Pristatyta paroda apie Kanados lietuvius

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių uni­ver­si­te­to bib­lio­te­ko­je vei­kia pa­ro­da "Ka­na­dos lie­tu­vių bend­ruo­me­nė", skir­ta Pa­sau­lio lie­tu­vių me­tams ir Šiau­lių uni­ver­si­te­to Ka­na­dos au­di­to­ri­jos įkū­ri­mo su­kak­čiai.
Šiau­lių uni­ver­si­te­to bib­lio­te­kos I aukš­to fo­jė ati­da­ry­ta pa­ro­da "Ka­na­dos lie­tu­vių bend­ruo­me­nė", skir­ta Pa­sau­lio lie­tu­vių me­tams ir Šiau­lių uni­ver­si­te­to Ka­na­dos au­di­to­ri­jos įkū­ri­mo su­kak­čiai.

Pa­ro­da su­pa­žin­di­na su Ka­na­dos lie­tu­vių bend­ruo­me­ne, jos dar­bais, nu­veik­tais per 67-erius me­tus. Pa­ro­dos ren­gė­jai – Ka­na­dos lie­tu­vių mu­zie­jus-ar­chy­vas, Ka­na­dos lie­tu­vių bend­ruo­me­nė.

Pa­ro­dos sten­duo­se pri­sta­to­ma lie­tu­vių įsi­kū­ri­mo ir gy­ve­ni­mo Ka­na­do­je is­to­ri­ja. Teks­tai lie­tu­vių ir ang­lų kal­bo­mis gau­siai iliust­ruo­ti vaiz­do me­džia­ga: nuo­trau­ko­mis, pe­rio­di­nės spau­dos, įvai­rių lei­di­nių, do­ku­men­tų ko­pi­jo­mis.

Ka­na­dos au­di­to­ri­ja Šiau­lių uni­ver­si­te­te bu­vo ati­da­ry­ta 2001 me­tais lapk­ri­čio 8 die­ną. Idė­jos ge­ne­ra­to­riai – Šiau­lių uni­ver­si­te­to do­cen­tė dr. Re­gi­na Kva­šy­tė ir Lat­vi­jos uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius And­rė­jus Ban­ka­vas. Au­di­to­ri­jo­je kau­pia­ma me­džia­ga apie Ka­na­dą.

Pa­ro­da Šiau­lių uni­ver­si­te­to bib­lio­te­ko­je veiks iki lapk­ri­čio 21 die­nos.