Eglė Narbutaitė parodė "Bliuvę"

Si­mo­nos SI­MO­NA­VI­ČĖS nuo­tr.
Šiau­lie­tė me­ni­nin­kė Eg­lė Nar­bu­tai­tė Šiau­lių dai­lės ga­le­ri­jo­je pri­sta­tė emo­cin­gą mu­zi­ki­nį per­for­man­są "Bliu­vė".

Šiau­lie­tė me­ni­nin­kė Eg­lė Nar­bu­tai­tė Šiau­lių dai­lės ga­le­ri­jo­je penk­ta­die­nį pri­sta­tė mu­zi­ki­nį per­for­man­są "Bliu­vė".

Dai­no­mis ir teks­tais me­ni­nin­kė sie­kė at­ver­ti vi­di­nį šiuo­lai­ki­nio žmo­gaus emo­ci­nį pa­sau­lį. Kaip vi­sa­da: su hu­mo­ru, o kar­tu ir vi­sai rim­tai.

Vi­sos dai­nos ir teks­tai su­kur­ti E. Nar­bu­tai­tės.

Pa­si­ro­dy­mui mu­zi­ką aran­ža­vo Dai­nius Ver­šu­lis ir Ju­li­ja Ver­šu­lie­nė.

Mu­zi­ki­nį per­for­man­są E. Nar­bu­tai­tė su­kū­rė už Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės su­teik­tą sti­pen­di­ją.