Ga­le­ri­jų me­tai – pil­ni įvy­kių

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Šiau­lių "Laip­tų" ga­le­ri­jos di­rek­to­rė Ja­ni­na Ali­šaus­kie­nė džiau­gia­si, kad ga­le­ri­ja yra iš­si­ko­vo­ju­si sa­vo vie­tą po sau­le, tu­ri me­ni­nin­kų pa­si­ti­kė­ji­mą ir nuo­la­ti­nių lan­ky­to­jų.
Šiau­lių dai­lės ga­le­ri­jos, "Laip­tų" ga­le­ri­jos ir Šiau­lių uni­ver­si­te­to Dai­lės ga­le­ri­jos pla­nuo­se šie­met nu­ma­ty­tos ir kla­si­kų, ir jau­nų­jų me­ni­nin­kų pa­ro­dos. Mies­te tra­di­ciš­kai vyks fes­ti­va­liai "Šiau­lių Mon­mart­ro Res­pub­li­ka", "En­ter", "Vi­rus". Su­dė­tin­giau­sia pla­nuo­ti uni­ver­si­te­to dai­lės ga­le­ri­jai – jos li­ki­mas dar ne­ži­no­mas.

Pra­dės kul­tū­ros mė­ne­sį

"Laip­tų" ga­le­ri­jos me­tai – dar­bin­gi ir kū­ry­bin­gi, nu­ma­ty­tos pa­ro­dos, li­te­ra­tū­ri­niai su­si­ti­ki­mai, kon­cer­tai, fes­ti­va­lis.

Ar­ti­miau­sias ren­gi­nys lau­kia ko­vo 29 die­ną: kon­cer­te "Eu­ro­pos vir­tuo­zai" gros Gleb Pyš­niak (vio­lon­če­lė) ir nor­ve­gas Ole Chris­tian Haa­gen­rud (for­te­pi­jo­nas).

Ga­le­ri­jos kul­tū­ri­nės veik­los, ko­mu­ni­ka­ci­jos ir rin­ko­da­ros va­dy­bi­nin­kė As­ta Stan­kū­nie­nė ba­lan­džio mė­ne­sį pa­siū­lė pa­skelb­ti dva­si­nės šva­ros – kul­tū­ros mė­ne­siu.

Kul­tū­ros mė­nuo pra­si­dės ba­lan­džio 5 die­ną "Laip­tų" ga­le­ri­jos 27-uo­ju gim­ta­die­niu.

Per 26-erius me­tus "Laip­tų" ga­le­ri­ja yra su­ren­gu­si dau­giau kaip 700 ta­py­bos, gra­fi­kos, ak­va­re­lių, pie­ši­nių pa­ro­dų.

Šven­čiant gim­ta­die­nį, bus pri­sta­ty­tos dar dvi pa­ro­dos: pri­pa­žin­to dai­li­nin­ko, ar­si­nin­ko, gy­ve­nan­čio ir ku­rian­čio Vil­niu­je, Ri­mo Zig­mo Bi­čiū­no ta­py­ba ir šiau­lie­tės Ri­tos Ruš­ky­tės fo­tog­ra­fi­jos "Laip­tai".

Pa­ro­das pri­sta­tys me­no­ty­ri­nin­kė dr. Da­nu­tė Zo­vie­nė. Bus pri­si­min­ti ir ana­pi­lin išė­ję me­ni­nin­kai.

Pran­cū­ziš­ką mu­zi­ką do­va­nos Ra­sa Ra­pa­ly­tė (vo­ka­las) ir Dau­man­tas Slip­kus (for­te­pi­jo­nas).

Pa­si­bai­gus gim­ta­die­nio šven­tei, ba­lan­džio 26-ąją, bus ati­da­ry­ta Aud­riaus Pui­pos (1960–1997) ak­va­re­lės, gra­fi­kos pa­ro­da.

"Aukš­ta­sis pi­lo­ta­žas", – apie dai­li­nin­ko kū­ry­bą sa­ko J. Ali­šaus­kie­nė. Pa­ro­dą iš ar­ti­mų­jų ir pri­va­čių ko­lek­ci­nin­kų pri­sta­tys me­no­ty­ri­nin­kė dr. Ra­mu­tė Rach­le­vi­čiū­tė.

Ba­lan­džio 8 die­ną kul­tū­ros mė­ne­sį pa­pil­dys li­te­ra­tū­ri­nis pir­ma­die­nis: su­si­ti­ki­mas su Na­cio­na­li­nės kul­tū­ros ir me­no pre­mi­jos lau­rea­te, Me­tų kny­gos "Skers­vė­jų na­mai" au­to­re Da­nu­te Ka­li­naus­kai­te.

Ge­gu­žės 17 die­ną pra­dės veik­ti kau­nie­čio Min­dau­go Juo­džio ta­py­bos pa­ro­da.

Bir­že­lio 7 die­ną "Laip­tų" ga­le­ri­ja pri­sta­tys ku­ra­to­riaus Ri­čar­do Ja­ku­čio pro­jek­tą "Prie ka­vos". Ži­no­mi me­ni­nin­kai iš Kau­no, Vil­niaus ir Šiau­lių pri­sta­tys ta­py­bos dar­bus ir me­ni­nius ob­jek­tus.

"Prie ka­vos" ga­li bū­ti ir ty­lūs ra­mūs po­kal­biai ir ašt­rios dis­ku­si­jos", – int­ri­guo­ja J. Ali­šaus­kie­nė.

Ga­le­ri­jos di­rek­to­rė mu­zie­ji­ne va­di­na Lie­pos 6-ajai skir­tą Leo­no Ka­ti­no (1907–1984) pa­ro­dą. Ji tu­rė­tų do­min­ti ir į mies­tą at­vyks­tan­čius tu­ris­tus.

Va­sa­ros įvy­kis – "Šiau­lių Mon­mart­ro Res­pub­li­kos" fes­ti­va­lis, rep­re­zen­ta­ci­nis mies­to ren­gi­nys. Fes­ti­va­lį ati­da­rys Da­lios Kas­čiū­nai­tės "Juo­da-bal­ta" dar­bų cik­las.

Fes­ti­va­lio ple­ne­ro dai­li­nin­kai kurs ne tik ga­le­ri­jos so­de, bet ir šv. Jur­gio baž­ny­čios erd­vė­je. Kaip ir per­nai, fes­ti­va­lis ke­liaus į re­gio­ną. Ple­ne­ro dar­bų pa­ro­da bus pri­sta­ty­ta Jo­niš­kio mies­to aikš­tė­je, Rau­do­no­jo­je si­na­go­go­je bus ati­da­ry­ta Au­gus­ti­no Sa­vic­ko (1919–2012) pa­ro­da.

Spe­cia­lias pro­gra­mas fes­ti­va­liui pa­rengs Vals­ty­bi­nis Vil­niaus kvar­te­tas, Čiur­lio­nio kvar­te­tas.

Rug­sė­jį "Laip­tų" ga­le­ri­ja skirs dė­me­sį žy­dų kul­tū­rai: pla­nuo­ja­ma ati­da­ry­ti Iz­rae­ly­je ku­rian­čio Jo­kū­bo Kat­zo ta­py­bos pa­ro­dą. Tre­čia­me aukš­te bus eks­po­nuo­ja­mos fo­tog­ra­fi­jos iš Iz­rae­lio.

"Bu­vo lai­kas, kai Šiau­liuo­se dau­giau nei pu­sė gy­ven­to­jų bu­vo žy­dų tau­ty­bės, jie pa­da­rė įta­ką ir mū­sų kul­tū­ri­niam gy­ve­ni­mui. No­ri­me pa­sa­ky­ti, kad mes tai me­na­me", – sa­ko J. Ali­šaus­kie­nė.

Lapk­ri­tį ga­le­ri­ja tra­di­ciš­kai or­ga­ni­zuos lat­vių me­ni­nin­kų pa­ro­dą: lapk­ri­čio 18 die­ną mi­ni­ma Lat­vi­jos ne­prik­lau­so­my­bės pa­skel­bi­mo die­na.

Gruo­dis pra­si­dės dar vie­na tra­di­ci­ja – ka­lė­di­nių mi­nia­tiū­rų pa­ro­da.

Me­tų pa­bai­go­je nu­ma­ty­ta vil­nie­čių me­ni­nin­kų Ais­tės Čer­niū­tės ir VDA dai­lės mu­zie­jaus va­do­vo dr. Vi­do Poš­kaus abst­rak­čios ir fi­gū­ra­ty­vi­nės ta­py­bos pa­ro­da "Žmo­nės ir pa­da­rai".

Lau­kiant šven­čių, pla­nuo­ja­mas mu­zi­ki­nis poe­zi­jos va­ka­ras su poe­tu Ai­du Mar­čė­nu, poe­tu ir mu­zi­ku Do­man­tu Ra­zaus­ku, mul­tiinst­ru­men­ti­nin­ku Sau­liu­mi Pet­rei­kiu.

Tra­di­ci­jos ir nau­jo­vės

Šiau­lių dai­lės ga­le­ri­jo­je šiuo me­tu vei­kia dvi pa­ro­dos iš cik­lo "Nau­jas Lie­tu­vos me­nas": My­ko­lės "Gam­to­vaiz­dis" ir Ro­la­no Stan­kū­no "Hib­ri­dai". Pa­sak ga­le­ri­jos Kul­tū­ri­nių ren­gi­nių ir pa­ro­dų ku­ra­to­rės Er­nes­tos Šim­kie­nės, pla­nuo­ja­ma su­reng­ti 4–5 šio cik­lo pa­ro­das.

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Pa­sak Šiau­lių dai­lės ga­le­ri­jos Kul­tū­ri­nių ren­gi­nių ir pa­ro­dų ku­ra­to­rės Er­nes­tos Šim­kie­nės, ga­le­ri­jo­je vyks tra­di­ci­niai fes­ti­va­liai "Vi­rus", "En­ter", dė­me­sys bus ski­ria­mas nau­ja­jam Lie­tu­vos me­nui, šiau­lie­čių kū­ry­bai.

 

Ba­lan­dį ga­le­ri­ja kvies į tra­di­ci­nį me­di­jų me­no fes­ti­va­lį "En­ter". Sep­ty­nio­lik­to­jo fes­ti­va­lio int­ro ren­gi­niai pra­si­dės ba­lan­džio 26 die­ną.

Fes­ti­va­lio ati­da­ry­mas vyks ge­gu­žės 3 die­ną.

Pa­sak E. Šim­kie­nės, pro­gra­mo­je nu­ma­ty­ti per­for­man­sai, mu­zi­ka, ani­ma­ci­ja, pa­ro­dos, su­sie­tos su šiuo­lai­ki­ne, skait­me­ni­ne kul­tū­ra, ro­bo­ti­ka: "Ban­dy­si­me pri­sta­ty­ti, ką nau­jau­sio, įdo­miau­sio me­di­jų sri­ty­je ku­ria me­ni­nin­kai."

Fes­ti­va­lis "En­ter" tę­sis iki ge­gu­žės 18 die­nos. Ren­gi­niai neap­si­ri­bos vien ga­le­ri­jos erd­ve: vyks ir ša­lia ga­le­ri­jos.

Ge­gu­žės pa­bai­go­je Šiau­lių dai­lės ga­le­ri­jo­je bus ati­da­ry­ta tra­di­ci­nė kas­me­ti­nė Šiau­lių dai­li­nin­kų kū­ry­bos pa­ro­da, ją or­ga­ni­zuo­ja Lie­tu­vos dai­li­nin­kų są­jun­gos Šiau­lių sky­rius. Šie­met pa­ro­da vyks 58-ąjį kar­tą.

"Me­ni­nin­kus ši pa­ro­da jau­di­na, kas­met ban­do pa­ro­dy­ti kaž­ką nau­jo. Gal­būt šie­met or­ga­ni­za­to­riai su­gal­vos ko­kią įdo­mes­nę for­mą, gal lau­kia koks ne­ti­kė­tu­mas."

Bir­že­lio ir lie­pos mė­ne­siais į ga­le­ri­jos erd­ves su­grįš ir į kū­ry­bi­nius nuo­ty­kius pa­kvies me­no edu­ka­ci­jos sto­vyk­la vai­kams ir jau­ni­mui "Me­no­po­lis".

Lie­pos 1-oji – Tarp­tau­ti­nė ar­chi­tek­tų die­na. Šia pro­ga bir­že­lio pa­bai­go­je ga­le­ri­jo­je bus ati­da­ry­ta res­pub­li­ki­nio mas­to ar­chi­tek­tū­ros pa­ro­da "Žvilgs­nis į sa­ve", pa­ro­dą ku­ruo­ja šiau­lie­tė ar­chi­tek­tė Rū­ta Stuo­pe­lie­nė.

Lie­pos ant­ro­je pu­sė­je į ga­le­ri­ją tu­rė­tų at­ke­liau­ti tarp­tau­ti­nės Kau­no gra­fi­kos bie­na­lės "Gro­žis" kū­ri­niai.

Va­sa­ros se­zo­ną ga­le­ri­ja baigs šiau­lie­čio me­ni­nin­ko An­ta­no Še­ro­no ta­py­bos pa­ro­da "Ra­kan­dai", šiau­lie­čio skulp­to­riaus Jo­no Vai­ce­kaus­ko skulp­tū­rų pa­ro­da ir kur­šė­niš­kės Da­lios Ga­sie­nės pie­ši­nių pa­ro­da.

Per "Šiau­lių die­nas" ga­le­ri­jo­je te­mi­nė pa­ro­da "Bal­ti­jos me­no fak­to­rius" vėl su­jungs tris drau­gau­jan­čius mies­tus: Jel­ga­vą, Per­nu, Šiau­lius. Tri­jų mies­tų me­ni­nin­kų kū­ry­ba kas­met paei­liui pri­sta­to­ma vie­na­me iš tri­jų mies­tų.

Dar vie­na pa­ro­da iš cik­lo "Nau­jas Lie­tu­vos me­nas" nu­ma­ty­ta ru­de­nį: kū­ry­bą pri­sta­tys vil­nie­tė me­ni­nin­kė Arū­nė Tor­nau.

Ru­de­nį ga­le­ri­ja ti­ki­si su­lauk­ti ir Kęs­tu­čio Gri­ga­liū­no pro­jek­to "Žai­di­mų ga­le­ri­ja".

Dar vie­nas tra­di­ci­nis Šiau­lių dai­lės ga­le­ri­jos fes­ti­va­lis – "Vi­rus". Jo me­tu pla­nuo­ja­ma pri­sta­ty­ti Niu­jor­ke gy­ve­nan­čios lie­tu­vės Evos Mar­ti­nai­ty­tės-Me­dio­dia ir Eval­do Jan­so pa­ro­das. Tra­di­ciš­kai "Vi­rus" fes­ti­va­lį ly­dės ma­da, per­for­man­sai, spek­tak­liai.

2019 me­tus Šiau­lių dai­lės ga­le­ri­ja pla­nuo­ja už­baig­ti ju­bi­lie­ji­ne šiau­lie­čio dai­li­nin­ko, di­zai­ne­rio, fo­tog­ra­fo Vil­man­to Damb­raus­ko pa­ro­da.

Pus­me­čio pla­nas

Šiau­lių uni­ver­si­te­to Dai­lės ga­le­ri­jos di­rek­to­rius Kor­ne­li­jus Užuo­tas var­di­ja pla­nus iki va­sa­ros vi­du­rio: ga­le­ri­jos li­ki­mas, jun­giant Vil­niaus ir Šiau­lių uni­ver­si­te­tus, dar nė­ra aiš­kus.

Giedriaus Baranausko nuotr.
Šiau­lių uni­ver­si­te­to Dai­lės ga­le­ri­jos di­rek­to­rius Kor­ne­li­jus Užuo­tas ga­le­ri­jos pa­ro­das kol kas pla­nuo­ja pus­me­čiui. Lie­pą ga­le­ri­ja Vil­niaus ro­tu­šė­je pri­sta­tys Vi­to­lioT­ru­šio pa­ro­dą "Atei­nu".

 

Ko­vo 29 die­ną ga­le­ri­ja pa­kvies į šiau­lie­čio Arū­no Va­si­liaus­ko pa­ro­dą "Neak­va­re­liš­ka ak­va­re­lė". 77-eri au­to­riui su­kaks ko­vo 26 die­ną.

Ba­lan­džio vi­du­ry­je ga­le­ri­jo­je pie­ši­nių pa­ro­dą ati­da­rys kel­miš­kis And­rius Se­sels­kas.

Ge­gu­žės 7 die­ną nu­ma­ty­ta pa­ro­dų cik­lo In Me­mo­riam pa­ro­da "Ro­ma­nui Vil­kaus­kui 70". Ana­pi­lin dai­li­nin­kas išė­jo praė­ju­siais me­tais.

Pa­sak K. Užuo­to, bus pri­sta­ty­ti R. Vil­kaus­ko dar­bai iš Na­cio­na­li­nio M.K. Čiur­lio­nio dai­lės mu­zie­jaus, Mo ga­le­ri­jos, V. Liut­kaus, B. Gra­žio ko­lek­ci­jų. Bus įrė­min­ti ir dar ne­ro­dy­ti R. Vil­kaus­ko dar­bai.

Pa­va­sa­rio pa­bai­ga ir va­sa­ros pra­džia skir­ta uni­ver­si­te­to stu­den­tams. Ge­gu­žės 31–birželio 7 die­ną lau­kia "In­teg­ra­lūs pro­jek­tai" – ma­gist­ran­tų dar­bų pa­ro­da. Po šios pa­ro­dos dip­lo­mi­nius dar­bus pri­sta­tys vi­zua­laus me­no pro­gra­mų stu­den­tai.

Bir­že­lį ga­le­ri­ja baigs dai­li­nin­kų su ne­ga­lia pa­ro­da "Jaus­mų spal­vos".

Ga­le­ri­jos pla­nuo­se yra ir dar dvi pa­ro­dos: tarp­tau­ti­nio ta­py­bos ple­ne­ro skir­to, gra­fų Zu­bo­vų at­mi­ni­mui, ir Zi­tos Vi­lu­ty­tės pro­jek­to pa­ro­da.

Lie­pos 2 die­ną Šiau­lių uni­ver­si­te­to Dai­lės ga­le­ri­ja Vil­niaus ro­tu­šė­je pri­sta­tys Vi­to­lio Tru­šio (1936–2018) pa­ro­dą "Atei­nu". Ši pa­ro­da Šiau­liuo­se bu­vo eks­po­nuo­ja­ma praė­ju­sių me­tų pa­va­sa­rį.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.