Varžėsi „Sidabrinių balsų“ konkurse

Or­ga­ni­za­to­rių nuo­tr.
So­lis­tų ir vo­ka­li­nių an­samb­lių kon­kur­so „Si­dab­ri­niai bal­sai 2020“ Jo­niš­ky­je pir­mo­jo eta­po nu­ga­lė­to­jai su ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ja.
Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­re vy­ko so­lis­tų ir vo­ka­li­nių an­samb­lių kon­kur­so „Si­dab­ri­niai bal­sai 2020“ pir­ma­sis eta­pas.

Ke­tu­rio­se ka­te­go­ri­jo­se var­žė­si de­vy­ni kon­kur­so da­ly­viai. Į ant­rą­jį eta­pą pa­te­ko Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro mo­te­rų vo­ka­li­nis an­samb­lis „Jievarėlė” (va­do­vė Alf­re­da Ga­vor­kie­nė) ir Ža­ga­rės kul­tū­ros cent­ro Sand­ros ir Al­fon­so Gied­rų due­tas (va­do­vė Sand­ra Gied­rė).

Ant­ra­sis tu­ras vyks re­gio­nuo­se kovo–gegužės mė­ne­siais, o tre­čia­sis – 2020 me­tų spa­lį Vil­niaus Šv. Kot­ry­nos baž­ny­čio­je.

Šis kon­kur­sas or­ga­ni­zuo­ja­mas li­kus dve­jiems me­tams iki Lie­tu­vos dai­nų šven­tės.

Komentarai

Svajonė    Pir, 2020-02-03 / 16:27
Nežinau, kaip Joniškio rajone, bet pas mus tai nusisamdo dainininkų, kad užimtų kuo aukštesnę vietą, ir atseit dalyvauja konkurse.
Žiūrovė    Ket, 2020-06-11 / 11:38
O Joniškyje niekas tokiais cirkais neužsiima. Dalyvauja, kas nori ir visi vienodom sąlygom. Nėra tikslo žaisti konkurso. Laimės - puiku, nelaimės - bus dar kitų kartų.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.