Teatrų šventė dar kartą priminė apie „Atgajos“ draugiją

Jo­niš­kio KC nuo­tr.
Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro Skaist­gi­rio sky­riaus teat­ras pa­ro­dė Juo­zo Tumo–Vaižganto pje­sę „Tik­tai nie­kam ne­sa­kyk“.
Rug­sė­jo 21 die­ną Joniškio rajono Skaist­gi­rio kul­tū­ros na­muo­se nuai­dė­jo tra­di­ci­nė mė­gė­jų teat­rų šven­tė „Spin­du­lys“, skir­ta švie­tė­jiš­kos drau­gi­jos „At­ga­ja“ 130 me­tų su­kak­čiai. Sce­no­je pa­si­ro­dė pen­ki teat­rai iš Jo­niš­kio ir Tau­ra­gės ra­jo­nų.

Tea­tų šven­tė­je žiū­ro­vų dė­me­sį es­te­ti­ka ir su­bti­liu pa­tei­ki­mu pa­trau­kė Jur­dai­čių so­cia­li­nės glo­bos na­mų teat­ro (re­ži­sie­rės I. Kai­rie­nė ir V. Kra­ji­nai­tė) spek­tak­lis „Gy­ve­ni­mo ra­tas“. Skaist­gi­rio gim­na­zi­jos bend­ruo­me­nės teat­ras pa­ro­dė ak­tua­lią so­cia­li­nes, psi­cho­lo­gi­nes pro­ble­mas nag­ri­nė­jan­čią dra­mą „Dar yra vil­ties“ (re­ži­sie­rė A. La­pie­nė). Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro Skaist­gi­rio sky­riaus teat­ra­lai (re­ži­sie­rė V. Nor­ku­vie­nė) pa­ro­dė Juo­zo Tumo–Vaižganto pje­sę „Tik­tai nie­kam ne­sa­kyk“, taip pri­min­da­mi apie šie­met mi­ni­mą šio ra­šy­to­jo gi­mi­mo 150 me­tų su­kak­tį.

Pas­ku­ti­nis „Spin­du­lio“ sce­no­je pa­si­ro­dė Tau­ra­gės kul­tū­ros cent­ro liau­dies teat­ras (re­ži­sie­rė G. Ur­mo­nai­tė), at­ve­žęs A. Fromo–Gužučio „Gud­rią naš­lę“.

Re­ži­sie­rėms pa­dė­kos raš­tus įtei­kė Sei­mo na­rys Arū­nas Gu­mu­liaus­kas, teat­ro ko­lek­ty­vams ati­te­ko Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro pa­dė­kos raš­tai ir do­va­nos. Tra­di­ciš­kai ap­do­va­no­ti ir įsi­min­ti­niau­si spek­tak­lių vy­ro ir mo­ters vaid­me­nų at­li­kė­jai.

Šiuo ren­gi­niu už­baig­tas Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro pro­jek­tas (va­do­vė I. Osi­po­va) „Ren­gi­nių cik­las „At­ga­jos“ pėd­sa­kais“, iš da­lies fi­nan­suo­tas Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­bos.

1889 me­tais įkur­ta švie­tė­jiš­ka drau­gi­ja „At­ga­ja“ lie­tu­viš­kos spau­dos drau­di­mo me­tais Jo­niš­kio apy­lin­kė­se puo­se­lė­jo spaus­din­tą žo­dį, už­siė­mė švie­tė­jiš­ka veik­la, ko­vo­jo su tau­ti­ne prie­spau­da. Jos na­riai bu­vo gim­na­zis­tas L. Vai­nei­kis, siu­vė­jas M. Slan­čiaus­kas iš Trum­pai­čių kai­mo, var­go­ni­nin­kas A. Ba­ra­naus­kas iš Šiu­py­lių, J. ir J.Li­dei­kiai iš Ra­žų, J. Sto­ne­vi­čius iš Bu­čiū­nų, P. Gri­gu­tis iš Trum­pai­čių, St. Straz­das iš Trum­pai­tė­lių, A. Rat­kus, J. Trum­pu­lis iš Sar­gū­nų ir P. Nar­vy­das. Drau­gi­jos bran­duo­lį su­da­rė Jo­niš­kio ir Gruz­džių apy­lin­kių gy­ven­to­jai. Vie­nas veik­liau­sių na­rių bu­vo M. Slan­čiaus­kas.

„Spin­du­lio“ šven­tė­je Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro mė­gė­jų teat­ro „Ži­bu­rys“ re­ži­sie­rė Vio­le­ta Tuo­mai­tė žiū­ro­vams pri­mi­nė, kad vie­nas iš at­ga­jie­čių – kraš­tie­tis Liu­das Vai­nei­kis – gy­dy­to­jas, sa­vi­val­dy­bi­nin­kas, Lie­tu­vos po­li­ti­nis vei­kė­jas bei knyg­ne­šys (šie­met mi­nė­tos L. Vai­nei­kio 150-osios gi­mi­mo me­ti­nės) – bu­vo vie­nas svar­biau­sių pir­mo­jo lie­tu­viš­ko vie­šo vai­di­ni­mo „Ame­ri­ka pir­ty­je“, su­vai­din­to Pa­lan­go­je, or­ga­ni­za­to­rių. „Ame­ri­ka pir­ty­je“ svar­bi ir Jo­niš­kio kul­tū­ros is­to­ri­jai. Apie 1903 me­tus ši ko­me­di­ja slap­ta su­vai­din­ta ir Zi­niū­nuo­se (Jo­niš­kio ra­jo­nas). Vai­di­ni­me pa­grin­di­nį vaid­me­nį at­li­ko bū­si­ma­sis dai­li­nin­kas, kraš­tie­tis Ado­mas Var­nas, už tai per­se­kio­tas ir tu­rė­jęs bėg­ti į Aust­ri­ją. Tad „Ži­bu­rio“ teat­ro ar­tis­tai šia pro­ga ren­gi­ny­je pa­ro­dė „Ame­ri­kos pir­ty­je“ įvai­rių lai­ko­tar­pių in­terp­re­ta­ci­ją.

Jo­niš­kio KC nuo­tr.
Į „Spin­du­lio“ teat­rų šven­tę at­vy­ko dra­mos ko­lek­ty­vas iš Tau­ra­gės.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.