Jaunieji dainininkai ir šokėjai rinkosi į koncertą

Vil­mos Sun­gai­lės nuo­tr.
Tra­di­ci­nis kon­cer­tas pa­do­va­no­jo daug gra­žių aki­mir­kų.
Gruo­džio 16 die­ną į kon­cer­tų sa­lę "Sau­lė" sku­bė­jo jau­nie­ji dai­ni­nin­kai ir šo­kė­jai, nes čia vy­ko Šiau­lių kul­tū­ros cent­ro or­ga­ni­zuo­tas kon­cer­tas "Jau žvaigž­dė pa­te­kė­jo".

Ka­lė­di­niais ir ad­ven­to kū­ri­niais klau­sy­to­jus džiu­gi­no Šiau­lių kul­tū­ros cent­ro vo­ka­lo stu­di­ja "Ro­ko­ko" (me­no vad. R. Kau­nec­kai­tė) ir bu­vu­si stu­di­jos auk­lė­ti­nė Si­gu­tė Lau­ga­lė, pui­kiais pa­si­ro­dy­mais ža­vė­jo Šiau­lių kul­tū­ros cent­ro cho­reog­ra­fi­jos stu­di­ja "Auš­re­lė" (me­no vad. M. Ko­sai­tis, me­no vad. asist. V. Ado­mė­nai­tė-But­no­rie­nė).

Tra­di­ci­nis kon­cer­tas šiau­lie­čiams pa­do­va­no­jo tik­rą mu­zi­kos bei šo­kio šven­tę ir gau­sy­bę gra­žių aki­mir­kų.