Štai Jums ,,NERIJA‘‘ ... tikroji

Štai Jums ,,NERIJA‘‘ ... tikroji

Štai Jums ,,NERIJA‘‘ ... tik­ro­ji

Vi­sa Lie­tu­va ži­no, kas yra ,,NERIJA‘‘. Ypa­tin­gai vy­res­nie­ji. La­biau­siai įsi­mi­nę šla­ge­riai: ,,Vėl švies­ki man vėl‘‘, ,,O kaip bė­ga metai‘‘, ,,Siselija‘‘, ,,Su­de­gin­ti tiltai‘‘ ir dau­ge­lis ki­tų – at­ro­do jau nie­kuo­met neiš­dils iš at­min­ties.

Jau daug vi­so­kių Ju­bi­lie­jų bu­vo at­švęs­ta, mi­nint ,,Nerijos‘‘ var­dą. Dau­ge­lis ta­pa­ti­na ,,Neriją‘‘ su ži­no­mais Lie­tu­vos dai­ni­nin­kais. Taip, tam tik­ra pra­sme po ,,Nerijos‘‘ vė­lia­va yra dai­na­vę ne­ma­žai dai­ni­nin­kų. Ta­čiau vi­si pa­mirš­ta, jog tik­ra­sis ,,Nerijos‘‘ mo­to­riu­kas bu­vo ir yra jos il­ga­me­čiai mu­zi­kan­tai. Ir jei dai­ni­nin­kai pa­bu­vę ko­lek­ty­ve kei­čia ad­re­sa­tą, tai Alek­sas, Al­gir­das ar Egi­di­jus jau 25 me­tai tę­sia ko­lek­ty­vo gy­va­vi­mą ir tra­di­ci­jas. Be abe­jo – kiek at­nau­ji­nę, be abe­jo – kiek paa­ran­ža­vę, bet vis dar at­lie­ka tas SE­NAS ir GE­RAS dai­nas.

Tad vi­si, kas no­ri pa­si­klau­sy­ti ži­no­mų ir šir­džiai mie­lų dai­nų – kvie­čia­mi į kon­cer­tą 25 ME­TAI SU LE­GEN­DI­NE GRU­PE ,,NERIJA‘‘. Pri­ža­da­me, jog ne tik plo­si­te ir dai­nuo­si­te, bet ir neiš­si­lai­ky­si­te ne­šo­kę...