Agnijos Germanės "Elementai"

Ie­vos SLONKS­NY­TĖS nuo­tr.
Lat­vė Ag­ni­ja Ger­ma­nė Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je pri­sta­tė ta­py­bos pa­ro­dą "Ele­men­tai".
Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos III aukš­to ga­le­ri­jo­je ati­da­ry­ta Ag­ni­jos Ger­ma­nės (Lat­vi­ja, Ry­ga) ta­py­bos dar­bų pa­ro­da "Ele­men­tai".

Pa­sak au­to­rės, ug­nis pa­siū­lo idė­ją, oras – ry­šius, van­duo – tu­ri­nį, o že­mė vis­ką įkū­ni­ja, sie­la, pa­si­tel­ku­si pro­tą, sis­te­mi­na ir su­tei­kia pra­smę.

Pa­ro­do­je eks­po­nuo­ja­mi pa­sku­ti­nių 5 me­tų A. Ger­ma­nės dar­bai. Juo­se daž­niau­siai siau­čia vie­na iš sti­chi­jų, at­si­spin­di ir dai­li­nin­kės ke­lio­nių, pa­žin­čių su įvai­rio­mis kul­tū­ro­mis įspū­džiai.

A. Ger­ma­nės sa­ko, kad pa­veiks­lų idė­jos ki­lu­sios iš pa­sau­lio, gam­tos vaiz­dų: su­tei­kia tu­ri­nį ir ener­gi­ją tam, ką yra ma­čiu­si. Daž­nai tai žmo­gaus fi­gū­ros, vei­dai ir ne­tgi siu­že­ti­nės kom­po­zi­ci­jos su gro­tes­kiš­kais ele­men­tais.

Pa­si­rink­ti ku­rį nors mo­ty­vą au­to­rę daž­niau­siai pa­ska­ti­na in­tui­ci­ja ir nuo­jau­ta.

A. Ger­ma­nę ža­vi kva­pą gniau­žian­ti spal­va ir ju­de­sys, ga­li­my­bė pa­ro­dy­ti ju­dė­ji­mą pa­veiks­le, dar­bas su me­džia­go­mis, kū­ry­bi­nis pro­ce­sas.

A. Ger­ma­nė yra dai­lės ma­gist­rė, Lat­vi­jos me­ni­nin­kų są­jun­gos na­rė, ta­py­bos, pie­ši­mo mo­ky­to­ja Bol­de­ra­jos mu­zi­kos ir me­no mo­kyk­lo­je, Kul­tū­ros ir poil­sio cent­ro "Iman­ta" dai­lė stu­di­jos "Umb­ra" me­no va­do­vė.

Yra su­ren­gu­si per tris de­šim­tis per­so­na­li­nių pa­ro­dų, or­ga­ni­zuo­ja ple­ne­rus ir juo­se da­ly­vau­ja.

Pa­ro­da "Ele­men­tai" Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je veiks iki lapk­ri­čio 19 die­nos.

Ie­vos SLONKS­NY­TĖS nuo­tr.
Ag­ni­jos Ger­ma­nės pa­ro­dą "Ele­men­tai" ga­li­ma ap­žiū­rė­ti iki lapk­ri­čio 19 die­nos.