas, bet grei­tai bu­vau nu­ste­bin­tas, ko­kie ste­buk­lai čia vyks­ta. Pa­jo­di­nė­ji­mai pra­kal­bi­na vai­kus, jie ima ro­dy­ti emo­ci­jas. El­ge­sio pro­ble­mų tu­rin­tys glo­bos na­mų vai­kai atei­na pas gy­vū­nus, su jais bend­rau­ja, nu­si­ra­mi­na. Kol kas hi­po­te­ra­pi­jai nau­do­ja­mi po­niai, žir­gai – pri­jau­ki­ni­mo to­kiam dar­bui sta­di­jo­je“, – pa­sa­ko­ja įstai­gos va­do­vas.

Jis ma­no, kad gy­vū­nų te­ra­pi­ja – di­džiau­sias pa­sie­ki­mas vai­kų svei­ka­tin­gu­mo ug­dy­mui, pui­ki prie­mo­nė ri­zi­kin­gų poel­gių mal­ši­ni­mui.

Atyks­ta vai­kai su tė­vais, šei­my­nos. Hi­pe­rak­ty­vus vai­kas ant ark­lio iš­kart ap­si­ra­mi­na .

„Ant ark­lio ne­pa­šo­ki­nė­si, tu­ri su­si­kon­cent­ruo­ti“, – pa­ste­bi di­rek­to­rius.

Jis pri­pa­žįs­ta, kad žir­gų iš­lai­ky­mas yra bran­gus, bet su pa­si­did­žia­vi­mu sa­ko: „Mes esa­me ūki­nin­kai“.

Glo­bos na­mai uži­ma 7 hek­ta­rų te­ri­to­ri­ją ir dar val­do 17 hek­ta­rų že­mės ūkio pa­skir­ties že­mės. Kul­tū­ri­nė­se pie­vo­se šie­nau­ja, au­gi­na grū­di­nes kul­tū­ras. Tu­ri šiek tiek tech­ni­kos, vie­ti­niai ūki­nin­kai pa­de­da.

Au­ga at­ski­ro­se šei­my­no­se

29 me­tus Vai­kų glo­bos na­mams va­do­vau­jan­tis Fe­lik­sas Ru­dzins­kas sa­ko, kad šiuo me­tu čia gy­ve­na 34 glo­bo­ti­niai. Tie­sa, 5 vie­nos šei­mos vai­kai įsi­kū­rė at­ski­ra­me pa­da­li­ny­je – bend­ruo­me­ni­niuo­se vai­kų na­muo­se. Sa­vi­val­dy­bė iš­nuo­ma­vo tri­jų kam­ba­rių bu­tą Dau­gė­liuo­se, įstai­ga nu­pir­ko bal­dus, at­li­ko re­mon­tą.

Vai­kus pri­žiū­ri so­cia­li­nė dar­buo­to­ja ir 4 jos pa­dė­jė­jai. Jie vi­si gy­ve­na kaip šei­mo­je – pa­tys per­ka­si mais­tą, pla­nuo­ja fi­nan­sus. Ta­čiau atva­žiuo­ja ir į glo­bos na­mus.

Čia vi­si vai­kai gy­ve­na tri­jo­se šei­my­no­se, su­si­skirs­tę po aš­tuo­nis. Šei­my­na įsi­kū­ru­si tar­si at­ski­ra­me bu­te, ku­ria­me yra vir­tu­vė, mie­ga­mie­ji, sa­ni­ta­ri­nės pa­tal­pos ir bend­ra erd­vė poil­siui, ku­rio­je sto­vi kom­piu­te­riai, te­le­vi­zo­riai, ak­va­riu­mas. Švie­su, tvar­kin­ga, šiuo­lai­kiš­kai at­nau­jin­ta.

Vai­kų na­mų nuo 13 iki 110

Di­de­lę dar­bo pa­tir­tį su­kau­pęs di­rek­to­rius Fe­lik­sas Ru­dzins­kas pri­si­me­na, kad bu­vo lai­kas, kai 10-yje ša­lies ap­skri­čių vei­kė 13 vals­ty­bi­nių vai­kų na­mų.

„Vė­liau jie pra­dė­jo ga­min­tis. At­si­ra­do pri­va­tūs, pu­siau pri­va­tūs, skai­dė­si. Kai išau­go per 110, per ke­pu­rę trink­te­lė­jo Eu­ro­pos Są­jun­ga. Ta­da pra­si­dė­jo ma­ži­ni­mas“, – pri­si­me­na is­to­ri­ją va­do­vas.

Jis paaiš­ki­na, kad vai­kų glo­bos per­tvar­ka sie­kia pe­rei­ti nuo ins­ti­tu­ci­nės glo­bos prie bend­ruo­me­ni­nių pa­slau­gų, ku­rios bū­tų ar­ti­mos bio­lo­gi­nės šei­mos są­ly­goms. 2020 me­tų pa­bai­go­je ins­ti­tu­ci­jo­je glo­bo­ja­mų vai­kų ne­be­tu­ri lik­ti. Tiks­las – vi­si vai­kai tu­ri aug­ti bio­lo­gi­nė­se šei­mo­se. Ne­sant to­kių ga­li­my­bių, juos tu­ri au­gin­ti glo­bė­jai, įtė­viai. Tar­pi­nis va­rian­tas – bend­ruo­me­ni­niai na­mai.

Mei­lė vai­kui – ne pro­fe­si­ja

Kur­šė­nų vai­kų glo­bos na­mai įkū­rė Pa­ra­mos šei­mai pa­da­li­nį. Spe­cia­lis­tai ak­ty­viai dir­ba su ri­zi­kin­go­mis šei­mo­mis, kad jų vai­kai lik­tų su šeimomis. Nuo 2016 me­tų apie 34 vai­kai iš 17 šei­mų ne­pa­te­ko į glo­bą, li­ko sa­vo na­muo­se. Šian­dien spe­cia­lis­tai dir­ba su 2 ma­mo­mis, au­gi­nan­čio­mis 6 vai­kus. Ieš­ko joms gy­ve­na­mo būs­to, ga­li­my­bių su­grįž­ti į so­cia­li­zuo­tą gy­ve­ni­mą.

„Tiks­las – iš­veng­ti vai­ko at­skir­ties. Mes tu­ri­me pra­kti­kos – vai­kas pai­ma­mas iš šei­mos, ma­ma pas mus du-tris kar­tus at­vy­ku­si pa­ver­kia, po to ry­šiai nu­trūks­ta. Ma­ma pa­jau­čia lais­vą gy­ve­ni­mą ir su­si­grą­žin­ti vai­ką di­de­lio no­ro ne­be­tu­ri. Nors vai­ko prie­rai­šu­mas ne­su­ma­žė­ja“, – da­li­ja­si pa­tir­ti­mi F. Ru­dzins­kas.

Jis įsi­ti­ki­nęs, kad šian­dien ne­beuž­ten­ka vai­ką paim­ti ar grą­žin­ti į šei­mą. Svar­bu – dar­bas su šei­mo­mis. Grą­ži­nai vai­ką į šei­mą, ne­reiš­kia, kad jau vis­kas ge­rai. Žmo­gų pa­kel­ti nuo dug­no, rei­kia ne tik so­cia­li­nės, pa­gal­bos, bet ir įlie­ti jį į kul­tū­ri­nį gy­ve­ni­mą. Di­rek­to­rius pa­sa­ko­ja, kad pa­kal­bin­tos jau­nos ma­mos pri­si­pa­žįs­ta ne­pri­si­me­nan­čios, ka­da pa­sku­ti­nį kar­tą bu­vo ki­ne, ren­gi­ny­je. Įs­tai­ga tu­ri au­to­bu­są, ža­da pa­gal­bą Sa­vi­val­dy­bė, rė­mė­jai. Di­rek­to­rius no­ri iš­vež­ti tas šei­mas į ke­lio­nę, kad ki­taip pa­si­jaus­tų, pra­plės­tų aki­ra­tį.

F. Ru­dzins­kas ver­ti­na, kad per­tvar­kos lai­mė­ji­mas – at­si­gręž­ta į šei­mą. Ne chao­tiš­kai vai­ką at­skir­ti, paim­ti.

„Pa­vyz­džiui, lan­kė­me vie­ną ma­mą, au­gi­nan­čią 5 vai­kus. Ne­bu­vo leng­va, ta­čiau ma­ma my­li vai­kus, sten­gia­si ir jie au­ga sa­vuo­se na­muo­se. Jie nea­tė­jo į val­diš­kus na­mus. Mū­sų iš pra­džių bi­jo­da­vo, ne­no­rė­jo įsi­leis­ti. Bet pa­ma­žu at­si­ra­do pa­si­ti­kė­ji­mas“, – sa­kė F. Ru­dzins­kas.

Va­do­vas pri­pa­žįs­ta, kad ne­žiū­rint vi­sų pa­stan­gų, į bio­lo­gi­nes šei­mas grįž­ta ne dau­giau nei treč­da­lis glo­bo­ti­nių. Vi­siš­kų naš­lai­čių tarp glo­bo­ti­nių nė­ra, nors anks­čiau to­kių bū­da­vo apie 10. Pas­ta­rai­siais me­tais įstai­go­je dau­giau vy­res­nių vai­kų. Da­lis jų lan­ko­si pas sa­vo tė­vus, su jais bend­rau­ja. Tris me­tus pa­li­kus vai­kų na­mus, įstai­gos spe­cia­lis­tai vis dar jais rū­pi­na­si.

Di­rek­to­rius ne­nei­gia, kad bū­na at­ve­jų, kad glo­bė­jai grą­ži­na glo­bos na­mams glo­bo­ti­nį. Ar­ba pa­ts vai­kas pa­si­pra­šo grą­ži­ni­mas. Su­dė­tin­giau­sia yra paaug­lys­tė­je, kai vai­kas tam­pa ne­pak­lus­niu, kar­tais ag­re­sy­viu, gąs­di­na glo­bė­jus. Ar­ba jau­čia­si jų ig­no­ruo­ja­mas, ypač, jei šei­ma tu­ri sa­vo vai­kų.

„Mei­lė vai­kui – ne pro­fe­si­ja. Čia vien ge­rų no­rų neuž­ten­ka" – įsi­ti­ki­nęs di­rek­to­rius ir sa­ko, kad ir pas juos ne vis­kas auk­su grįs­ta.

Kur „pra­dings­ta“ vai­kai?

Bu­vo me­tas, kai Kur­šė­nų glo­bos na­muo­se aug­da­vo iki 140 vai­kų. Vė­liau su­ma­žė­jo per­pus ir toks skai­čius lai­kė­si iki per­tvar­kos. Pa­gal Eu­ro­pos Są­jun­gos fi­nan­suo­ja­mą pro­jek­tą už 180 tūks­tan­čių eu­rų bus nu­pirk­ti 3 bu­tai po 4 kam­ba­rius ir juo­se ap­gy­ven­din­ta 15 glo­bo­ti­nių. Di­džiu­lia­me vai­kų glo­bos komp­lek­se liks aug­ti 11 vai­kų, nes yra to­kių, ku­rie ne­no­ri kel­tis į bend­ruo­me­ni­nius na­mus. Jie ga­li lik­ti, nes čia – jų na­mai, ki­to­kių jie ne­tu­ri. Jie čia ga­li su­grįž­ti ir išė­ję. Vai­kai tu­ri tei­sę oriai užaug­ti.

Kaip glo­bo­ti­nių skai­čius glo­bos įstai­go­se vos pa­skel­bus per­tvar­ką taip stai­ga su­ma­žė­jo?

F. Ru­dzins­kas aiš­ki­na, kad įstai­goms pa­dė­jo vie­šu­mas.

„Vals­ty­bi­niai vai­kų na­mai vi­sa­da bu­vo pa­slap­tin­gi. Bu­vo me­tas, kai pa­ša­li­niams ir ko­jos ten įkel­ti ne­bu­vo ga­li­ma. Ne­bu­vo ga­li­ma ži­no­ti jų gy­ve­ni­mo spe­ci­fi­kos. Da­bar esa­me at­vi­ri jau dau­giau nei du de­šimt­me­čius“, – pa­sa­ko­jo di­rek­to­rius.

Glo­bė­jų pa­ren­gi­mo pro­gra­ma, jos vie­ši­ni­mas, da­ly­va­vi­mas įvai­riuo­se vie­šuo­se ren­gi­niuo­se pa­ska­ti­no žmo­nes im­tis šios veik­los.

„Ne pa­slap­tis, kad pas mus pra­gy­ve­ni­mo ly­gis nė­ra aukš­tas, ne­dar­bas, o tai yra pa­ska­ti­ni­mas ir pi­ni­gais. Ant­ra ver­tus, pa­di­dė­jo at­sar­gu­mas ver­ti­nant vai­kui ki­lu­sios grės­mės ly­gį, paė­mi­mo iš šei­mos bū­ti­nu­mą“, – tvir­ti­na F. Ru­dzins­kas.

Di­rek­to­rius vi­siš­kai ne­su­tin­ka su vie­šai iš­sa­ko­ma nuo­mo­ne, kad vai­kų glo­bos na­mų ap­lin­ka vai­kams ne­sau­gi, jie nie­ko neiš­moks­ta. Jis įsi­ti­ki­nęs, kad čia vai­kai įgau­na dau­giau įgū­džių, ne­gu ko­kio­je nors in­te­li­gen­tiš­ko­je šei­mo­je, kur vai­kas pirš­čiu­kų ne­pa­ju­di­na. Čia yra ir dar­bi­nė veik­la.

„Prieš ei­lę me­tų iš mi­nis­te­ri­jos at­vy­ku­siems val­di­nin­kams tu­rė­jau aiš­kin­ti, ar vai­kai, pri­žiū­rė­da­mi gy­vū­nus, nė­ra iš­nau­do­ja­mi“, – pri­si­me­na su iro­ni­ja va­do­vas.

Jį gąs­di­na per­tvar­kos sku­ba. Daug chao­so, keis­tų spren­di­mų.

„Į dė­žu­tes su­dė­lio­ji­mas ver­čia prie to, kad rei­kia sta­ty­ti nau­jus na­mus, bu­tus pirk­ti, o tuos ku­riuos tu­rė­jo­me, nė­ra kur dė­ti. Ne­ga­li­ma vai­ko, gy­ve­nu­sio įpras­to­je ap­lin­ko­je ke­lio­li­ką me­tų stai­ga iš­rau­ti, vers­ti jį mes­ti mo­kyk­lą, bū­re­lius, drau­gus ir per­kel­ti į ki­tą mies­tą, ra­jo­ną, tik dėl to, kad ten at­si­ra­do lais­vas glo­bė­jas“, – F. Ru­dzins­kas var­di­ja per­tvar­kos skau­du­lius.

Kad po per­tvar­kos ne­bū­tų ki­tos per­tvar­kos

Di­rek­to­rius ne­nei­gia, kad per­tvar­ka pa­sė­jo di­de­lį ne­ri­mą čia dir­ban­tiems 49 dar­buo­to­jams. Su­lauk­ta ir pa­si­prie­ši­ni­mo. Kai rei­kė­jo pe­rei­ti dirb­ti į bend­ruo­me­ni­nius na­mus, iš pra­džių ne­bu­vo no­rin­čių.

„Ta įtam­pa tę­sė­si ne vie­ne­rius me­tus. Bu­vo me­tas, kad dar­buo­to­jai bu­vo va­di­na­mi vai­kų nie­kin­to­jais. Jaut­res­ni bi­jo­jo ir į gat­vę išei­ti. Da­bar jau ma­tau nu­si­ra­mi­ni­mo po­žy­mių. Mes kal­ba­mės su ko­lek­ty­vu, ap­ta­ria­me bū­si­mus pla­nus, da­li­ja­mės sfe­ro­mis, ruo­šia­mės po­ky­čiams, vyks­ta­me į mo­ky­mus. Pa­si­rin­ki­mo ke­lias vi­siems yra lais­vas“, – kal­bė­jo di­rek­to­rius.

Il­ga­me­tis va­do­vas šian­dien jau­čia bai­mę, kad iš­puo­se­lė­ti vai­kų glo­bos na­mai ne­lik­tų vi­siš­kai tuš­ti. Kas sa­vai­tę su ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vais svars­to, ko­kias dar so­cia­li­nes pa­slau­gas ra­jo­no bend­ruo­me­nei bū­tų ga­li­ma čia or­ga­ni­zuo­ti.

„Ne­ra­mu, kad so­cia­li­nė po­li­ti­ka ir vėl ne­pa­si­keis­tų, o po per­tvar­kos ne­pra­si­dė­tų ki­ta per­tvar­ka. Nė­ra pa­pras­ta taip per­sio­rien­tuo­ti, čia ne myg­tu­ką įjung­ti“, – ne­ri­mau­ja va­do­vas.

Jis sa­ko su­lau­kiąs klau­si­mų, ar Sa­vi­val­dy­bė ne­nu­ma­tė par­duo­ti, keis­ti, iš­nuo­mo­ti gra­žio­je vie­to­je įkur­tų pa­sta­tų. F. Ru­dzins­kas įsi­ti­ki­nęs, jei ten­kins bend­ruo­me­nės po­rei­kius, so­cia­li­nės pa­slau­gos iš­liks ir plė­sis. Da­bar – kū­ry­biš­kas mąs­ty­mo, de­ri­ni­mo lai­ko­tar­pis. Min­ty­se – va­rian­tai įkur­ti vai­kų die­nos cent­rą, ato­kvė­pio pa­slau­gą neį­ga­lius vai­kus au­gi­nan­čioms šei­moms, o gal ir teik­ti die­nos užim­tu­mo pa­slau­gas se­ne­liams.

Komentarai

Reda    Sek, 2019-08-04 / 20:29
Sveiki. Pavasario metu jokio psichologo šiuose vaikų namuose nebuvo.........................
nelinksma    Sek, 2019-08-04 / 23:14
Visiškas absurdas ta pertvarka. Nieko gero. Vaikų namuose kambariuose vaikai gyvena po 1-2, o dabar pirks butus 4 kambarių ir gyvens po 3-4. Nu kur logika? Tai kur geriau ir laisviau vaikai gyvena?... ir dar 5 darbuotojai. Nu atsiprašau, įsivaizduoju: štai 4 asmenų šeima gyvena 4 kamb.bute ir dar turi 5 aptarnaujančius darbuotojus :( Nu kas čia per pertvarka??? Teisingai pastebi direktorius, pertvarkos nei pirmos, nei paskutinės…. Juokas pro ašaras su tokiom pertvarkom ir vaikams nuo to nė kiek negeriau, jų šaknys išraunamos ir mėtomi, kaip patinka pertvarkytojams. O ar kas paklausė pačių vaikų, ar jiems gerai, ar nori pertvarkų??? Nedaugelis vaikų nori palikti tokius namus ir keliauti pas globėjus, nebent mažyliai...
siauliai    Ant, 2020-01-21 / 00:56
sunku net įsivaizduoti ką Kuršėnų rajono savivaldybe nuspręs daryti su šiuo dideliu pastatu bet kokiu atveju jis turi atlikti savo funkcija, galėtu įkurti kokia sanatorija arba reabilitacijos centra, nes ten yra labai grazi vieta

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.