Pagerbė profesorių Vytautą Sirtautą

Ie­vos SLONKS­NY­TĖS nuo­tr.
Į ren­gi­nį, skir­tą kal­bi­nin­kui, vie­nam žy­miau­sių Lie­tu­vos sin­tak­si­nin­kų, pro­fe­so­riui Vy­tau­tui Sir­tau­tui (1921–2008) at­vy­ko ar­ti­mie­ji, bu­vę ko­le­gos, stu­den­tai.
Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je vy­ko ren­gi­nys, skir­tas kal­bi­nin­kui, vie­nam žy­miau­sių Lie­tu­vos sin­tak­si­nin­kų, Sta­sio Šal­kaus­kio pre­mi­jos lau­rea­tui pro­fe­so­riui Vy­tau­tui Sir­tau­tui (1921–2008).
Ie­vos SLONKS­NY­TĖS nuo­tr.
Moks­lo stu­di­ja "Veiks­ma­žo­di­nis ta­ri­nys da­bar­ti­nė­je lie­tu­vių kal­bo­je" – 1969 me­tais Vil­niaus uni­ver­si­te­te Vy­tau­to Sir­tau­to ap­gin­ta di­ser­ta­ci­ja, iki šiol ne­pra­ra­du­si ver­tės ir ak­tua­lu­mo.

Ren­gi­ny­je da­ly­va­vo pro­fe­so­riaus naš­lė, mo­ky­to­ja eks­per­tė, lie­tu­vių kal­bos va­do­vė­lių mo­kyk­loms bend­raau­to­rė Jū­ra­tė Sir­tau­tie­nė, sū­nus dr. Vy­tau­tas Sir­tau­tas, bu­vę pro­fe­so­riaus bend­ra­dar­biai ir stu­den­tai.

Pris­ta­ty­ta V. Sir­tau­to moks­lo stu­di­ja "Veiks­ma­žo­di­nis ta­ri­nys da­bar­ti­nė­je lie­tu­vių kal­bo­je". Ši kny­ga – 1969 me­tais Vil­niaus uni­ver­si­te­te V. Sir­tau­to ap­gin­ta di­ser­ta­ci­ja, iki šiol ne­pra­ra­du­si ver­tės ir ak­tua­lu­mo.

Lei­dy­bos pro­jek­tą pa­ren­gė ir kny­gą su­da­rė pro­f. dr. Džiul­je­ta Mas­ku­liū­nie­nė, kny­gos re­dak­to­rių ko­le­gi­ja – pir­mi­nin­kas pro­f. ha­bil. dr. Ka­zi­mie­ras Žu­per­ka, na­riai – pro­f. ha­bil. dr. Vi­tas La­bu­tis (VU), pro­f. Bro­nius Mas­ku­liū­nas, doc. dr. Sil­vi­ja Pa­pau­rė­ly­tė-Klo­vie­nė, doc. dr. Jo­lan­ta Vas­ke­lie­nė.

Tai – 18-oji Šiau­lių uni­ver­si­te­tio hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lo dar­bų se­ri­jos "Ac­ta hu­ma­ni­ta­ri­ca uni­ver­si­ta­tis Sau­len­sis" kny­ga.

Ren­gi­nio da­ly­viai žiū­rė­jo 2009 me­tais nu­fil­muo­tą lai­dą apie pro­fe­so­rių V. Sir­tau­tą iš ŠU bib­lio­te­kos fon­dų. Pa­ro­do­je "Vy­tau­tas Sir­tau­tas – lie­tu­vių kal­bo­ty­ros ąžuo­las" eks­po­nuo­tos V. Sir­tau­to kny­gos, straips­niai, va­do­vė­liai.

Ren­gi­ny­je kon­cer­ta­vo Šiau­lių 1-osios mu­zi­kos mo­kyk­los mer­gai­čių cho­ras "Ga­ma" (va­do­vė Dai­na Ka­va­liaus­kie­nė), pia­nis­tė Lė­ja Krikš­čiū­nė (mo­ky­to­ja Ne­rin­ga Krikš­čiū­nė), dai­ni­nin­kė Ga­bi­ja Plun­gy­tė (mo­ky­to­ja Gin­ta Pa­lu­jans­kie­nė).

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.