Vieša politiko nuomonė apie kandidatus į prezidentus

Lo­re­tos RIPS­KY­TĖS nuo­tr.
Ant vie­no pla­ka­to Ed­mun­das Vai­čiu­lis žo­džius įdė­jo į kan­di­da­tės į Pre­zi­den­tus Ing­ri­dos Ši­mo­ny­tės lū­pas.

Jo­niš­kio ra­jo­no ta­ry­bos na­rys Ed­mun­das Vai­čiu­lis ori­gi­na­liai iš­reiš­kė sa­vo nuo­mo­nę apie du kan­di­da­tus į Lie­tu­vos pre­zi­den­tus. Pa­si­da­ręs pla­ka­tus su už­ra­šais ir juos pri­tvir­ti­nęs ant au­to­mo­bi­lio sto­go, jis taip at­vy­ko į ant­ra­die­nį vy­ku­sį ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dį.

Kol vy­ko po­sė­dis, jo­niš­kie­čiai ga­lė­jo per­skai­ty­ti pa­gal Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos są­ra­šą į ra­jo­no ta­ry­bą iš­rink­to Ed­mun­do Vai­čiu­lio nu­si­tei­ki­mą dvie­jų ly­de­riau­jan­čių kan­di­da­tų – Ing­ri­dos Ši­mo­ny­tės ir Gi­ta­nos Nau­sė­dos at­žvil­giu. Vie­nas pla­ka­tas skel­bė: „Aš, Ku­bi­liaus drau­gė, no­riu jus, run­ke­liai, val­dy­ti. Tar­nau­siu ne Lie­tu­vai, o stam­biam ir la­bai stam­biam ka­pi­ta­lui, ban­kams. Ir neinkš­kit.“, ki­to teks­tas bu­vo toks: „Rin­ki­te ma­ne! Nes aš gra­žus. Tu­riu gra­žų na­mą, vi­sas jė­gas skir­siu ban­kų pel­no di­di­ni­mui ir sa­vo. Steng­siuo­si, stip­res­niems įsi­teik­siu, pa­tai­kau­siu...“

Į klau­si­mą, ko­dėl pa­si­rin­ko vie­šai nuo­mo­nę pa­reikš­ti bū­tent apie šiuos du kan­di­da­tus, E. Vai­čiu­lis at­sa­kė, kad jie la­biau­siai nu­si­pel­nė, te­rei­kia pri­si­min­ti kri­zę ir ban­kų griū­tis bei ki­tus ak­tua­lius gy­ven­to­jams da­ly­kus. Be to, pa­sak ra­jo­no po­li­ti­ko, bū­tent šie kan­di­da­tai yra stip­riau­si pa­gal skel­bia­mus rei­tin­gus, prieš silp­nus nė­ra pra­smės ką nors sa­ky­ti.

E. Vai­čiu­lio pla­ka­tais su­si­do­mė­jo ne tik praei­viai, bet ir po­li­ci­ja.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.