Vėl dainuoja moterys ir vyrai

Vil­mos SUN­GAI­LĖS nuo­tr.
Mo­te­rų pa­si­dai­na­vi­mus "(Iš)dai­nuok sa­ve" ve­da Jus­tė Li­pins­kie­nė.
Mo­te­rų pa­si­dai­na­vi­mai "(Iš)dai­nuok sa­ve" ir vy­rų pa­si­dai­na­vi­mai "Iš vi­sų plau­čių" po per­trau­kos su­grį­žo – no­rin­tie­ji dai­nuo­ti rin­ko­si į Šiau­lių uni­ver­si­te­to bib­lio­te­ką.

Penk­ta­sis mo­te­rų pa­si­dai­na­vi­mų va­ka­ras vy­ko pir­mą­jį spa­lio ant­ra­die­nį, vy­rai dai­na­vo ant­rą mė­ne­sio ant­ra­die­nį.

Pa­dai­na­vi­mų re­per­tua­re – liau­dies dai­nos ir su­tar­ti­nės.

Mo­te­rų pa­si­dai­na­vi­mus ve­da Šiau­lių kul­tū­ros cent­ro apei­gi­nio folk­lo­ro an­samb­lio "Rė­da" va­do­vė Jus­tė Li­pins­kie­nė, vy­rų – an­samb­lio na­rys Do­vy­das Li­pins­kas.

Ki­tas mo­te­rų pa­si­dai­na­vi­mų va­ka­ras Šiau­lių uni­ver­si­te­to bib­lio­te­ko­je vyks lapk­ri­čio 5 die­ną, vy­rai iš vi­sų plau­čių vėl dai­nuos lapk­ri­čio 12 die­ną.