Knygą skyrė Mečislovui Jurevičiui

Ro­ber­tos STON­KU­TĖS nuo­tr.
Bi­ru­tė Žy­man­tie­nė pri­sta­tė sa­vo kny­gą "Kry­žių so­di­nin­kas Me­čis­lo­vas Ju­re­vi­čius".
Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos Kon­fe­ren­ci­jų sa­lė­je Bi­ru­tė Žy­man­tie­nė pri­sta­tė sa­vo kny­gą "Kry­žių so­di­nin­kas Me­čis­lo­vas Ju­re­vi­čius".

Be­veik 200 pus­la­pių kny­ga skir­ta Lie­tu­vos lais­vės ko­vo­to­jui, Hel­sin­kio gru­pės na­riui, Eu­cha­ris­ti­jos bi­čiu­liui, Kry­žių kal­no gai­vin­to­jui, Vy­čio Kry­žiaus or­di­no Ko­man­do­ro kry­žiaus ka­va­lie­riui Me­čis­lo­vui Ju­re­vi­čiui (1927–1999), jo bend­ra­žy­giams ir bi­čiu­liams.

Kny­gos pri­sta­ty­me iš­trau­kas iš kny­gos skai­tė Vals­ty­bi­nio Šiau­lių dra­mos teat­ro ak­to­rė No­me­da Bė­čiū­tė.

"Kry­žių so­di­nin­kas Me­čis­lo­vas Ju­re­vi­čius" – de­šim­to­ji B. Žy­man­tie­nės kny­ga.