Angelas pražydo našlaitėmis

Angelas pražydo našlaitėmis

An­ge­las pra­žy­do naš­lai­tė­mis

Joniškio rajone, Ža­ga­rė­je, prie vie­ti­nių va­di­na­mos Bar­bo­ros baž­ny­tė­lės ant kal­vos šlai­to pa­so­din­tas gė­lių an­ge­las.

Jį so­di­no vie­tos bend­ruo­me­nės „Vei­dė“ na­riai, ku­rie, pa­sak pir­mi­nin­kės Dia­nos Si­čio­vie­nės, dir­bo taip no­riai ir at­sa­kin­gai, kad vė­liau po dar­bo pa­si­siū­liu­siems pa­dė­ti jau ne­bu­vo kas veik­ti.

Iš vi­so an­ge­lo fi­gū­ra su­for­muo­ta iš 130 bal­tų naš­lai­čių, ku­rias bend­ruo­me­nė įsi­gi­jo iš ūki­nin­kų Lai­mo­no Ma­li­naus­ko, Ra­mū­no Nau­du­žo ir Ar­tū­ro Si­čio­vo paau­ko­tų lė­šų.

Va­sa­rą bend­ruo­me­nė „Vei­dė“ pa­gal lai­mė­tą pro­jek­tą rengs ap­žel­di­ni­mo mo­ky­mus. Ta­da pla­nuo­ja­ma an­ge­lo fi­gū­ros kon­tū­rus ap­so­din­ti nau­jo­mis gė­lė­mis.

Žie­mą, tra­di­ciš­kai Kū­čių va­ka­rą, šis an­ge­las nu­švin­ta žva­ku­tė­mis.

„Šiaulių kraš­to“ inf.

Auš­ros PET­RAUS­KIE­NĖS nuo­tr.

AN­GE­LAS: Prie vie­ti­nių va­di­na­mos Bar­bo­ros baž­ny­tė­lės ant kal­vos šlai­to pa­so­din­tas gė­lių an­ge­las.