Pleneras „Vyšnios žydėjimas“ vėl sukvietė dailininkus

Li­nos ŠUT­KIE­NĖS nuo­tr.
a­vo dar­bus pri­sta­to Jo­niš­kio ra­jo­no dai­li­nin­kė Da­lia Sut­ku­vie­nė.
Ge­gu­žės 14 die­ną Jo­niš­kio Rau­do­no­jo­je si­na­go­go­je ati­da­ry­tas tarp­tau­ti­nis dai­lės ple­ne­ras „Vyš­nios žy­dė­ji­mas“ ir pri­sta­ty­ta ja­me da­ly­vau­jan­čių dai­li­nin­kų kū­ry­bos dar­bų pa­ro­da.

Tra­di­ci­nia­me, jau penk­ta­ja­me Jo­niš­ky­je or­ga­ni­zuo­ja­ma­me dai­lės ple­ne­re, vyks­tan­čia­me be­ne gra­žiau­siu me­tų lai­ku, kai su­žy­di so­dai, pa­va­sa­rio gė­lių žie­dais ap­si­pi­la dar­že­liai, da­ly­vau­ja dvy­li­ka au­to­rių. Tai – vil­nie­čiai Dia­na Zvied­rie­nė, Gied­rė Riš­ku­tė, Aloy­zas Ja­nu­lis, Si­gi­tas Orantas–Sausis iš Kau­no, pa­ne­vė­žie­tė Ilo­na Žvi­na­kie­nė, rad­vi­liš­kie­tis Ra­mū­nas Da­gys, Ri­ta Al­ma­nis iš Nau­jo­sios Ak­me­nės, Ilo­na Ja­nu­lie­nė iš Ker­na­vės, vieš­nia iš Lat­vi­jos Sar­mi­te Cau­ne ir Jo­niš­kio ra­jo­no at­sto­vai: Da­lia Sut­ku­vie­nė, Vir­gi­ni­ja Kut­kie­nė, Egi­di­jus God­liaus­kas.

Me­ni­nin­kai pa­ro­dai at­ve­žė ir pri­sta­tė dar­bus, ku­riuo­se vy­rau­ja gam­tos vaiz­dai, ryš­kios spal­vos: aguo­nų lau­kai, dan­gaus mė­ly­nu­mas, van­dens ra­mu­ma, bend­rau­jan­tys žir­gai, bet yra ir abst­rak­čių bei siur­rea­lis­ti­nių vaiz­dų, kaip srai­gės kiau­tas, tam­pan­tis gau­sy­bės ra­gu ar­ba ar­chi­tek­tū­ri­niu ele­men­tu. Pa­ro­da Jo­niš­kio Rau­do­no­jo­je si­na­go­go­je dar­bo die­no­mis veiks iki ge­gu­žės 23 die­nos.

At­vy­ku­sius me­ni­nin­kus svei­ki­no sa­vi­val­dy­bos va­do­vai, or­ga­ni­za­to­rius – Že­mės ūkio mo­kyk­los di­rek­to­rius Liu­das Jo­nai­tis, Is­to­ri­jos ir kul­tū­ros mu­zie­jaus, ku­ris yra ple­ne­ro or­ga­ni­za­vi­mo par­tne­ris, di­rek­to­rė Ra­sa Ali­šaus­kie­nė.

Ren­gi­ny­je folk­lo­ro dai­no­mis su­si­rin­ku­sius džiu­gi­no Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro Mal­de­nių sky­riaus folk­lo­ro ko­lek­ty­vas „Pla­to­nė“ (va­do­vė Ri­ta Kipšaitė–Balčiūnienė).

Me­ni­nin­kai, pa­skli­dę po ra­jo­ną, sa­vo pa­veiks­luo­se per­teiks gam­tos su­ve­šė­ji­mą, pa­va­sa­rio ža­lu­mos „spro­gi­mą“, žmo­gaus ir ap­lin­kos der­mę ly­gu­mų kraš­te.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.