Spalvingoje eisenoje – nuo vežimėlių iki sunkvežimių

Spalvingoje eisenoje – nuo vežimėlių iki  sunkvežimių

Spal­vin­go­je ei­se­no­je – nuo ve­ži­mė­lių iki sunk­ve­ži­mių

Va­kar Šiau­lių mies­to 782-ojo gim­ta­die­nio šven­tę nu­spal­vi­no mar­ga ir triukš­min­ga ei­se­na – nuo Ra­gai­nės pro­gim­na­zi­jos ji ju­dė­jo iki Šiau­lių are­nos.

Dėl gat­vių re­mon­to cent­re, šie­met pa­grin­di­niai ren­gi­niai per­si­kė­lė į aikš­tę prie are­nos. Čia šven­tės pra­džią pa­skel­bė mu­zi­ki­nė-ma­si­nė ak­ci­ja „Atei­tis mū­sų“. Sa­vo vi­ra­žus lėktuvais de­monst­ra­vo oro ak­ro­ba­ti­kos meist­rai, vy­ko šven­ti­nis kon­cer­tas. Prie are­nos įsi­kū­rė Žai­di­mų par­kas, gat­vės mais­to „Foodt­ruck“ kie­mas.

Mies­te vyks­ta ir ki­tų ren­gi­nių: me­no fes­ti­va­lis „Ru­dens mo­zai­ka 2018“ ir XII tarp­tau­ti­nis vai­kų ir jau­ni­mo teat­rų fes­ti­va­lis-kū­ry­bi­nė la­bo­ra­to­ri­ja „Bal­to­ji var­ne­lė“, prie Talk­šos eže­ro kvie­čia tarp­tau­ti­nis big­ben­dų fes­ti­va­lis „Big Band Fes­ti­val 2018“.

„Šiau­lių die­nų“ už­da­ry­mo kon­cer­te prie are­nos da­ly­vaus gru­pė „Le­mon Joy“, at­li­kė­ja G-Jan, at­li­kė­jai „Beis­soul & Ei­nius“ ir Džor­da­na But­ku­tė su gy­vo gar­so gru­pe. Kon­cer­to ve­dė­jai – Jo­nas Nai­nys ir Ro­lan­das Mac­ke­vi­čius. Mies­to gim­ta­die­nio kul­mi­na­ci­ja taps mu­zi­ki­nis fe­jer­ver­kas ir šven­ti­nės „Ra­dis­tų DJ's“ dūz­gės.

Mies­to pės­čių­jų bul­va­re vyks­ta šven­ti­nis pre­ky­me­tis.

Ren­gi­nių me­tu ri­bo­ja­mas eis­mas: šian­dien nuo 12 va­lan­dos iki 1 va­lan­dos už­da­ry­tas eis­mas Jo­no Jab­lons­kio gat­vės vie­no­je va­žiuo­ja­mo­sios da­lies pu­sė­je, esan­čio­je ar­čiau Šiau­lių are­nos, nuo Paukš­čių ta­ko iki Ža­liū­kų gat­vės.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Ei­se­nos pra­džia.

Sau­liaus Son­dec­kio me­nų gim­na­zi­ja ei­se­no­je da­ly­va­vo va­žiuo­ta.

Ei­se­no­je irk­luo­to­jai „irk­la­vo“ ant sto­go.

Pa­rei­gū­nų tar­ny­bi­niai šu­nys tu­rė­jo „lais­va­die­nį“.

Prie ei­se­nos pri­si­jun­gė ir sve­čiai.

Ori­gi­na­liai pa­si­puo­šė "Sau­lė­te­kio" gim­na­zi­jos ko­lek­ty­vas.