Kazys Bimba pristato tapybą ir skulptūrą

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Ka­zys Bim­ba. "Kan­čios ke­lias IV".
Šiau­lių uni­ver­si­te­to Dai­lės ga­le­ri­jo­je vei­kia šiau­lie­čio Ka­zio Bim­bos ta­py­bos ir skulp­tū­ros pa­ro­da.

K. Bim­ba gi­mė 1951 me­tais Mi­kai­lai­čių kai­me, Šiau­lių ra­jo­ne. Kū­ry­bi­nę veik­lą pra­dė­jo 1972 me­tais. Nuo 1978 me­tų da­ly­vau­ja pa­ro­do­se, ple­ne­ruo­se, me­ni­nin­kų or­ga­ni­zuo­ja­muo­se pro­jek­tuo­se.

Su­kū­rė per 300 ant­ka­pi­nių pa­mink­lų, įvai­rių skulp­tū­rų iš ak­mens, me­džio, mar­mu­ro, me­ta­lo.

Ap­do­va­no­tas Šiau­lių mies­to kul­tū­ros ir me­no pre­mi­ja. Su­ren­gė de­šimt per­so­na­li­nių pa­ro­dų įvai­riuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se. Dar­bų yra įsi­gi­ję Lie­tu­vos mu­zie­jai ir pri­va­tūs ko­lek­ci­nin­kai.

K. Bim­bos pa­ro­da Šiau­lių uni­ver­si­te­to Dai­lės ga­le­ri­jo­je veiks iki ko­vo 25 die­nos.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.