Nijolė Koskienė pristatė humoreskų knygą

Ie­vos SLONKS­NY­TĖS nuo­tr.
Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je Ni­jo­lė Kos­kie­nė pri­sta­tė kny­gą "Ka­na­rė­lė per­si­ke".

Tre­čia­die­nį Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je Ni­jo­lė Kos­kie­nė pri­sta­tė hu­mo­res­kų kny­gą "Ka­na­rė­lė per­si­ke".

Pris­ta­ty­mą mo­de­ra­vo fo­tog­ra­fas Ro­lan­das Pa­ra­fi­na­vi­čius. Teks­tus skai­tė Vals­ty­bi­nio Šiau­lių dra­mos teat­ro ak­to­rė In­ga Jar­ko­va.

"Ka­na­rė­lė per­si­ke" – ant­ro­ji N. Kos­kie­nės hu­mo­res­kų kny­ga, pa­rem­ta laik­raš­ty­je "Šiau­lių kraš­tas" pub­li­kuo­tais ir nau­jais nu­ti­ki­mais. Kny­go­je įvy­kiai ru­tu­liuo­ja­si nuo 2009 me­tų eko­no­mi­nės kri­zės iki šių me­tų pa­bai­gos.

Pir­mo­ji "Špyl­kos ir šle­pe­tės" bu­vo iš­leis­ta per­nai. Kny­go­je "Ka­na­rė­lė per­si­ke" ga­li­ma ste­bė­ti, kaip kei­čia­si pa­grin­di­nė he­ro­jė Ie­va.

Pa­gal kny­gą "Špyl­kos ir šle­pe­tės" "Kny­gos teat­ras" pa­sta­tė in­te­rak­ty­vų spek­tak­lį ir su­bū­rė mo­te­ris į slap­tą to pa­ties pa­va­di­ni­mo klu­bą.

N. Kos­kie­nė be­veik du de­šimt­me­čius dir­bo "Šiau­lių kraš­to" dien­raš­ty­je, ku­rio šeš­ta­die­nio pus­la­piuo­se ir bu­vo spaus­di­na­mos Ie­vos is­to­ri­jos.