Orai: paskutinės balandžio dienos bus itin permainingos

Orai: paskutinės balandžio dienos bus itin permainingos

Orai: pa­sku­ti­nės ba­lan­džio die­nos bus itin per­mai­nin­gos

Pir­mo­ji sa­vai­tės pu­sė džiu­gins tik­rai šil­tais orais. Ta­čiau jie bus ga­na ne­ra­mūs: dan­gu­je augs de­be­sys, pro­tar­piais lis ir griau­dės per­kū­ni­ja. Vi­du­ry sa­vai­tės orai at­vės, pa­kils žvar­bus vė­jas. Ta­čiau sa­vai­tei bai­gian­tis ši­lu­ma po tru­pu­tį grįš.

Ant­ra­die­nis bus ypač šil­tas. Ant­ro­je die­nos pu­sė­je nu­ma­to­mas lie­tus ir per­kū­ni­ja. Pa­kils pie­tų vė­jas. Vil­niaus ir Kau­no apy­lin­kė­se, nak­ties ir ry­to dan­gus bus gied­ras. Tem­pe­ra­tū­ra svy­ruos tarp 13–16 laips­nių. Įdie­no­jus pra­dės rink­tis de­be­sys, oras šils iki 22–23 laips­nių. Nu­ma­to­mas lie­tus ir griaus­ti­nis. Šiau­liuo­se, pir­mo­je pa­ros pu­sė­je, de­be­suo­tu­mas bus men­kas. Ter­mo­met­rai fik­suos 11–14 laips­nių. Die­nos me­tu pra­dės ly­no­ti, nu­ma­to­ma per­kū­ni­ja. Oras su­šils iki 22 laips­nių. Pa­jū­ry­je vi­są pa­rą vy­raus gau­sus de­be­suo­tu­mas. Smar­kiau pa­lis auš­tant. Vy­raus 12–14 laips­nių tem­pe­ra­tū­ra.

Tre­čia­die­nį pa­si­suks šal­tas šiau­rės va­ka­rų vė­jas. Ši­lu­mos bus ma­žiau. Vil­niu­je ir Kau­ne, nak­ties ir ry­to me­tu, nu­ma­to­mas ne­di­de­lis de­be­suo­tu­mas. Nak­tį bus apie 12 laips­nių ši­lu­mos, auš­tant kiek vė­siau. Įdie­no­jus dan­gus ap­niuks, bus apie 10 laips­nių ši­lu­mos. Šiau­liuo­se gau­siai lis. Nak­tį bus apie 11, ry­te ir die­ną apie 3–9 laips­nius ši­lu­mos. Pa­jū­ry­je ly­nos pir­mo­je pa­ros pu­sė­je. Tuo me­tu bus apie 6 laips­nius ši­lu­mos. Įdie­no­jus be lie­taus, pa­ma­žu sklai­dy­sis de­be­sys, tem­pe­ra­tū­ra sieks 8 laips­nius ši­lu­mos.

Ket­vir­ta­die­nį kri­tu­lių ne­nu­ma­to­ma, tem­pe­ra­tū­ra ir vėl pra­dės kil­ti. Pa­si­suks ne­stip­rus va­ka­rų vė­jas. Vil­niaus ir Kau­no apy­lin­kė­se, nak­ties ir ry­to me­tu, bus apie 3–7 laips­nius ši­lu­mos. Die­ną vy­raus ne­di­de­lis de­be­suo­tu­mas, oras šils iki 13 laips­nių. Šiau­liuo­se pir­mo­ji pa­ros pu­sė bus gied­ra. Ter­mo­met­rai fik­suos 4–7 laips­nius ši­lu­mos. Įdie­no­jus dan­gu­mi plauks de­be­sys, tem­pe­ra­tū­ra sieks 13 laips­nių ši­lu­mos. Pa­jū­ry­je de­be­sys pa­si­ro­dys tik ant­ro­je die­nos pu­sė­je. Iki tol dan­gus bus skaid­rus, vy­raus 6–8 laips­nių tem­pe­ra­tū­ra. Die­nos me­tu oras šils iki 11 laips­nių.

Penk­ta­die­nį orai bus ga­na pa­na­šūs, skir­tu­mas tik tas, jog pa­si­suks smar­kus piet­ry­čių vė­jas. Vil­niu­je ir Kau­ne, pir­mo­je pa­ros pu­sė­je, dan­gus bus gied­ras. Tem­pe­ra­tū­ra svy­ruos tarp 8–11 laips­nių. Įdie­no­jus sau­lę pri­dengs de­be­sys, oras šils iki 14–16 laips­nių. Šiau­liuo­se vi­są pa­rą vy­raus gau­sus de­be­suo­tu­mas. Nak­tį ir ry­te tem­pe­ra­tū­ra sieks 8–9, die­ną 15 laips­nių ši­lu­mos. Pa­jū­ry­je bus apie 8–9 laips­nius ši­lu­mos. Die­ną oras su­šils iki 14 laips­nių ši­lu­mos. Dan­gų gaubs de­be­sys, pro­tar­piais lis.

Re­mian­tis www.gis­me­teo.lt  orų pro­gno­zė­mis, pir­mą­jį ge­gu­žės sa­vait­ga­lį nu­ma­to­mi kont­ras­tin­gi orai. Šeš­ta­die­nį daug kur ga­li­mi lie­tūs, oras bus vė­ses­nis. Šven­ti­nį sek­ma­die­nį, ti­kė­ti­na, jog dan­gus iš­si­gied­rins, ter­mo­met­rai fik­suos di­des­nę ši­lu­mą.

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.