Įvyko prancūzų kultūros savaitė

As­me­ni­nė nuo­tr.
Pran­cū­zų kul­tū­ros sa­vai­tės ak­ty­vūs da­ly­viai – mies­to moks­lei­viai. Jie run­gė­si ir "Scrabb­le" žai­di­me, ir pro­tų ko­vo­se.
Šiau­liuo­se pran­cū­zų kul­tū­ros sa­vai­tės ren­gi­niai šiais me­tais vy­ko sau­sio 27–30 dienomis. Ši sa­vai­tė jau ant­rą­jį kar­tą ap­jun­gė vi­sus pran­cū­zų kal­bos be­si­mo­kan­čius ar mė­gė­jus.

Pir­mą­ją ren­gi­nių die­ną Šiau­lių "Ju­ven­tos", Jo­va­ro, "Ro­mu­vos", "Ge­gu­žių", "Me­de­ly­no", "Ra­sos" pro­gim­na­zi­jų bei J. Ja­no­nio, Didžd­va­rio, Lie­po­rių bei St. Šal­kaus­kio gim­na­zi­jų moks­lei­viai su­si­rin­ko į Šiau­lių Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­jos bib­lio­te­ką su­si­rung­ti "Scrabb­le" žai­di­me. Ge­riau­sie­ji bu­vo ap­do­va­no­ti Pran­cū­zų ins­ti­tu­to Lie­tu­vo­je bei įmo­nės "Si­dab­ri­nis me­dis" įsteig­tais pri­zais.

Ki­tą die­ną moks­lei­viai iš­ban­dė jė­gas pro­tų ko­vo­se "Vis­kas apie Pran­cū­zi­ją". Mo­ki­niai pa­to­bu­li­no sa­vo is­to­ri­jos, geog­ra­fi­jos ir, ži­no­ma, pran­cū­zų kal­bos ži­nias. Nu­ga­lė­to­jų lau­kė dip­lo­mai ir at­mi­ni­mo me­da­liai.

Tre­čio­ji die­na bu­vo skir­ta iš­ban­dy­ti jė­gas orien­ta­ci­nė­je fo­to ke­lio­nė­je po Šiau­lius. Vie­nin­te­lė są­ly­ga – tar­pu­sa­vyje kal­bė­ti pran­cū­ziš­kai. Ir vėl mo­ki­nių lau­kė ap­do­va­no­ji­mai.

Pran­cū­zų kal­bos sa­vai­tė bai­gė­si ren­gi­niu Šiau­lių dai­lės ga­le­ri­jo­je. Čia jau pen­kio­lik­tą­jį kar­tą gau­sų pran­cū­ziš­ko ki­no my­lė­to­jų bū­rį su­kvie­tė "Žie­mos ek­ra­nai". Svei­ki­ni­mo žo­dį pran­cū­ziš­ko ki­no fes­ti­va­lio ati­da­ry­mo me­tu ta­rė Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros sky­riaus ve­dė­ja Dai­na Kin­či­nai­tie­nė bei Šiau­lių dai­lės ga­le­ri­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas kul­tū­ri­nei veik­lai Vir­gi­ni­jus Kin­či­nai­tis.

Pran­cū­zų ins­ti­tu­tas Lie­tu­vo­je ir Pran­cū­zi­jos Res­pub­li­kos am­ba­sa­da bend­ra­dar­biau­ja su gau­siu bū­riu par­tne­rių, tarp ku­rių yra ir Šiau­lių mies­to mo­kyk­los.

Dau­giau nei 200 mi­li­jo­nų žmo­nių kal­ba pran­cū­ziš­kai pen­kiuo­se že­my­nuo­se. Tarp­tau­ti­nė Fran­ko­fo­ni­jos or­ga­ni­za­ci­ja jun­gia 68 ša­lis. Lie­tu­va jo­je tu­ri ste­bė­to­jos sta­tu­są.

Ačiū vi­siems, da­ly­va­vu­siems pran­cū­zų kal­bos sa­vai­tės ren­gi­niuo­se. Mo­ky­ki­mės kal­bė­ti pran­cū­ziš­kai!