Akvarelėse – kelionių įspūdžiai

Da­riaus AN­ČE­RE­VI­ČIAUS nuo­tr.
Da­nu­tė Sku­džins­kai­tė-Či­vie­nė pri­sta­tė pa­ro­dą "Iš ke­lio­nių su­grį­žus".
Šiau­liuo­se, "Laip­tų ga­le­ri­jo­je", ant­ra­die­nį ati­da­ry­ta šiau­lie­tės Da­nu­tės Sku­džins­kai­tės-Či­vie­nės ak­va­re­lės dar­bų pa­ro­da "Iš ke­lio­nių su­grį­žus".

"Mėgs­tu ke­liau­ti, lan­ky­ti gar­siau­sius mu­zie­jus, iš­vys­ti gar­siau­sių dai­li­nin­kų dar­bus. Įk­ve­pia Er­mi­ta­žas, Tret­ja­ko­vo ga­le­ri­ja, Luv­ras, ki­ti me­no ir kul­tū­ros mu­zie­jai, ke­lio­nės į Len­ki­ją, Es­ti­ją, Suo­mi­ją, Lat­vi­ją, Lie­tu­vos mies­tus. Pa­tir­ti įspū­džiai at­si­spin­di ir ma­no ak­va­re­lės dar­bų pa­ro­do­je", – šiais žo­džiais kū­ry­bą pri­sta­to au­to­rė.

Su pa­ro­da dai­li­nin­kę svei­ki­no ir ak­va­re­les įver­ti­no me­no­ty­ri­nin­kai Mi­cha­li­na Ado­ma­vi­čie­nė, pro­fe­so­rius Vy­te­nis Rim­kus.

Da­nu­tė Či­vie­nė – nuo­la­ti­nė "Laip­tų ga­le­ri­jos" tarp­tau­ti­nės mi­nia­tiū­rų pa­ro­dos da­ly­vė, vie­na iš "Ko­das PBD" (1971 me­tų dai­lės fa­kul­te­to stu­den­tų) pa­ro­dos ga­le­ri­jo­je au­to­rių.

Da­ly­va­vo Lie­tu­vos dai­lės pe­da­go­gų pa­ro­do­se, 1996 me­tais pri­sta­tė pa­ro­dą Me­de­ba­che, Vo­kie­ti­jo­je, 2017 ir 2018 me­tais – Šiau­liuo­se.

Pa­ro­da "Iš ke­lio­nių su­grį­žus" veiks iki va­sa­rio 26 die­nos.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.