Lelijos Garbės ženklas – teisėjui Alfredui Vilbikui

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Lie­tu­vos glo­bė­jo Šv. Ka­zi­mie­ro or­di­no Šiau­lių kom­tū­ri­ja 2019 me­tų Tei­sin­gu­mo švie­suo­liu pa­skel­bė ir Le­li­jos Gar­bės ženk­lu ap­do­va­no­jo Alf­re­dą Vil­bi­ką.

Lie­tu­vos glo­bė­jo Šv. Ka­zi­mie­ro or­di­no Šiau­lių kom­tū­ri­ja 2019 me­tų Tei­sin­gu­mo švie­suo­liu pri­pa­ži­no ir Le­li­jos Gar­bės ženk­lu ap­do­va­no­jo Lie­tu­vos tei­sin­gu­mo at­sto­vą tei­sė­ją Alf­re­dą Vil­bi­ką.

A. Vil­bi­kas – Šiau­lių apy­gar­dos teis­mo tei­sė­jas, fi­la­te­lis­tas, nu­miz­ma­tas, bu­ki­nis­tas, kny­gų apie Lie­tu­vos teis­mų is­to­ri­ją au­to­rius, tri­jų vi­suo­me­ni­nių mu­zie­jų Šiau­liuo­se įkū­rė­jas, Tei­sė­jų aso­cia­ci­jos ženk­lo „Tei­sin­gu­mo paukš­tė“ bei Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­to ženk­lo „Ar­ti­mui pa­gal­ba – Die­vui gar­bė“, Pe­lik­so Bu­gai­liš­kio pre­mi­jos bei dau­ge­lio ki­tų ap­do­va­no­ji­mų lau­rea­tas.

Jau­ną­ja 2019 me­tų Šiau­lių mies­to Švie­suo­le ta­po Šiau­lių Sau­liaus Son­dec­kio me­nų gim­na­zi­jos III kla­sės gim­na­zis­tė, pia­nis­tė Ka­mi­lė Kau­či­kai­tė.

Gim­na­zis­tė 10 me­tų gro­ja for­te­pi­jo­nu, yra dau­ge­lio Lie­tu­vos ir tarp­tau­ti­nių kon­kur­sų lau­rea­tė, kon­cer­tuo­ja ne tik so­lo, bet ir su ka­me­ri­niais bei pu­čia­mų­jų or­kest­rais.

Lie­tu­vos glo­bė­jo Šv. Ka­zi­mie­ro or­di­no Šiau­lių kom­tū­ri­ja Šv. Ka­zi­mie­ro or­di­no Le­li­jos Gar­bės ženk­lu iš­ki­lias as­me­ny­bes ap­do­va­no­ja kas­met.

2014 me­tais Kul­tū­ros švie­suo­liu ta­po ber­niu­kų ir jau­nuo­lių cho­ro „Da­gi­lė­lis“ va­do­vas Re­mi­gi­jus Ado­mai­tis, 2015 me­tais Vers­lo švie­suo­liu pri­pa­žin­tas bu­vęs il­ga­me­tis UAB „Rū­ta“ fab­ri­ko ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius, kul­tū­ros me­ce­na­tas Al­gir­das Gluo­das, 2016 me­tais Moks­lo švie­suo­liu ta­po kal­bi­nin­kas ha­bil. dr. pro­f. Ka­zi­mie­ras Žu­per­ka, 2017 me­tais Ti­kė­ji­mo sklai­dos švie­suo­liu pa­skelb­tas J. E. Šiau­lių vys­ku­pas Eu­ge­ni­jus Bar­tu­lis, per­nai, Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čio pro­ga, Is­to­ri­jos švie­suo­liu ta­po Lie­tu­vos mu­zie­jų ta­ry­bos pre­zi­den­tas, „Auš­ros“ mu­zie­jaus di­rek­to­rius Rai­mun­das Bal­za.

Komentarai

Tamsuolis    Tre, 2019-07-31 / 20:32
Šitas šviesuolis, kai dar dirbo miesto teisme, taip atmestinai išnagrinėjo mano administracinio pažeidimo bylą, kad iki šiol prisimenu. Pripažino mane kaltu, nubaudė. LVAT mano apeliacinį skundą tenkino, grąžino bylą nagrinėt iš naujo. Kita teisėja bylą nutraukė konstatuodama pažeidimo nebuvimo faktą... Įdomu būt sužinot, kiek šis šviesuolis per savo karjerą yra nuteisęs nekaltų žmonių.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.