Parodoje – 1988–1999 metų Lietuva

Ed­var­do TA­MO­ŠIŪ­NO nuo­tr.
Nuot­rau­ko­se įam­žin­ti At­gi­mi­mo mo­men­tai.
Šiau­lių Fo­tog­ra­fi­jos mu­zie­ju­je ati­da­ry­ta spau­dos fo­tog­ra­fo Pau­liaus Li­lei­kio fo­tog­ra­fi­jų pa­ro­da "Fo­toam­nes­ti­ja 1988–1999".
Ed­var­do TA­MO­ŠIŪ­NO nuo­tr.
Pau­lius Li­lei­kis pa­si­da­li­jo is­to­ri­jo­mis apie fo­tog­ra­fi­jas.

P. Li­lei­kis ne tik pri­sta­tė pa­ro­dą, bet ir pa­si­da­li­jo is­to­ri­jo­mis apie kad­rų už­ku­li­sius.

Per du šim­tus fo­tog­ra­fi­jų, neeks­po­nuo­ja­mų pa­ro­do­je, bu­vo ga­li­ma iš­vys­ti de­monst­ruo­ja­mas ek­ra­ne.

Ret­ros­pek­ty­vi­nė A. Li­lei­kio pa­ro­da tu­rą po Lie­tu­vą pra­dė­jo 2016 me­tais. Pa­ro­dai au­to­rius pri­kė­lė ar­chy­vi­nius ne­ga­ty­vus iš At­gi­mi­mo lai­ko­tar­pio bei pir­mo­jo Nep­rik­lau­so­my­bės de­šimt­me­čio.

Apie 1988–1999 me­tų Lie­tu­vą pa­sa­ko­ja 50 nuo­trau­kų, jo­se įam­žin­ti reikš­min­gi įvy­kiai, lai­ko dva­sią at­spin­din­tys mo­men­tai, po­li­ti­kų, me­ni­nin­kų, vers­li­nin­kų po­rtre­tai.

Pa­ro­da Fo­tog­ra­fi­jos mu­zie­ju­je veiks iki ge­gu­žės 3 die­nos.