Išskirtinė šeimos istorija AUŠROS PAŽADAS su Jūrate Onaityte

Pir­mą kar­tą Kel­mė­je po il­gos per­trau­kos gast­ro­liuo­jan­tis Na­cio­na­li­nis Kau­no dra­mos teat­ras spa­lio 4 d. Kel­mės kul­tū­ros cent­re pri­sta­to spek­tak­lį "Auš­ros pa­ža­das" pa­gal pa­sau­li­nę šlo­vę pel­niu­sį Ro­main Ga­ry ro­ma­ną.

Ji troš­ko, kad jis tap­tų Pran­cū­zi­jos am­ba­sa­do­riu­mi, di­džiu me­ni­nin­ku, Gar­bės le­gio­no or­di­no ka­va­lie­riu­mi, Im­pe­ra­to­riš­ko­jo te­ni­so klu­bo na­riu, No­be­lio pre­mi­jos lau­rea­tu, mo­te­rų nu­my­lė­ti­niu ir siū­din­tų­si dra­bu­žius Lon­do­ne. Jis no­rė­jo pa­tei­sin­ti jos vil­tis, ati­tai­sy­ti pa­sau­lį ir pa­klo­ti jį jai po ko­jų. Mo­ti­na ir sū­nus – abu žings­nia­vo per že­mę taip, lyg ei­tų per už­kas­tą lo­bį, ir vi­sa­da ti­kė­jo ste­buk­lu, ku­ris pa­dė­tų įsi­vieš­pa­tau­ti tei­sin­gu­mui nu­skriaus­tų­jų pa­sau­ly­je. "Auš­ros pa­ža­das" – jaut­rus re­ži­sie­rės Ag­nės Sunk­lo­dai­tės spek­tak­lis, ku­ria­me kva­pą gniau­žian­ti is­to­ri­ja apie mo­ti­nos ir sū­naus mei­lės ry­šį, nei­šar­do­mą net mir­ties.

Vai­di­na le­gen­di­nė ak­to­rė Jū­ra­tė Onai­ty­tė ir Si­gi­tas Šid­laus­kas.

Bi­lie­tai pla­ti­na­mi Kel­mės kul­tū­ros cent­ro ka­so­je ir www.ti­ke­ta.lt. Bi­lie­tų kai­nos – 10 Eur (mo­ky­to­jams, moks­lei­viams, stu­den­tams, sen­jo­rams – 8 Eur). Ren­gi­nio die­ną nuo­lai­dos ne­tai­ko­mos.

Vie­nos da­lies spek­tak­lis. Truk­mė – 2 val.

Pra­džia 18.00 val.

Dau­giau apie spek­tak­lį: http://dramosteatras.lt/spektaklis/ausros-pa­za­das/