Ir užaugo pomidoras \"generolas\"

Ir užaugo pomidoras \"generolas\"

GĖ­RY­BŲ KON­KUR­SAS

Ir užau­go po­mi­do­ras "ge­ne­ro­las"

„Šiau­lių kraš­to“ pre­nu­me­ra­to­rių šiau­lie­čių Rei­mun­do ir Vir­gi­ni­jos Va­ra­pic­kų šilt­na­my­je šie­met pir­mą kar­tą užau­go net 933 g 'Kry­mo di­džio­jo' veis­lės po­mi­do­ras. Po­nia Vir­gi­ni­ja daigą už­siau­gi­no pa­ti iš pre­ky­bos cent­re pirk­tų sėk­lų. Šios veis­lės pa­so­di­no ir dau­giau dai­gų, ta­čiau tik vie­nas su­bran­di­no to­kio dy­džio ir svo­rio po­mi­do­rą.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

As­me­ni­nės nuo­tr.

Di­džiu­lis po­mi­do­ras – už­kan­dis vi­sai šei­mai.

Mie­lie­ji mū­sų laik­raš­čio skai­ty­to­jai, ši karš­ta va­sa­ra tik­rai tu­ri įta­kos der­liui so­de ir dar­že. Lais­ty­ti ir ki­taip puo­se­lė­ti gė­ry­bes mo­ka­me, tad jei­gu užau­gi­no­te įdo­mų, įspū­din­gą ar ne­ti­kė­tą eg­zemp­lio­rių – pa­si­da­ly­ki­te jo nuo­trau­ka ir trum­pu pa­sa­ko­ji­mu: kas tai, kiek sve­ria, kaip au­gi­no­te. Gal tai pra­vers pra­de­dan­tiems dar­ži­nin­kams ir so­di­nin­kams. Ge­ro­mis nau­jie­no­mis da­ly­tis sma­gu.

Ra­šy­ki­te mums redakcija@ skras­tas.lt ar­ba už­su­ki­te į re­dak­ci­ją.

Se­zo­no pa­bai­go­je įspū­din­giau­sių gė­ry­bių au­gin­to­jus ap­do­va­no­si­me.