Respublikiniame konkurse skambėjo patriotinės dainos

Or­ga­ni­za­to­rių nuo­tr.
Tre­čią vie­tą, 200 eu­rų pri­zą ir sta­tu­lė­lę ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ja sky­rė Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro dai­na­vi­mo stu­di­jos „ETC“ so­lis­tei Jo­lan­tai Gi­žie­nei (va­do­vė Do­vi­lė Juk­nie­nė), ku­riai gi­ta­ra akom­pa­na­vo Ma­rius Vit­kaus­kas.
Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­re skam­bė­jo pa­trio­ti­nės dai­nos. Čia vy­ko tra­di­ci­nis is­to­ri­nės dai­nos kon­kur­sas „Auš­ta auš­re­lė“, ku­ria­me pa­si­ro­dė net 28 vo­ka­li­niai ko­lek­ty­vai, due­tai, ter­ce­tai, so­lis­tai.

Pir­mą­ją vie­tą, 400 eu­rų pri­zą ir kon­kur­so sta­tu­lė­lę pel­nė Vi­sa­gi­no Čes­lo­vo Sas­naus­ko me­nų mo­kyk­los vo­ka­li­nis trio „Ža­Ra“ (va­do­vė Lo­re­ta Gai­ve­ny­tė), ku­riam ati­te­ko ir pri­zas už sti­lin­gu­mą.

Ant­ra vie­ta, 300 eu­rų pi­ni­gi­nis ap­do­va­no­ji­mas, sta­tu­lė­lė ati­te­ko Ra­sei­nių ra­jo­no kul­tū­ros cent­ro Ši­lu­vos vo­ka­li­nei gru­pei „Ing­ri­da ir drau­gai“ (va­do­vas Sau­lius Be­niu­lis).

Tre­čią vie­tą, 200 eu­rų pri­zą, sta­tu­lė­lę ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ja sky­rė Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro dai­na­vi­mo stu­di­jos „ETC“ so­lis­tei Jo­lan­tai Gi­žie­nei (va­do­vė Do­vi­lė Juk­nie­nė), ku­riai gi­ta­ra akom­pa­na­vo Ma­rius Vit­kaus­kas. J. Gi­žie­nė su­lau­kė ren­gi­nį ve­du­sios et­no­mu­zi­ko­lo­gės, folk­lo­ro dai­ni­nin­kės Lo­re­tos Sun­gai­lie­nės įver­ti­ni­mo, ku­ri pa­ste­bė­jo, kad so­lis­tės ly­gis kas­kart au­ga. Jo­niš­kio ra­jo­no at­sto­vė kon­kur­sui pa­si­rin­ko lie­tu­vių liau­dies dai­ną „Par­ti­za­nų bū­rys“ ir Ri­mos Girskytės–Berlovienės pa­gal poe­tės Ja­ni­nos Da­gu­ty­tės ei­les su­kur­tą dai­ną, ku­rią pa­trio­tiz­mą įpras­mi­nan­čia­me fil­me „Lais­vės kai­na. Sa­va­no­riai“ įdai­na­vo Jus­tė Arlauskaitė–Jazzu.

J. Gi­žie­nei sim­pa­ti­jų pri­zą – ke­lio­nę į Eu­ro­pos Par­la­men­tą, eu­ro­par­la­men­ta­ro Pet­ro Aušt­re­vi­čiaus kvie­ti­mu, įtei­kė ra­jo­no me­ras Vi­ta­li­jus Gai­lius.

Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro pri­zas skir­tas Šiau­lių „Ro­mu­vos“ gim­na­zi­jos so­lis­tui Vy­gin­tui Do­nie­lai ir gru­pei „Sun Ci­ty Li­nes“, o du pa­ska­ti­na­mie­ji pri­zai iš­ke­lia­vo į Ve­liuo­ną (Jur­bar­ko ra­jo­nas) su vo­ka­li­ne gru­pe „Ve­liuo­nie­čiai“ ir Aka­de­mi­ją (Kė­dai­nių ra­jo­nas) su folk­lo­ro an­samb­lio „Sek­ly­čia“ due­tu. Dar vie­nas pri­zas ati­te­ko vo­ka­li­niam an­samb­liui „Ge­gu­žė“ iš Bri­dų (Šiau­lių ra­jo­nas), ku­riam pa­dė­kos raš­tą įtei­kė ir Sei­mo na­rys Arū­nas Gu­mu­liaus­kas, taip pat ap­do­va­no­jęs jau mi­nė­tą Vy­gin­tą Do­nie­lą, Ža­ga­rės kul­tū­ros cent­ro due­tą Sand­rą ir Al­fon­są Gied­ras, Jo­niš­kio mo­te­rų aso­cia­ci­jos an­samb­lį „Le­li­ja“. Sei­mo na­rio Liu­do Jo­nai­čio įsteig­tas pri­zas ati­te­ko šei­my­ni­nio due­to at­li­kė­jams Da­mi­lei ir Lu­kui Bag­do­na­vi­čiams iš Vil­niaus.

Ra­jo­no Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­rius ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko Ge­di­mi­no Ra­ma­naus­ko, Šiau­lių uni­ver­si­te­to Mu­zi­kos pe­da­go­gi­kos ka­ted­ros do­cen­to, cho­ro „Pa­va­sa­ris“ va­do­vo pa­dė­kos raš­tus sky­rė ge­riau­siam Ve­liuo­nos kul­tū­ros cent­ro so­lis­tui Nag­liui Ma­čė­nui, o Kul­tū­ros ir me­no ta­ry­ba – ge­riau­siam in­terp­re­ta­to­riui iš Pa­lan­gos an­samb­lio „Ki­ki­lis“ Lau­ry­nui Bau­žai.

Kol ko­mi­si­ja ver­ti­no at­li­kė­jus, Jo­niš­kio Ma­to Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos tau­ti­nių šo­kių ko­lek­ty­vas „Ki­birkš­tė­lė“ (va­do­vė Sand­ra Pau­la­vi­čie­nė) žiū­ro­vams do­va­no­jo ge­rą nuo­tai­ką.

Kon­kur­są „Auš­ta auš­re­lė“, ku­rio tiks­las – puo­se­lė­ti pa­trio­ti­nius jaus­mus, tau­ti­nę sa­vi­mo­nę, for­muo­ti is­to­ri­nę at­min­tį, at­skleis­ti kū­ry­bi­nius bei me­ni­nius ge­bė­ji­mus, po­pu­lia­rin­ti Lie­tu­vos is­to­ri­nę praei­tį, at­si­spin­din­čią liau­dies dai­nuo­ja­mo­jo­je tau­to­sa­ko­je bei šian­die­nos mo­der­nio­se dai­no­se, Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ras or­ga­ni­zuo­ja nuo 2010 me­tų.