Pasklido tradicinis meno "virusas"

Er­nes­tos ŠIM­KIE­NĖS nuo­tr.
Fes­ti­va­lio "Vi­rus" ati­da­ry­me pa­ro­dy­tas per­for­man­sas "Pi­rue­tas".
Penk­ta­die­nį Šiau­lių dai­lės ga­le­ri­jo­je ir Fo­tog­ra­fi­jos mu­zie­ju­je pra­si­dė­jo šiuo­lai­ki­nis me­no fes­ti­va­lis "Virus’24".

Šiau­lių dai­lės ga­le­ri­jo­je ati­da­ry­ta Eval­do Jan­so kū­ry­bos pa­ro­da "Jan­sas" .

"Nie­kas taip gi­liai ir eks­cent­riš­kai neį­sib­ro­vė į sa­vo kū­no vi­du­rius, ne­pro­vo­ka­vo pub­li­kos ir ne­nu­to­lo me­ni­nės kū­ry­bos ak­li­gat­viuo­se kaip Eval­das Jan­sas. To­dėl kiek­vie­na jo pa­ro­da yra pui­ki pro­ga dar kar­tą sa­vo vaiz­duo­tė­je iš­ban­dy­ti me­no ri­bas ir be­pro­ty­bės to­lius, pa­ly­gin­ti kon­vul­sy­vų po­trau­mi­nės Lie­tu­vos me­no ra­di­ka­lu­mą su da­bar­ti­ne apa­ti­ja", – taip pri­sta­to­ma E. Jan­so kū­ry­ba.

Fes­ti­va­lio ati­da­ry­mui pa­si­rink­tas ir Ve­ne­ci­jos bie­na­lės lai­mė­to­jos Li­nos La­pe­ly­tės per­for­man­sas "Pi­rue­tas" (ne­bep­rak­ti­kuo­jan­čiai ba­le­to šo­kė­jai bei mu­zi­kan­tui), jį at­li­ko Il­va Juod­pu­sy­tė, Liu­das Moc­kū­nas, gar­si­nę sce­nog­ra­fi­ją kū­rė Pat­ri­cia Ko­kett.

Iš Šiau­lių dai­lės ga­le­ri­jos fes­ti­va­lis per­si­kė­lė į Fo­tog­ra­fi­jos mu­zie­jų, kur ati­da­ry­ta Jus­ti­no Vi­lu­čio pa­ro­da "Bai­mė ry­ja sie­lą".

Tarp Lo­za­nos, Pa­ry­žiaus ir Vil­niaus gy­ve­nan­čio J. Vi­lu­čio dar­bų cik­le pa­si­tel­kia­mi įvai­rūs po­pkul­tū­ros ele­men­tai – nuo se­ria­lo "Ba­fi, vam­py­rų žu­di­kė", fil­mo "Grem­li­nai" iki fil­mų "Nos­fe­ra­tu. Siau­bo sim­fo­ni­ja" ir "Ra­ga­nos".

J. Vi­lu­čio dar­buo­se plė­to­ja­mi blo­gio, trans­for­ma­ci­jos ir sve­ti­mu­mo vaiz­di­niai, brė­žia­mos pa­ra­le­lės tarp chao­so ir gro­tes­kiš­ku­mo, hi­per­rea­lu­mo bei abst­rak­tu­mo.

Ati­da­ry­me su­reng­tas Kris­ti­nos Šven­čio­ny­tės ir No­ros Ray per­for­man­sas "So­li­tai­re So­li­tai­re", skir­tas nar­cis­ti­nei vie­nat­vei.

Lapk­ri­čio 15 die­ną fes­ti­va­lis tę­sis Šiau­lių dai­lės ga­le­ri­jo­je, kur bus ati­da­ry­ta Ie­vos Me­dio­dios kū­ry­bos pa­ro­da "IE­VA ME­DIO­DIA / IŠ NIU­JOR­KO Į 90-tų­jų VIL­NIŲ".

Fes­ti­va­lis bai­gis lapk­ri­čio 23 die­ną Šiau­lių at­le­ti­kos ma­nie­že, kur vyks tra­di­ci­nis tarp­tau­ti­nis avan­gar­di­nės ma­dos šou "Vi­rus'24" ir ko­mik­sų ope­ra "Al­fa".

Šiuo­lai­ki­nio me­no ir ma­dos fes­ti­va­lis "Vi­rus" yra vie­nin­te­lis ir di­džiau­sias pro­fe­sio­na­laus me­no fes­ti­va­lis Šiau­rės Lie­tu­vo­je. Fes­ti­va­lis jun­gia vi­sas me­no rū­šis ir pri­sta­to nau­jau­sius me­no pro­jek­tus vaiz­duo­ja­mo­jo me­no, ma­dos, šo­kio, mu­zi­kos, teat­ro, li­te­ra­tū­ros, ki­no sri­ty­se.