Ingridos Leliukaitės (Kashtankos) "Padarai"

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO repr.
"Au­to­port­re­tas". 2016 me­tai.
Penk­ta­die­nį Šiau­lių uni­ver­si­te­to bib­lio­te­kos II aukš­to fo­jė ati­da­ry­ta Ing­ri­dos Le­liu­kai­tės (Kash­tan­kos) gra­fi­kos pa­ro­da "Pa­da­rai".

Gra­fi­kos dar­buo­se do­mi­nuo­ja mįs­lin­gi gy­viai, su­tvė­ri­mai, pa­da­rai, įkū­ni­jan­tys as­me­ni­nius po­jū­čius. Au­to­rės dar­buo­se ga­li­ma iš­vys­ti ir žmo­nes, pri­me­nan­čius gy­vius, ir su­žmo­gė­ju­sius gy­vū­nus.

Me­ni­nin­kė ku­ria nau­do­da­ma ori­gi­na­lios miš­rios – pieš­ti­nės ir skait­me­ni­nės – gra­fi­kos sin­te­zę. Smul­kios li­ni­jos ir taš­kai trau­kia dar­bus ap­žiū­rė­ti iš ar­ti.

Ing­ri­da Le­liu­kai­tė gi­mė ir užau­go Šiau­liuo­se, bai­gė Šiau­lių dai­lės mo­kyk­lą. Ga­mi­nio di­zai­no spe­cia­ly­bę įgi­jo Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos (VDA) Tel­šių fa­kul­te­te. Pas­ta­ruo­sius 17 me­tų gy­ve­na Tel­šiuo­se, dir­ba sa­vo di­zai­no stu­di­jo­je.

Tai – ant­ro­ji me­ni­nin­kės pa­ro­da.

Pa­va­sa­rį pa­ro­da "Pa­da­rai" bu­vo pri­sta­ty­ta VDA Tel­šių ga­le­ri­jo­je.

Pa­ro­da Šiau­lių uni­ver­si­te­to bib­lio­te­ko­je veiks iki gruo­džio 13 die­nos.