Parodą pristatė studijos "Paletė" kūrėjai

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos Di­džio­jo­je skai­tyk­lo­je eks­po­nuo­ja­ma vaiz­duo­ja­mo­sios dai­lės suau­gu­siems stu­di­jos "Pa­le­tė" pa­ro­da – gau­si ir įvai­ri.
Tre­čia­die­nį Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos Di­džio­jo­je skai­tyk­lo­je ati­da­ry­ta Dai­lės pa­ži­ni­mo edu­ka­ci­nės pro­gra­mos suau­gu­sie­siems "Pa­le­tė" da­ly­vių dar­bų pa­ro­da.

Vaiz­duo­ja­mo­sios dai­lės suau­gu­siems stu­di­jai "Pa­le­tė" va­do­vau­ja šiau­lie­čiai dai­li­nin­kai pro­fe­so­rius An­ta­nas Vi­soc­kis ir do­cen­tė Al­do­na Vi­soc­kie­nė.

Pa­ro­do­je eks­po­nuo­ja­mi 13 au­to­rių dar­bai: Aud­ro­nės Ma­tu­zie­nės, Ce­ci­li­jos Lap­ku­vie­nės, Lion­gi­nos Griet­nic­kie­nės, Ma­ri­ja­nos Če­tyr­ki­nos, Jū­ra­tės Re­ka­šie­nės, Ra­sos Su­din­tie­nės, Ri­man­to Dau­gi­no, Jū­ra­tės Ter­me­nie­nės, Vir­gai­nės Biels­kie­nės, Vir­gi­ni­jos Pab­rė­žie­nės, Vir­gi­ni­jaus Bal­ce­ro, Ka­ro­lio Gru­šo, Da­nu­tės Gruns­kie­nės.

Sa­vo mo­ki­nius pa­svei­ki­nę Al­do­na ir An­ta­nas Vi­soc­kiai kiek­vie­nam ne­gai­lė­jo ge­rų žo­džių – už kū­ry­biš­ku­mą, iš­lais­vė­ji­mą, spal­vas ar kom­po­zi­ci­ją.

"Ma­to­te la­bai gau­sią eks­po­zi­ci­ją, – sa­kė A. Vi­soc­kis. – Tai – edu­ka­ci­nės pro­gra­mos per­žiū­ra-pa­ro­da. Pa­sie­ki­mai la­bai įvai­rūs, ma­tau ir džiau­giuo­si dau­ge­lio mū­sų da­ly­vių la­bai gra­žiais, ne­ti­kė­tais re­zul­ta­tais."

Pa­sak pro­fe­so­riaus, bū­tų su­dė­tin­ga iš vi­su­mos iš­skir­ti at­ski­rus dar­bus, nes "kiek­vie­no kū­rė­jo sa­vo­tiš­ka skir­ty­bė yra jo ni­ša, jo per­spek­ty­va ir ga­li­my­bės".

"Eks­po­zi­ci­ja yra įvai­ri, dar­bų bu­vo tiek daug, kad ne vi­si pa­kliu­vo į pa­ro­dą, nes vi­siems rei­kia duo­ti žo­dį, vi­si dir­bo ir vi­si no­ri pa­si­ro­dy­ti. Prie­mo­nės la­bai įvai­rios, gra­žu, kad kiek­vie­nas žmo­gus jas val­do pa­gal cha­rak­te­rį – vie­nas tiks­les­nis, ki­tas lais­ves­nis", – sa­kė A. Vi­soc­kie­nė.

Me­no­ty­ri­nin­kė Mi­cha­li­na Ado­ma­vi­čie­nė gy­rė ir ska­ti­no kū­rė­jus: "Jūs sa­vo dar­bais puo­šia­te ne tik sa­ve, bet ir pra­džiu­gi­na­te ki­tus."

Me­no­ty­ri­nin­kė ak­cen­ta­vo pro­gra­mos mo­ky­to­jų pro­fe­sio­na­lu­mą, su­kaup­tas ži­nias ir ra­gi­no mo­ki­nius "iš­spaus­ti" kuo dau­giau iš vie­nų stip­riau­sių ta­py­to­jų.

"Jūs la­bai skir­tin­gi – la­bai ge­rai, va­di­na­si, jū­sų meist­rai ne­su­ga­di­no, lei­do jums fan­ta­zuo­ti, ieš­ko­jo jū­sų stip­rių­jų pu­sių", – sa­kė M. Ado­ma­vi­čie­nė.

Stu­di­jos "Pa­le­tė" da­ly­vė C. Lap­ku­vie­nė, su­lau­ku­si ne vie­no komp­li­men­to dėl kū­ry­bi­nio iš­lais­vė­ji­mo, Vi­soc­kiams dė­ko­jo už su­bti­lu­mą, jau­ku­mą, lais­vą kū­ry­bi­nę at­mos­fe­rą.

Ki­tas stu­di­jos lan­ky­to­jas – Ri­man­tas Dau­gi­nas – jau yra su­ren­gęs pa­ro­dų, nau­jau­sia – Kur­šė­nuo­se.

Stu­di­jo­je "Pa­le­tė" da­ly­viai mo­kė­si pie­ši­mo, ta­py­bos, gra­fi­kos, kom­po­zi­ci­jos pa­grin­dų, su­si­pa­ži­no su me­nu, įvai­rių epo­chų dai­li­nin­kų dar­bais, me­no is­to­ri­ja. Prog­ra­mos da­ly­viai lan­kė ir Šiau­liuo­se eks­po­nuo­tas pa­ro­das.

"Kiek­vie­nas žmo­gus čia la­vi­na sa­ve ne tik ran­ka, pro­tu, la­vi­na ir min­ti­mis, in­te­li­gen­tiš­ku iš­pru­si­mu", – sa­kė A. Vi­soc­kie­nė.

Pa­ro­da Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je bus eks­po­nuo­ja­ma iki ki­tų me­tų sau­sio 3 die­nos.