VELYKOS ANT MŪSŲ STALO

VELYKOS ANT MŪSŲ STALO

VE­LY­KOS ANT MŪ­SŲ STA­LO

Baigėsi „Šiau­lių kraš­to“ konkursas „Ve­ly­kos ant mū­sų sta­lo“. Dėkojame aktyviai „Šiau­lių kraš­to“ ir skras­tas.lt skai­ty­to­jai Ode­tai Ku­dop­čen­kie­nei už at­siųs­tus ori­gi­na­lius re­cep­tus. Ode­tai ati­ten­ka pri­zas – kos­me­ti­kos „Sen­si­lis“ rin­ki­nys.

Ode­ta daug me­tų gy­ve­no Šiau­liuo­se, šiuo me­tu – už­sie­ny­je. Sa­ve pri­sta­to kaip stu­den­tę, dvie­jų vai­ku­čių ma­mą, ku­ri tie­siog mėgs­ta ga­min­ti.

ODE­TA KU­DOP­ČEN­KIE­NĖ: Da­li­nuo­si ska­nio­mis sa­lo­to­mis ir už­kan­džiais, ku­rie tik­rai pa­puoš Ve­ly­kų sta­lą.

PO­MI­DO­RAS

Rei­kės: dvie­jų rū­ky­tų viš­tie­nos blauz­de­lių, pu­sės il­go agur­ko, vie­nos po­ro bal­to­sios da­lies, dviejų po­mi­do­rų, 2-3 šaukš­tų grie­ti­nės, tru­pu­čio drus­kos ir pi­pi­rų.

Viš­tie­ną, agur­ką, po­rą su­smul­ki­na­me, įbe­ria­me prie­sko­nių, de­da­me grie­ti­nę ir la­bai ge­rai iš­mai­šo­me. De­da­me į lėkš­tę, for­muo­ja­me ap­va­lų kal­niu­ką ir ap­de­da­me smul­kin­tu po­mi­do­ru, su­teik­da­mi po­mi­do­ro iš­vaiz­dą.


Mū­sų šei­mos at­ra­di­mas. Ma­niau ,ne­pa­tiks nie­kam, bet vi­si pa­ten­kin­ti val­gė ir pa­kar­to­ti pra­šė. Neįp­ras­tas de­ri­nu­kas, bet la­bai ska­nus, su pi­kan­tiš­ku sko­niu. O jei­gu pa­tiek­si­te po­rci­jo­mis iš­skob­tų apel­si­nų in­de­liuo­se, sve­čiai bus ma­lo­niai nu­ste­bę.

Apel­si­nų ir kra­bų laz­de­lių sa­lo­tos

Sa­lo­toms rei­kės: vie­no apel­si­no, tri­jų vir­tų kiau­ši­nių, vie­nos skil­te­lės čes­na­ko, 6 kra­bų laz­de­lių, 100 gra­mų kon­ser­vuo­tų ku­ku­rū­zų, ma­jo­ne­zo pa­gal sko­nį.

Kiau­ši­nius iš­vir­ti ir su­smul­kin­ti, dė­ti pjaus­ty­tas laz­de­les, apel­si­no minkš­ti­mą su­pjaus­ty­ti smul­kiai, įspaus­ti čes­na­ko, su­dė­ti ku­ku­rū­zus. Įdė­ti ma­jo­ne­zo ir ge­rai iš­mai­šy­ti.

Ska­naus.


Vie­toj sil­kės

Už­kan­džiui rei­kės: 100 gra­mų rū­ky­tų la­ši­šų (ga­li bū­ti ir ma­žiau), vie­no ne­ma­žo svo­gū­no ir mor­kos, ke­tu­rių pie­vag­ry­bių, šla­ke­lio alie­jaus, tru­pu­čio drus­kos, pi­pi­rų.

Dar­žo­ves ir pie­vag­ry­bius pa­ke­pi­na­me alie­ju­je (svo­gū­ną su­smul­ki­na­me, mor­ką su­tar­kuo­ja­me, pie­vag­ry­bius su­smul­ki­na­me). La­ši­šą su­pjaus­to­me smul­kiai ir už­klo­ja­me dar­žo­vių ir pie­vag­ry­bių sluoks­niu. Įbe­ria­me drus­kos ir pi­pi­rų.


Rau­don­vir­šiai

Šį už­kan­dį ra­dau vie­na­me ru­siš­ka­me pus­la­py­je ir jie ten bu­vo pa­vaiz­duo­ti kaip mus­mi­ry­tės. Ne­ki­lo ran­ka man jų taš­kuo­ti, tad tegul bū­na rau­don­vir­šiai.

Ima­me du vir­tus kiau­ši­nius, 50 gra­mų tar­kuo­to fer­men­ti­nio sū­rio, dvi skil­te­les čes­na­ko, vie­ną rū­ky­tą viš­tie­nos blauz­de­lę, du šaukš­tus ne­rie­baus ma­jo­ne­zo, pu­sę il­go agur­ko ir ke­lis vyš­ni­nius po­mi­do­rus.

Kiau­ši­nius, sū­rį, čes­na­ką su­tar­kuo­ti stam­bia tar­ka. Viš­tie­ną su­smul­kin­ti. Vis­ką su­dė­ti į du­be­nį, dė­ti ma­jo­ne­zo ir ge­rai iš­mai­šy­ti. Jei trūks­ta prie­sko­nių, įber­ki­te pi­pi­rų.

Paš­la­pin­kite ran­kas van­de­niu ir da­ry­ki­te vie­no kąs­nio ka­muo­liu­kus. Juos dė­ki­te ant sto­res­nių agur­ko rie­ku­čių, o ant vir­šaus – per pu­sę per­pjau­tą vyš­ni­nį po­mi­do­rą.

La­bai ska­ni už­kan­dė­lė.