Jūratės Mitalienės "(Ne)regimybė"

Ie­vos SLONKS­NY­TĖS nuo­tr.
Jū­ra­tė Mi­ta­lie­nė pri­sta­tė ta­py­bos dar­bų pa­ro­dą "(Ne)re­gi­my­bė". Ša­lia – bib­lio­te­kos pa­ro­dų ku­ra­to­rius pro­fe­so­rius Vai­do­tas Ja­nu­lis.
Penk­ta­die­nį Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos III aukš­to aukš­to ga­le­ri­jo­je pri­sta­ty­ta Jū­ra­tės Mi­ta­lie­nės pa­ro­da "(Ne)re­gi­my­bė".

"(Ne)re­gi­my­bė" – ta­py­bos, ko­lia­žų ir pie­ši­nių ko­lek­ci­ja. Dau­gu­ma dar­bų su­kur­ti 2019–2020 me­tais. Me­ni­nin­kė ban­do jung­ti ap­lin­kos, gam­tos mo­ty­vų frag­men­tus ir sa­vo as­me­ni­nę pa­tir­tį.

J. Mi­ta­lie­nė gi­mė Šiau­liuo­se, bai­gė Šiau­lių pe­da­go­gi­nio ins­ti­tu­to Dai­lės fa­kul­te­tą, yra Lie­tu­vos dai­li­nin­kų są­jun­gos na­rė.

Su­ren­gė 20 per­so­na­li­nių pa­ro­dų, da­ly­vau­ja bend­ro­se pa­ro­do­se, ple­ne­ruo­se, sim­po­ziu­muo­se Lie­tu­vo­je ir už­sie­ny­je. Yra pel­niu­si ap­do­va­no­ji­mų me­no bie­na­lė­se, kon­kur­suo­se.

Pa­ro­da veiks iki ba­lan­džio 6 die­nos.

Ie­vos SLONKS­NY­TĖS nuo­tr.
"(Ne)re­gi­my­bė" – ta­py­bos dar­bų, ko­lia­žų ir pie­ši­nių ko­lek­ci­ja.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.