Rėkyvoje – tautodailininkės paroda

Or­ga­ni­za­to­rių nuo­tr.
Mėgs­ta­miau­sia Da­nu­tės Ja­nu­ly­tės ta­py­bos te­ma – pie­vų gė­lės.
Šiau­lių kul­tū­ros cent­ro Rė­ky­vos kul­tū­ros na­muo­se vei­kia Da­nu­tės Ja­nu­ly­tės ta­py­bos dar­bų pa­ro­da.

D. Ja­nu­ly­tė, il­gą lai­ką sva­jo­ju­si ta­py­ti, kū­ry­bos ėmė­si su­lau­ku­si tris­de­šim­ties – 1987 me­tais. Nuo 1991 me­tų ta­po tau­to­dai­li­nin­kų są­jun­gos na­re, 2012 me­tais jai su­teik­tas Me­no kū­rė­jos sta­tu­sas.

Au­to­ri­nės pa­ro­dos bu­vo eks­po­nuo­ja­mos Pa­ne­vė­žy­je, Kur­šė­nuo­se, Ig­na­li­no­je, Vi­sa­gi­ne, Pak­ruo­jy­je, Šiau­liuo­se. Au­to­rė da­ly­va­vo per pen­kias­de­šim­ty­je bend­rų pa­ro­dų.

Me­ni­nin­kė vyks­ta į res­pub­li­ki­nius ir tarp­tau­ti­nius ta­py­to­jų ple­ne­rus.

Pa­sak me­no­ty­ri­nin­kės Mi­cha­li­nos Ado­ma­vi­čie­nės, D. Ja­nu­ly­tė sa­va­ran­kiš­kai pa­sie­kė ga­na pro­fe­sio­na­lų me­ni­nį ly­gį. Ypač įdo­mi kū­ry­ba, kai me­ni­nin­kė at­si­trau­kia nuo tau­to­dai­lės te­mų ir at­sklei­džia ypa­tin­gą ry­šį su gam­ta.

Pa­ro­da Rė­ky­vo­je veiks iki spa­lio 31 die­nos.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.