Menotyrininkas atidarė mobiliografijos parodą

Šiau­lių Fo­tog­ra­fi­jos mu­zie­jaus nuo­tr.
Vir­gi­ni­jus Kin­či­nai­tis mo­bi­liog­ra­fi­jos pa­ro­dą SUB­LI­ME II pri­sta­tė Šiau­lių Fo­tog­ra­fi­jos mu­zie­ju­je.

Penk­ta­die­nį Šiau­lių Fo­tog­ra­fi­jos mu­zie­jaus ga­le­ri­jo­je ati­da­ry­ta me­no­ty­ri­nin­ko Vir­gi­ni­jaus Kin­či­nai­čio mo­bi­liog­ra­fi­jos pa­ro­da SUB­LI­ME II.

Šios pa­ro­dos ati­da­ry­mas – vie­nas iš įva­di­nių šiuo­lai­ki­nio me­no fes­ti­va­lio ENTER’17 ren­gi­nių.

"Fo­tog­ra­fuo­da­mas Kin­či­nai­tis ne tik fik­suo­ja, jis iš kar­to in­terp­re­tuo­ja vaiz­dą. Be­veik nie­ka­da jam vaiz­das nė­ra nuo­gas, pir­map­ra­dis ar tuš­čias. Jo vaiz­do ma­ty­mas pri­sod­rin­tas kul­tū­ri­nio kon­teks­to, at­si­kar­to­ji­mo, pri­si­mi­ni­mo, įsi­vaiz­duo­to anks­čiau pa­ty­ri­mo", – tei­gia me­no­ty­ri­nin­kė Mo­ni­ka Krikš­to­pai­ty­tė.

Pa­ro­da SUB­LI­ME II pa­reng­ta bend­ra­dar­biau­jant su Vil­niaus ro­tu­še. Fo­tog­ra­fi­jos mu­zie­ju­je ją ga­li­ma ap­žiū­rė­ti iki bir­že­lio 16 die­nos.

V. Kin­či­nai­tis – me­no­ty­ri­nin­kas, kri­ti­kas, pe­da­go­gas, ak­ty­viai da­ly­vau­jan­tis vi­suo­me­ni­nė­je, eks­per­ti­nė­je ir tai­ko­mo­jo­je me­no­ty­ri­nė­je veik­lo­je, yra ini­ci­ja­vęs ir įgy­ven­di­nęs per še­šias de­šim­tis tarp­tau­ti­nių, res­pub­li­ki­nių ir Šiau­lių mies­to kū­ry­bi­nių-me­ni­nių pro­jek­tų, da­ly­va­vęs dau­giau nei dvi­de­šim­ty­je tarp­tau­ti­nių ir res­pub­li­ki­nių me­ni­nių pro­jek­tų, pa­ro­dų ir me­ni­nių ak­ci­jų.

Me­no­ty­ri­nin­kas yra iš­lei­dęs mo­nog­ra­fi­jas: "In­terp­re­ta­ci­jos: po­stmo­der­niz­mas, vi­zua­li­nė kul­tū­ra, dai­lė", "Vi­zua­li­nės kul­tū­ros kon/tekstai", "Fo­to­re­gos pra­ti­mai", su­da­rė ke­le­tą lei­di­nių.

V. Kin­či­nai­tis dir­ba Šiau­lių dai­lės ga­le­ri­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ju ir dės­to Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos Tel­šių fa­kul­te­te. Yra Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos ko­le­gi­jos ir Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­bos na­rys.

2016 me­tais V. Kin­či­nai­čiui bu­vo su­teik­ta Vy­riau­sy­bės kul­tū­ros ir me­no pre­mi­ja.