Baigėsi mėgėjų teatrų festivalis

Vil­mos Sun­gai­lės nuo­tr.
Kel­mės ma­žo­jo teat­ro spek­tak­lio aki­mir­ka.
Šiau­lių kul­tū­ros cent­ro Rė­ky­vos kul­tū­ros na­muo­se bai­gė­si XI res­pub­li­ki­nis mė­gė­jų teat­rų fes­ti­va­lis "Pul­sas 2019".

Lapk­ri­čio pra­džio­je pra­si­dė­jęs, sa­vait­ga­lį fes­ti­va­lis pa­sie­kė kul­mi­na­ci­ją – į fes­ti­va­lio už­da­ry­mą pri­si­rin­ko pil­na sa­lė teat­ro mė­gė­jų.

Fes­ti­va­ly­je spek­tak­lius ro­dė 10 mė­gė­jų ir 3 pro­fe­sio­na­lų teat­rai iš įvai­rių Lie­tu­vos mies­tų. Šiais me­tais fes­ti­va­lis tu­rė­jo ir iš­skir­ti­nių sve­čių – mė­gė­jų teat­rą iš Sa­kart­ve­lo, jų spek­tak­lis bu­vo ver­čia­mas į lie­tu­vių kal­bą. Fes­ti­va­lio me­tu pa­ro­dy­ta 15 įvai­raus žan­ro spek­tak­lių, iš ku­rių 7 bu­vo skir­ti vai­kams.