Taktilinėje parodoje – nuo istorijos iki šiuolaikinio meno

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
"Pra­kal­bin­ti" eks­po­na­tus ran­ko­mis ga­lė­jo iš­ban­dy­ti vi­si pa­ro­dos lan­ky­to­jai.
Va­kar Šiau­lių uni­ver­si­te­to bib­lio­te­ko­je pri­sta­ty­ta Šiau­lių "Auš­ros" mu­zie­jaus tak­ti­li­nė pa­ro­da "Daik­tai, ku­rie kal­ba", pri­tai­ky­ta re­gos ne­ga­lią tu­rin­tiems žmo­nėms.

Apie pa­ro­dą kal­bė­jo Šiau­lių "Auš­ros" mu­zie­jaus Dai­lės sky­riaus ve­dė­ja Ode­ta Stri­pi­nie­nė, Šiau­lių uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius Vy­tau­tas Gu­do­nis.

Kaip eks­po­na­tus ran­ko­mis "ma­to" re­gos ne­ga­lią tu­rin­tys žmo­nės, ga­lė­jo pa­jaus­ti ir ma­tan­tie­ji, už­si­dė­ję juo­dus aki­nius.

Pa­ro­do­je eks­po­nuo­ja­mi "Auš­ros" mu­zie­jaus eks­po­na­tai ir jų ko­pi­jos, lan­ky­to­jus su­pa­žin­di­nan­tys su Lie­tu­vos is­to­ri­jos ir kul­tū­ros frag­men­tais bei šiuo­lai­ki­niu me­nu. Eks­po­nuo­ja­mus daik­tus ga­li­ma ne tik ap­žiū­rė­ti, bet ir pa­lies­ti. Prie eks­po­na­tų pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja Brai­lio raš­tu.

Pa­ro­dą pra­de­da ge­le­žies am­žiaus ar­cheo­lo­gi­niai ra­di­niai: kir­vio ir ie­ties ant­ga­liai, pa­puo­ša­lai (apy­ran­kės, žie­dai, ant­kak­lė, se­gė) ir bui­ties reik­me­nys (skil­tu­vas, mo­li­nis puo­das, verps­tu­kas).

Apie XIX am­žiaus pa­bai­gos – XX am­žiaus pra­džios Lie­tu­vos kai­mą pa­sa­ko­ja prie­verps­tės, kry­žių vir­šū­nės, mar­gu­čiai, Už­ga­vė­nių kau­kės, tra­di­ci­niai liau­dies mu­zi­kos inst­ru­men­tai – ož­ra­gis, kle­ke­tas, terkš­lė, dū­da, kank­lės.

Su mies­to ap­lin­ka su­pa­žin­di­na Šiau­lių mies­to ir Lie­tu­vos že­mė­la­piai Brai­lio raš­tu.

Pa­ro­dą už­bai­gia šiuo­lai­ki­nių me­ni­nin­kų Jur­gos Sut­ku­tės, Arū­no ir Re­dos Uo­gin­tų kū­ri­niai.

Pa­ro­da Šiau­lių uni­ver­si­te­to bib­lio­te­ko­je veiks iki va­sa­rio 21 die­nos.