Rytis Garalevičius – tapybos šviesa

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
"Bi­jū­nai". 2019 me­tai. Nr. 0047.
Šiau­lių uni­ver­si­te­to Dai­lės ga­le­ri­jo­je vei­kia šiau­lie­čio Ry­čio Ga­ra­le­vi­čiaus ta­py­bos pa­ro­da "Švie­sa..."

"Mėgs­tu ste­bė­ti spal­vos ir for­mos be­ga­li­nį šo­kį, ma­ty­ti jų ma­giš­ką ry­šį, pul­sa­vi­mą, tam­sos ir švie­sos po­tvy­nius ir ato­slū­gius. Kar­tais jie la­bai rim­ti, kar­tais ko­ke­tiš­ki, kar­tais dra­ma­tiš­ki ir ne­nus­pė­ja­mi, bet vi­sa­da ža­vūs ir ke­rin­tys. Ma­tau kaip spal­vos be per­sto­jo kal­ba apie vi­sa­tos gro­žį net ma­žiau­siuo­se frag­men­tuo­se, o aš joms ant­ri­nu tep­tu­ku ran­ko­je. Po­te­piai ma­no pa­veiks­luo­se, tai ener­gi­jos kryp­tys be pa­bai­gos ir iš­baig­tu­mo, tai spal­vo­ti įspū­džių paukš­čiai, čiul­ban­tys ir ve­jan­tys liz­dus vaiz­duo­tės me­džiuo­se", – tei­gia dai­li­nin­kas.

R. Ga­ra­le­vi­čius 1995 me­tais bai­gė Šiau­lių uni­ver­si­te­to Dai­lės fa­kul­te­tą, 1998 me­tais – ma­gist­ran­tū­ros stu­di­jas. Nuo to lai­ko da­ly­vau­ja pa­ro­do­se.

Do­mi­nuo­jan­ti kū­ry­bos te­ma – gė­lės: "Mėgs­tu ste­bė­ti, kaip švie­sa glos­to spal­vą, tai ma­ne be ga­lo ža­vi ir įkve­pia, o gė­lių žie­duo­se šios šo­kis ypa­tin­gai ke­rin­tis."

Pa­ro­da "Švie­sa..." Šiau­lių uni­ver­si­te­to Dai­lės ga­le­ri­jo­je veiks iki lapk­ri­čio 27 die­nos.