Tyrelio taką pamėgo ir lapės

Tyrelio taką pamėgo ir lapės

Ty­re­lio ta­ką pa­mė­go ir la­pės

Il­giau­sią Lie­tu­vo­je me­di­nį ta­ką per Mū­šos ty­re­lio pel­kę (Jo­niš­kio ra­jo­nas) pa­mė­go ne tik lan­ky­to­jai iš vi­sos Lie­tu­vos, bet ir vie­tos gy­vū­nai.

Lo­re­ta RIPS­KY­TĖ

loretar@skrastas.lt

Kam ei­ti pel­kės kups­tais, jei­gu ga­li­ma pė­din­ti ko­jų ne­drė­ki­nan­čiu, pa­to­giu, be­veik ke­tu­rių ki­lo­met­rų il­gio Mū­šos ty­re­lio ta­ku? Bū­tent to­kia min­tis ky­la, iš­vy­dus Ža­ga­rės re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­jos vy­riau­sio­jo eko­lo­go Rai­mon­do Gin­kaus prieš ke­le­tą die­nų da­ry­tą fo­tog­ra­fi­ją.

Spe­cia­lis­tas pa­sa­ko­jo Mū­šos ty­re­ly­je lan­kę­sis, no­rė­da­mas pa­tiks­lin­ti koor­di­na­tes. Jau ei­da­mas pir­myn jis pa­ste­bė­jo pė­di­nan­čią ru­da­kai­lę. Ta­čiau la­pė žmo­gų pa­ma­tė ir pa­spru­ko.

„Grįž­da­mas ne­be­si­ti­kė­jau jos su­tik­ti, nes ge­ro­kai už­tru­kau. Ta­čiau su­lau­kiau siurp­ri­zo – la­pė vėl pė­di­no prie­šais me­di­niu ta­ku. Aiš­ku, tai ga­lė­jo bū­ti ir ki­ta la­pė, ne ta pa­ti. Spė­jau nu­fo­tog­ra­fuo­ti ją, kol ma­nęs ne­pas­te­bė­jo. Pa­ju­tu­si žmo­gaus bu­vi­mą ji grei­tai ne­šė ku­da­šių to­lyn“, – apie su­si­ti­ki­mą su ru­dą­ja pa­sa­ko­jo vy­riau­sia­sis eko­lo­gas R. Gin­kus.

Re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­jos spe­cia­lis­tas vaikš­čio­da­mas ty­re­lio ta­ku yra ma­tęs pil­kų­jų ger­vių, ere­lį, te­ter­vi­ną, su­ti­kęs žal­tį ir nuo­din­gą­ją an­gį.

Pa­gal ofi­cia­lius duo­me­nis, pel­kė­je gy­ve­na ir ki­tų re­tų­jų paukš­čių bei gy­vū­nų: dir­vi­nių sė­ji­kų, ti­ku­čių, ap­si­sto­ja mig­ruo­jan­čių bal­ta­kak­čių ir žel­me­ni­nių žą­sų bū­riai, nuo 2006 me­tų draus­ti­ny­je ste­bi­ma lū­šis, su­tin­ka­mas vil­kas, bal­ta­sis kiš­kis, re­tų vabz­džių ir rop­lių rū­šys.

Mū­šos ty­re­lio pa­žin­ti­nį ta­ką ga­li­ma lan­ky­ti ir sa­va­ran­kiš­kai, be par­ko di­rek­ci­jos dar­buo­to­jų pa­ly­dos, ta­čiau rei­kia lai­ky­tis rim­ties, nes šiuo me­tu jau pe­ri paukš­čiai, jau­nik­lius ve­da gy­vū­nai. Taip pat griež­tai drau­džia­ma rū­ky­ti.

Rai­mon­do GIN­KAUS nuo­tr.

PA­SI­VAIKŠ­ČIO­JI­MAS: La­pės ir­gi mėgs­ta me­di­nį Mū­šos ty­re­lio pel­kės ta­ką.