Pia­nis­tė įver­tin­ta aukš­čiau­siu ap­do­va­no­ji­mu

Šiau­lių Sau­liaus Son­dec­kio me­nų gim­na­zi­jos nuo­tr.
XII res­pub­li­ki­nia­me jau­nų­jų pia­nis­tų kon­kur­se Šiau­lių Sau­liaus Son­dec­kio me­nų gim­na­zi­jos mo­ki­nė Ka­mi­lė Kau­či­kai­tė bu­vo įver­tin­ta kon­kur­so aukš­čiau­siu ap­do­va­no­ji­mu. Pia­nis­tės mo­ky­to­ja – Rai­mon­da Sli­žie­nė.

Klai­pė­do­je vy­ku­sia­me XII res­pub­li­ki­nia­me jau­nų­jų pia­nis­tų kon­kur­se, skir­ta­me Fe­lix Men­dels­sohn Bart­hol­dy 210-osioms gi­mi­mo me­ti­nėms, Šiau­lių Sau­liaus Son­dec­kio me­nų gim­na­zi­jos III gim­na­zi­jos kla­sės mo­ki­nė Ka­mi­lė Kau­či­kai­tė bu­vo įver­tin­ta kon­kur­so aukš­čiau­siu ap­do­va­no­ji­mu Grand pri­x, jai skir­ti dar du dip­lo­mai: "Už ge­riau­sią po­li­fo­ni­nio kū­ri­nio at­li­ki­mą" ir "Už ge­riau­sią kla­si­ki­nės so­na­tos at­li­ki­mą".

K. Kau­či­kai­tės mo­ky­to­ja – Rai­mon­da Sli­žie­nė.

Kon­kur­se gim­na­zi­jai at­sto­va­vo trys pia­nis­tės.

Mo­ky­to­jos Lai­mu­tės Ma­me­niš­ky­tės mo­ki­nė Ga­bi­ja Ro­du­ner lai­mė­jo 3 vie­tą, o Jus­ti­nai Krikš­čiu­kai­tei įteik­tas dip­lo­mas už de­biu­tą.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.