Šiaulių „Plėviasparniai“ prisistatė Joniškyje

Loretos RIPSKYTĖS nuotr.
„Plė­vias­par­nių“ stu­di­ją Jo­niš­ky­je pri­sta­tė (iš kai­rės): Bi­ru­tė Kuic, Re­gi­na Jacinkevičienė Dalgė, Ra­mu­tė Sau­lė ir jos vy­ras, pri­jau­čian­tis kū­rė­joms, Gin­tau­tas Sau­lis.
Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­re su dai­lės dar­bų pa­ro­da ir sa­vo rink­ti­ne „Bič­ko­pis“ pri­si­sta­tė Šiau­lių hu­ma­ni­ta­ri­nė stu­di­ja „Plė­vias­par­niai“.

Žiem­ga­los drau­gi­jos, ku­ri su­ren­gė su­si­ti­ki­mą, Jo­niš­kio sky­riaus pir­mi­nin­kė, kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rės pa­va­duo­to­ja Ilo­na Osi­po­va pir­miau­sia iš­nag­ri­nė­jo hu­ma­ni­ta­ri­nės stu­di­jos pa­va­di­ni­mą: „Plė­vias­par­niai gam­to­je yra dvi po­ras spar­nų tu­rin­tys bend­ruo­me­niš­ki vabz­džiai, tarp jų – ir bi­tės.“ Tad ir šiai or­ga­ni­za­ci­jai pri­klau­san­čios kū­ry­bin­gos mo­te­rys, kaip tos bi­te­lės me­dų, į rink­ti­nę „Bič­ko­pis“ su­ne­šė sa­vo der­lių – li­te­ra­tū­ri­nį žo­dį.

Iš vi­so kny­go­je sa­vo kū­ry­bą spaus­di­na de­šimt au­to­rių, pa­si­va­di­nu­sių įmant­riais, poe­tiš­kais, iš­raiš­kin­gais sla­py­var­džiais: Dal­gė, Sau­lė, Bra­za, Kuic...

„Bič­ko­pį“ pri­sta­čiu­si Ra­mu­tė Sau­lė sa­kė, kad šis rin­ki­nys – pir­mo­ji hu­ma­ni­ta­ri­nės stu­di­jos kny­ga, iš­leis­ta per dvi­de­šimt me­tų. Ją re­da­ga­vo pro­fe­so­rė Džiul­je­ta Mas­ku­liū­nie­nė.

Sve­čiai skai­tė sa­vo ir ki­tų kny­gos au­to­rių kū­ry­bos iš­trau­kas.

 

Loretos RIPSKYTĖS nuotr.
Re­gi­nos Ja­cin­ke­vi­čie­nės, ki­lu­sios iš Jo­niš­kio ra­jo­no, pa­veiks­luo­se – ryš­kios gė­lių spal­vos.

 

Re­gi­na Ja­cin­ke­vi­čie­nė, bu­vu­si vai­kų gy­dy­to­ja ir be­veik kraš­tie­tė, priminusi, kad jos gim­ti­nė yra 20 ki­lo­met­rų nuo Jo­niš­kio ir 30 – nuo Šiau­lių, pa­sa­ko­jo vai­kys­tė­je, ku­ri pra­bė­go po­ka­riu, ne­tu­rė­ju­si ga­li­my­bės nei pieš­ti, nei ra­šy­ti, nei ki­to­mis me­ni­nė­mis veik­lo­mis už­siim­ti. Tad pa­ma­čiu­si skel­bi­mą laik­raš­ty­je, kad ku­ria­ma hu­ma­ni­ta­ri­nė stu­di­ja prieš tuos 20 me­tų nuė­jo, pa­ban­dė ir ­li­ko. Ji Jo­niš­ky­je ne tik skai­tė sa­vo iš­gy­ven­tus teks­tus, bet ir pa­ro­dai pa­tei­kė ryš­kias­pal­vių gė­lių žie­dų ku­pi­nus pa­veiks­lus. Ryš­ki rau­do­na jai – džiaugs­mo spal­va.

Ant­ro­ji iš ke­tu­rių pa­ro­dos dai­li­nin­kių Bi­ru­tė Kuic pa­skai­tė trum­pų ei­lė­raš­čių, dvel­kian­čių ja­po­niš­ku mi­ni­ma­liz­mu, o pa­veiks­luo­se at­virkš­čiai – pa­žė­rė ke­lias­luoks­nius vaiz­dus: vie­nur iš­ky­la Tel­šių mies­to skulp­tū­ros ir pal­mės, ki­tur ro­jus pri­me­na chao­są.

Ie­va Jur­ge­le­vi­čiū­tė pa­veiks­luo­se ne­pa­bė­ga nuo sa­vęs kaip ra­šy­to­jos – per vaiz­dus tar­si pa­mu­ša­las per­si­švie­čia teks­tai, o kū­rė­ja Lo­li­ta Bra­za pa­tei­kia sa­vi­to brai­žo eks­lib­ri­sų se­ri­ją.

Ren­gi­ny­je mu­zi­kos kū­ri­nius at­li­ko Jo­niš­kio Al­gi­man­to Rau­do­ni­kio me­no mo­kyk­los mo­ki­nės.