Šiaulių kamerinis orkestras pasveikintas jubiliejiniame koncerte

Kon­cer­tų įstai­gos "Sau­lė" nuo­tr.
Šven­ti­nia­me kon­cer­te su ka­me­ri­niu or­kest­ru gro­jo pa­ts or­kest­ro me­no va­do­vas smui­ki­nin­kas ir di­ri­gen­tas Vil­hel­mas Če­pins­kis (pir­mas iš kai­rės), vio­lon­če­li­nin­kas Min­dau­gas Bač­kus, dai­na­vo Vai­da Ge­ny­tė ir Me­rū­nas Vi­tuls­kis.
Šiau­lių ka­me­ri­nis or­kest­ras, šven­čian­tis veik­los 30-me­tį, ant­ra­die­nio va­ka­rą "Sau­lės" kon­cer­tų sa­lė­je su­ren­gė ju­bi­lie­ji­nį kon­cer­tą.

Šven­tė ir pub­li­kai

Šven­tę pub­li­kai kū­rė pui­kiai gro­ję or­kest­ro ar­tis­tai ir nau­ja­sis or­kest­ro me­no va­do­vas smui­ki­nin­kas vir­tuo­zas Vil­hel­mas Če­pins­kis. Nuo ru­dens jis va­do­vau­ja Šiau­lių ka­me­ri­niam or­kest­rui ir su­tei­kė jo skam­be­siui nau­jų spal­vų.

Pil­nu­tė­lė­je žiū­ro­vų sa­lė­je skam­bė­jo pro­gra­ma, pa­reng­ta ju­bi­lie­ji­niam kon­cer­ti­niam tu­rui. Su ja or­kest­ras jau kon­cer­ta­vo Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Pa­ne­vė­žy­je ir ki­tuo­se mies­tuo­se. Kon­cer­tas Šiau­liuo­se skam­bė­jo kaip ju­bi­lie­jaus bai­gia­ma­sis akor­das.

Kon­cer­tas pra­dė­tas efek­tin­ga W.Eban–V.Če­pins­kio "Fan­ta­zi­ja" smui­kui, vio­lon­če­lei ir or­kest­rui. V. Če­pins­kis pa­si­ro­dė dvie­juo­se amp­lua – di­ri­gen­to ir smui­ki­nin­ko. Vir­tuo­ziš­kai so­lo gro­jo ir V. Če­pins­kis, ir vio­lon­če­li­nin­kas Min­dau­gas Bač­kus.

Pir­mo­jo­je da­ly­je nu­skam­bė­jo ir du V. Če­pins­kio kū­ri­niai: "Som­nium" vio­lon­če­lei ir or­kest­rui bei "Imp­ro­vi­so sty­gi­niam or­kest­rui". Ant­ro­jo­je da­ly­je kar­tu su ka­me­ri­niu or­kest­ru pa­si­ro­dė so­lis­tai Vai­da Ge­ny­tė ir Me­rū­nas Vi­tuls­kis. Ži­no­mi dai­ni­nin­kai at­li­ko pub­li­kos mėgs­ta­mus kū­ri­nius. Tarp jų – G. Kup­re­vi­čiaus "Kregž­du­tes", M.Cip­ria­ni "San­ta Lu­cia Lun­ta­na" (Vai­da Ge­ny­tė), F. Le­ha­ro "Mei­lės val­są"( Vai­da Ge­ny­tė, Me­rū­nas Vi­tuls­kis).

Me­rū­no Vi­tuls­kio su­dai­nuo­tas A. Rau­do­ni­kio "Švel­nu­mas" šiau­lie­čiams su­grą­ži­no pri­si­mi­ni­mus apie le­gen­di­nį šios dai­nos at­li­kė­ją, švie­saus at­mi­ni­mo Vir­gi­li­jų No­rei­ką. Pri­si­min­ta, jog maest­ro ne kar­tą kon­cer­ta­vo su Šiau­lių ka­me­ri­niu or­kest­ru.

Kon­cer­tas vai­ni­kuo­tas už­de­gan­čiu tan­go rit­mu – A. Piaz­zol­la "Li­ber­tan­go" at­li­ko or­kest­ras ir vi­si so­lis­tai.

Svei­kin­to­jai ir ne­ti­kė­tas ger­bė­jas

Or­kest­rą svei­ki­no "Sau­lės" kon­cer­ti­nės is­tai­gos va­do­vas Sau­lius Kau­nec­kas ir ki­tų dvie­jų įstai­gos ko­lek­ty­vų ko­le­gos – Šiau­lių pu­čia­mų­jų or­kest­ro ir Šiau­lių big­ben­do mu­zi­kan­tai.

Šiau­lių me­ro pa­va­duo­to­jas Do­mas Griš­ke­vi­čius įtei­kė mies­to me­ro pa­dė­ką, pa­lin­kė­jo iš­si­pil­dy­ti "sva­jo­nei" – iš­si­plės­ti iki sim­fo­ni­nio or­kest­ro.

Kul­tū­ros mi­nist­ro pa­dė­ka įteik­ta or­kest­ro pir­ma­jam smui­kui – me­no va­do­vo asis­ten­tei, smui­ki­nin­kei Jū­ra­tei Stak­vi­le­vi­čie­nei už il­ga­me­tę kū­ry­bi­nę veik­lą.

Į sce­ną su gė­lė­mis ir do­va­no­mis ki­lo kul­tū­ros ir ki­tų mies­to įstai­gų at­sto­vai, rė­mė­jai ir ger­bė­jai.

Tarp pub­li­kos pir­mo­je ei­lė­je kon­cer­to įdė­miai klau­sė­si 88 me­tų mu­zi­kos mo­ky­to­jas-eks­per­tas Sta­nis­lo­vas My­ko­las Bar­zins­kas. Iš Šiau­lių ki­lęs bu­vęs il­ga­me­tis Kai­šia­do­rių mu­zi­kos mo­kyk­los va­do­vas spe­cia­liai į šį kon­cer­tą at­va­žia­vo iš Kai­šia­do­rių.

"Šiau­lių kraš­tui" jis pa­sa­ko­jo, jog ge­rai pa­ži­no­jo V. Če­pins­kio tė­vą smui­ki­nin­ką Sta­nis­lo­vą Če­pins­kį, bu­vu­sį il­ga­me­tį Kau­no mu­zi­ki­nio teat­ro di­ri­gen­tą.

"Mes su Sta­nis­lo­vu Če­pins­kiu nuo 1948 me­tų kar­tu mo­kė­mės mu­zi­kos – iš pra­džių Šiau­lių mu­zi­kos mo­kyk­lo­je, o vė­liau – ir Ry­gos kon­ser­va­to­ri­jo­je, – pa­si­da­li­jo pri­si­mi­ni­mu S. M. Bar­zins­kas. – Lan­ky­da­ma­sis Šiau­liuo­se, pa­ma­čiau šio kon­cer­to afi­šą su pa­žįs­ta­mu vei­du, taip su­ži­no­jau, kad ka­me­ri­niam or­kest­rui va­do­vau­ja Vil­hel­mas Če­pins­kis, tad ne­ga­lė­jau neat­va­žiuo­ti."

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Sta­nis­lo­vas My­ko­las Bar­zins­kas spe­cia­liai at­va­žia­vo į Šiau­lių ka­me­ri­nio or­kest­ro kon­cer­tą, kai su­ži­no­jo, kad jam va­do­vau­ja Vil­hel­mas Če­pins­kis.