Nuotraukos jungia pasaulio lietuvius

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO repr.
Žur­na­lis­tės, fo­to­me­ni­nin­kės Li­li­jos Va­lat­kie­nės fo­tog­ra­fi­jų pa­ro­da "Lie­tu­viais esa­me mes gi­mę" jun­gia praei­tį ir da­bar­tį, vi­so pa­sau­lio lie­tu­vius.
Šiau­lių uni­ver­si­te­to bib­lio­te­kos II aukš­to fo­jė vei­kia žur­na­lis­tės, fo­to­me­ni­nin­kės Li­li­jos Va­lat­kie­nės fo­tog­ra­fi­jų pa­ro­da "Lie­tu­viais esa­me mes gi­mę".

Pa­ro­dą su­da­ro dvi da­lys. Pir­mo­jo­je da­ly­je L. Va­lat­kie­nė ar­chy­vų nuo­trau­ko­mis ku­ria fo­to­pa­sa­ko­ji­mus apie pir­mą­ją lie­tu­vių emig­ran­tų ban­gą. Ki­ta pa­ro­dos da­lis – nuo­trau­kos, at­spin­din­čios au­to­rės ap­lan­ky­tas vie­tas, su­tik­tus žmo­nes. Eks­po­nuo­ja­mas nuo­trau­kas ly­di iš­sa­mūs paaiš­ki­ni­mai.

Pa­ro­dos ati­da­ry­me Šiau­lių uni­ver­si­te­to bib­lio­te­kio­je kul­tū­ro­lo­gas, bu­vęs il­ga­me­tis Aust­ra­li­jos lie­tu­vių bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kas Vy­tau­tas Jo­nas Juš­ka dis­ku­ta­vo apie lie­tu­vius ir lie­tu­vy­bę šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je.

Tu­rą po Lie­tu­vą Lie­tu­vos žur­na­lis­tų są­jun­ga ir Na­cio­na­li­nė žur­na­lis­tų kū­rė­jų aso­cia­ci­ja kar­tu su L. Va­lat­kie­ne ir V. J. Juš­ka pa­sky­rė ypa­tin­gai pro­gai: šie­met su­kan­ka 70 me­tų, kai bu­vo pa­skelb­ta Lie­tu­vių Char­ta, ku­ria įsteig­ta Pa­sau­lio lie­tu­vių bend­ruo­me­nė.

1949 me­tų bir­že­lio 14 die­ną Vy­riau­sia­sis Lie­tu­vos Iš­lais­vi­ni­mo Ko­mi­te­tas (VLIK) pa­skel­bė Lie­tu­vių Char­tą. Ja įsi­pa­rei­go­ta, kad Pa­sau­lio Lie­tu­vių Bend­ruo­me­nė (PLB) vie­ny­tų vi­sus už Lie­tu­vos ri­bų gy­ve­nan­čius lie­tu­vius.

Pa­sau­lio lie­tu­vių bend­ruo­me­nė jun­gia 45 ša­lių lie­tu­vių bend­ruo­me­nes ir lie­tu­vius, ku­rie gy­ve­na už Lie­tu­vos ri­bų.

Pa­ro­da Šiau­lių uni­ver­si­te­to bib­lio­te­ko­je veiks iki lapk­ri­čio 4 die­nos. Vė­liau bus eks­po­nuo­ja­ma Klai­pė­do­je ir Pa­ne­vė­žy­je, bai­gia­ma­sis ren­gi­nys vyks gruo­džio mė­ne­sį Lie­tu­vos moks­lų aka­de­mi­jos Vrub­levs­kių bib­lio­te­ko­je.