M. Levickis – Londono karališkosios muzikos akademijos asocijuotas narys

M. Levickis – Londono karališkosios muzikos akademijos asocijuotas narys

M. Le­vic­kis – Lon­do­no ka­ra­liš­ko­sios mu­zi­kos aka­de­mi­jos aso­ci­juo­tas na­rys

Akor­deo­nis­tas Mar­ty­nas Le­vic­kis pri­pa­žin­tas Lon­do­no ka­ra­liš­ko­sios mu­zi­kos aka­de­mi­jos aso­ci­juo­tu na­riu. Toks laips­nis tei­kia­mas bu­vu­siems stu­den­tams, ku­rie sėk­min­gai klo­ja kar­je­rą mu­zi­kos sri­ty­je ir ku­rių in­dė­lis pro­fe­si­nė­je sri­ty­je yra itin reikš­min­gas.

„Net ne­ži­no­jau apie ši­tą ap­do­va­no­ji­mą. Tai bu­vo ma­lo­ni staig­me­na. Ne­ga­na to, vi­sų pir­ma, man pra­ne­šė laiš­ku, kad už po­ros sa­vai­čių gau­siu rek­to­riaus laiš­ką su ge­ro­mis ži­nio­mis. Tai bu­vo di­de­lė int­ri­ga, – šyp­so­da­ma­sis pa­sa­ko­jo M. Le­vic­kis. – Net­ru­kus iš tie­sų ga­vau po­pie­ri­nį laiš­ką su rau­do­nais aka­de­mi­jos her­bais, pa­gal ge­riau­sias kon­ser­va­ty­vias bri­tų tra­di­ci­jas. Rek­to­rius ma­ne kvie­tė į ce­re­mo­ni­ją. Ži­no­ma, jo­je da­ly­va­vau ne vie­nas – ke­lios de­šim­tys bu­vu­sių aka­de­mi­jos stu­den­tų kas­met ap­do­va­no­ja­mi šiuo laips­niu. Tie­sa, ma­no me­tų ab­sol­ven­tų ne­bu­vo daug, do­mi­na­vo vy­res­ni.“

Lon­do­ne su­reng­to­je ce­re­mo­ni­jo­je M. Le­vic­kis iš­kil­min­gai priė­mė įrė­min­tą do­ku­men­tą. Be­je, ko­mi­te­to gar­bės na­rys yra se­ras El­to­nas Džo­nas.

EL­TA, „Šiau­lių kraš­to“ inf.

Ge­di­mi­no Sa­vic­kio (EL­TA) nuo­tr.

ĮVER­TI­NI­MAS: Mar­ty­no Le­vic­kio in­dė­lis pro­fe­si­nė­je sri­ty­je įver­tin­tas Lon­do­no ka­ra­liš­ko­sios aka­de­mi­jos.