Parodoje idėja įgauna formą

Pa­ro­dos or­ga­ni­za­to­rių ir da­ly­vių nuo­tr.
Penk­ta­die­nį Šiau­lių uni­ver­si­te­to Dai­lės ga­le­ri­jo­je ati­da­ry­ta Daug­pi­lio uni­ver­si­te­to dai­lės spe­cia­ly­bės ma­gist­ran­tų bai­gia­mų­jų dar­bų pa­ro­da "Idė­ja įgau­na for­mą".
Šiau­lių uni­ver­si­te­to Dai­lės ga­le­ri­jo­je ati­da­ry­ta Daug­pi­lio uni­ver­si­te­to dai­lės spe­cia­ly­bės ma­gist­ran­tų bai­gia­mų­jų dar­bų pa­ro­da "Idė­ja įgau­na for­mą".

Pa­ro­do­je eks­po­nuo­ja­mi pen­kio­li­kos ge­riau­sių 2014–2019 me­tų dai­lės ma­gist­ro stu­di­jų ab­sol­ven­tų dar­bai. Ab­sol­ven­tų spe­cia­li­za­ci­jos yra gra­fi­ka, ta­py­ba, di­zai­nas ir teks­ti­lės me­nas.

Dai­lės ma­gist­ro stu­di­jų pro­gra­mos va­do­vė – doc. dr. Zeltī­te Bar­ševs­ka.

Pa­ro­da "Idė­ja įgau­na for­mą" Šiau­lių uni­ver­si­te­to Dai­lės ga­le­ri­jo­je veiks iki lapk­ri­čio 18 die­nos.

Pa­ro­dos or­ga­ni­za­to­rių ir da­ly­vių nuo­tr.
Šiuo­lai­ki­nis me­nas ska­ti­na ste­bė­ti ir mąs­ty­ti.
Pa­ro­dos or­ga­ni­za­to­rių ir da­ly­vių nuo­tr.
Pa­ro­da "Idė­ja įgau­na for­mą" veiks iki lapk­ri­čio 18 die­nos.