Galerijoje – Algimanto Švėgždos kūriniai

Da­riaus AN­ČE­RE­VI­ČIAUS nuo­tr.
Šiau­lių "Laip­tų" ga­le­ri­jo­je Al­gi­man­to Švėgž­dos pa­ro­da eks­po­nuo­ja­ma pir­mą kar­tą.
Penk­ta­die­nį Šiau­lių "Laip­tų" ga­le­ri­jo­je ati­da­ry­ta Al­gi­man­to Švėgž­dos (1941–1996) gra­fi­kos ir pie­ši­nių pa­ro­da.

Vie­no iš­ki­liau­sių XX am­žiaus Lie­tu­vos me­ni­nin­kų kū­ry­bą pri­sta­tė me­no­ty­ri­nin­kė dr. Ra­mu­tė Rach­le­vi­čiū­tė.

A. Švėgž­dos kū­ry­ba "Laip­tų" ga­le­ri­jo­je eks­po­nuo­ja­ma pir­mą kar­tą. Eks­po­zi­ci­jo­je – per ke­tu­rias­de­šimt A. Švėgž­dos dar­bų iš Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos mu­zie­jaus fon­dų. Ko­lek­ci­ja ap­rė­pia vė­ly­vą­jį kū­ry­bos lai­ko­tar­pį.

Ta­py­to­jas, gra­fi­kas A. Švėgž­da gi­mė Kel­mė­je, vai­kys­tė pra­bė­go Ro­za­li­me (Pak­ruo­jo r.), kur 1959 me­tais bai­gė Ro­za­li­mo vi­du­ri­nę mo­kyk­lą.

Jo tė­vas pe­da­go­gas, dai­li­nin­kas, li­te­ra­tas Jo­nas Švėgž­da, 1945 me­tais iš­trem­tas į Si­bi­rą, grį­žo 1956 me­tais, įsi­kū­rė Pak­ruo­jo ra­jo­ne, Plau­čiš­kių kai­me, mo­ky­to­ja­vo Ro­za­li­mo vi­du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je. Pak­ruo­jo ra­jo­ne gar­sė­jo kaip so­di­nin­kas.

A. Švėgž­da 1967 me­tais bai­gė ta­py­bos stu­di­jas tuo­me­ti­nia­me Vals­ty­bi­nia­me dai­lės ins­ti­tu­te. Ke­le­rius me­tus dir­bo Vil­niaus dai­lės mo­kyk­los mo­ky­to­ju, 1978 me­tais Vals­ty­bi­nis dai­lės ins­ti­tu­tas jį pa­kvie­tė dės­ty­ti Pie­ši­mo ka­ted­ro­je.

Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos gar­bės pro­fe­so­rius (1996 m.). Nuo 1966 me­tų da­ly­va­vo pa­ro­do­se Lie­tu­vo­je ir už­sie­ny­je (Ber­ly­ne, Leip­ci­ge, Ro­mo­je ir kt.).

Gy­ven­da­mas Lie­tu­vo­je do­mė­jo­si Va­ka­rų Eu­ro­pos dai­lės kryp­ti­mis. Vie­nas pir­mų­jų Lie­tu­vo­je pra­dė­jo tai­ky­ti fo­to­rea­liz­mą.

Vė­ly­vo­jo­je kū­ry­bo­je iš­ny­ko užuo­mi­nos į in­ter­je­rą, me­di­ta­ty­viai su­si­telk­ta į vaiz­duo­ja­mus ob­jek­tus, jų ki­ti­mą.

Iliust­ra­vo kny­gų, su­kū­rė li­tog­ra­fi­jų, au­to­cin­kog­ra­fi­jų.

1982 me­tais iš­vy­ko gy­dy­tis į Vo­kie­ti­ją, mi­rė Ber­ly­ne.

Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos lei­dyk­la per­nai iš­lei­do kny­gą "Al­gi­man­tas Švėgž­da. Lai­mės šu­li­nys", ją su­da­rė me­no­ty­ri­nin­kė R. Rach­le­vi­čiū­tė.

Pa­ro­da "Laip­tų" ga­le­ri­jo­je veiks iki ko­vo 4 die­nos.