Dienos centro "Goda" paroda "Iš vidaus"

Ie­vos SLONKS­NY­TĖS nuo­tr.
Die­nos cent­ro "Go­da" dai­lės stu­di­jos lan­ky­to­jų dar­bų pa­ro­da.

Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos II aukš­to fo­jė eks­po­nuo­ja­ma Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės glo­bos na­mų Die­nos cent­ro "Go­da" dai­lės stu­di­jos lan­ky­to­jų dar­bų pa­ro­da "Iš vi­daus".

Pir­ma­die­nį vy­ku­sia­me pa­ro­dos pri­sta­ty­me apie pa­veiks­lus ir kau­kes kal­bė­jo dar­bų au­to­riai. Kū­rė­jai sa­kė, kad įkvė­pi­mas atei­na sa­vai­me: ran­kos tar­si pa­čios pie­šia, ta­po, kli­juo­ja, o re­zul­ta­tas kar­tais nu­ste­bi­na ir juos pa­čius.