"Aukso paukštės" apdovanojimai – ir šiauliečiams

Or­ga­ni­za­to­rių nuo­tr.
„Auk­so paukš­tės“ ap­do­va­no­ji­mai skir­ti trims ko­lek­ty­vams iš Šiau­lių ir jų va­do­vams.
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nis kul­tū­ros cent­ras pa­skel­bė "Auk­so paukš­tės" ap­do­va­no­ji­mų lau­rea­tus, tarp jų – trys Šiau­lių ko­lek­ty­vai ir jų va­do­vai.

Šis įver­ti­ni­mas kas­met ski­ria­mas la­biau­siai nu­si­pel­niu­siems ša­lies cho­rams, teat­rams, folk­lo­ro ir šo­kių an­samb­liams, liau­diš­kos mu­zi­kos ka­pe­loms, liau­dies mu­zi­kos ir pu­čia­mų­jų inst­ru­men­tų or­kest­rams bei jų va­do­vams.

Šie­met ge­riau­siais pa­skelb­ti dvy­li­ka Lie­tu­vos mė­gė­jų me­no ko­lek­ty­vų ir jų va­do­vų.

Ge­riau­sio vai­kų ar­ba jau­ni­mo cho­ro ir va­do­vo nio­mi­na­ci­ją pel­nė Šiau­lių Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­jos mer­gi­nų cho­ras "Vi­va me­lo­di­ca" ir va­do­vė Lo­re­ta Mi­ku­tie­nė. Ge­riau­sia liau­diš­kų šo­kių gru­pe ir va­do­vu pri­pa­žin­ti Šiau­lių kul­tū­ros cent­ro vy­res­nių­jų liau­diš­kų šo­kių gru­pė "Va­jau­nas" ir va­do­vas Ro­mual­das Lau­ga­lis, Ge­riau­siu liau­diš­kų šo­kių an­samb­liu ir va­do­vu – Šiau­lių Dai­nų pro­gim­na­zi­jos liau­diš­kų šo­kių stu­di­ja "Šer­mukš­nė­lė" ir va­do­vė Ind­rė Šer­py­tie­nė.

Mer­gi­nų cho­rui "Vi­va me­lo­di­ca" ir va­do­vui L. Mi­ku­tie­nei ap­do­va­no­ji­mas bus įteik­tas ba­lan­džio 3 die­ną Šiau­lių Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­jo­je, liau­diš­kų šo­kių gru­pei "Va­jau­nas" ir va­do­vui R. Lau­ga­liui bei liau­diš­kų šo­kių stu­di­ja "Šer­mukš­nė­lė" ir va­do­vei I. Šer­py­tie­nei – ba­lan­džio 16 die­ną Šiau­lių kul­tū­ros cent­re.

Ge­riau­sio suau­gu­sių­jų cho­ro ir va­do­vo no­mi­na­ci­ją pel­nė Ra­sei­nių r. kul­tū­ros cent­ro miš­rus cho­ras "Šat­ri­ja" ir va­do­vas Graž­vy­das Jeg­no­ras, Ge­riau­siu vo­ka­li­niu an­samb­liu ir va­do­vu pri­pa­žin­ti Ša­kių r. Got­ly­biš­kių kai­mo ma­mų ir duk­rų kvar­te­tas ir va­do­vė Vio­le­ta Si­mo­na­vi­čie­nė.

Ge­riau­sio mies­to folk­lo­ro ko­lek­ty­vu ir va­do­vu ta­po Vil­niaus mies­to apei­gų folk­lo­ro gru­pė "Kūlg­rin­da" ir va­do­vė Ini­ja Trin­kū­nie­nė, ge­riau­siu kraš­to folk­lo­ro an­samb­liu ir va­do­vu – Bir­žų kul­tū­ros cent­ro Pa­bir­žės sky­riaus folk­lo­ro an­samb­lis "Že­my­na" ir va­do­vė Auš­ra But­kaus­kie­nė.

Ge­riau­sio vai­kų ir jau­ni­mo teat­ro ir va­do­vo ap­do­va­no­ji­mą pel­nė du ko­lek­ty­vai – Tau­ra­gės moks­lei­vių kū­ry­bos cent­ro teat­ro stu­di­ja "Pi­lies teat­ras" ir va­do­vė Jo­lan­ta Kaz­laus­kie­nė bei Mo­lė­tų kul­tū­ros cent­ro teat­ro stu­di­ja "Re­mar­ka" ir va­do­vė Jo­lan­ta Ža­la­lie­nė.

Ge­riau­sio pu­čia­mų­jų inst­ru­men­tų or­kest­ro ir va­do­vo ap­do­va­no­ji­mą pel­nė Vil­niaus Bro­niaus Jo­nu­šo mu­zi­kos mo­kyk­los pu­čia­mų­jų inst­ru­men­tų or­kest­ras ir va­do­vas Ri­man­tas Va­lan­čiaus­kas, Ge­riau­sio liau­diš­kos mu­zi­kos an­samb­lio ir va­do­vo – Ma­ri­jam­po­lės me­no mo­kyk­los sku­du­ti­nin­kių an­samb­lis "Tū­to" ir va­do­vė Dai­va Vo­sy­lie­nė.

Ge­riau­sio nau­jai su­si­kū­ru­sio mė­gė­jų me­no ko­lek­ty­vo ir va­do­vo no­mi­na­ci­ja skir­ta Pa­lan­gos kul­tū­ros ir jau­ni­mo cent­ro ka­me­ri­niam cho­rui ir va­do­vui Ed­mun­dui Ju­ce­vi­čiui.

No­mi­na­ci­ja "Už nuo­pel­nus tau­ti­nei kul­tū­rai" skir­ta re­ži­sie­riui, teat­ro­lo­gui, pro­f. dr. Pet­rui Biels­kiui.

Vi­siems lau­rea­tams bus įteik­tos "Auk­so paukš­tės" – aukš­čiau­sias mė­gė­jų me­no ap­do­va­no­ji­mas ša­ly­je.

Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio kul­tū­ros cent­ro 1999 me­tais įsteig­tos "Auk­so paukš­tės" me­no ko­lek­ty­vams ski­ria­mos už ak­ty­vią pa­sta­rų­jų me­tų veik­lą: da­ly­va­vi­mą svar­biau­siuo­se ša­lies ren­gi­niuo­se, kon­kur­suo­se pel­ny­tus pri­zus, fes­ti­va­lių, kon­kur­sų ini­ci­ja­vi­mą, nau­jų pro­gra­mų pa­ren­gi­mą.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.