Atidaryta tradicinė Šiaulių dailininkų paroda

Jo­lan­tos ŽIU­LIE­NĖS nuo­tr.
Šiau­lių dai­lės ga­le­ri­jo­je me­ni­nin­kai sa­vo kū­ry­bą pri­sta­to 58-ojo­je Šiau­lių dai­li­nin­kų pa­ro­do­je.

Penk­ta­die­nį Šiau­lių dai­lės ga­le­ri­jo­je ati­da­ry­ta 58-oji Šiau­lių dai­li­nin­kų pa­ro­da.

Šių me­tų pa­ro­da – ki­to­kia. Ne­bu­vo at­ran­kos, ko­mi­si­jos, ku­ra­to­riaus: pa­ro­dą su­for­muo­ti pa­ti­kė­ta pa­tiems kū­rė­jams.

Pa­ro­do­je kū­ry­bą pri­sta­to apie pus­šim­tis Šiau­lių me­ni­nin­kų, tarp jų Re­da ir Arū­nas Uo­gin­tai, Vir­gi­ni­jus Kin­či­nai­tis, Vai­va Ko­vie­rai­tė-Trum­pė, Ka­zys Bim­ba, Al­vy­das Paš­kaus­kas, Ri­man­tas Bag­do­nas, Er­nes­ta Šim­kie­nė, An­ta­nas ir Al­do­na Vi­soc­kiai, Vid­man­tas Za­rė­ka, Egi­di­jus God­liaus­kas, Be­nas Ale­jū­nas, An­ta­nas Še­ro­nas, Si­mo­na Bag­do­nai­tė-Gu­bi­nie­nė, Vi­ta Ža­ba­raus­kai­tė ir ki­ti.

58-oji Šiau­lių dai­li­nin­kų pa­ro­da veiks iki bir­že­lio 22 die­nos.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.