Vadovų algas koreguos ir slaugytojų atlyginimai

Lai­mos AGA­NAUS­KIE­NĖS nuo­tr.
Rad­vi­liš­kio li­go­ni­nė – di­džiau­sia ra­jo­no gy­dy­mo įstai­ga ir pa­gal įplau­kas, ir pa­gal dar­buo­to­jų skai­čių. Tai už­tik­ri­na ir di­džiau­sią tarp vi­sų svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų va­do­vo at­ly­gi­ni­mą.
Šį mė­ne­sį į vi­sų Radviliškio ra­jo­no svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų va­do­vų ban­ko są­skai­tas įplauks nau­jos už at­lie­ka­mą dar­bą gau­na­mo at­ly­gi­ni­mo su­mos.
Ko­kio sto­rio bus gy­dy­mo įstai­gų di­rek­to­rių pi­ni­gi­nės, pri­klau­sys ir nuo pa­val­di­nių at­ly­gi­ni­mų dy­džio.

At­ly­gi­ni­mus tvir­ti­no Ta­ry­ba

Ra­jo­no Ta­ry­ba nuo rug­sė­jo 1-osios nu­sta­tė nau­jus at­ly­gi­ni­mų dy­džius ra­jo­no svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų va­do­vams. Jie per­skai­čiuo­ti pa­si­kei­tus Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos pa­tvir­tin­tai dar­bo už­mo­kes­čio skai­čia­vi­mo me­to­di­kai.

Sa­vi­val­dy­bės vy­riau­sio­sios gy­dy­to­jos Ais­tės Gi­nai­tie­nės, ra­jo­no Ta­ry­bai pa­tei­ku­sios tvir­tin­ti nau­juo­sius at­ly­gi­ni­mo dy­džius, tei­gi­mu, vi­siems įstai­gų va­do­vams, iš­sky­rus Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos cent­ro di­rek­to­rių, at­ly­gi­ni­mai ne­bus ma­žes­ni nei iki šiol.

"Jie, kaip ir anks­čiau, su­si­dės iš pa­sto­vio­sios ir kin­ta­mo­sios da­lies, ta­čiau kei­čia­si ne tik pa­sto­vio­sios da­lies skai­čia­vi­mo me­to­di­ka, bet ir kin­ta­mo­sios da­lies pro­cen­tai", – sa­kė A. Gi­nai­tie­nė.

Pa­sak jos, pa­gal nau­ją­ją me­to­di­ką per­skai­čiuo­jant įstai­gų va­do­vų pa­sto­vią­ją at­ly­gi­ni­mų da­lį, te­ko at­si­žvelg­ti į įvai­rių veiks­nių pa­ke­tą – skai­čia­vi­mo for­mu­lė esą nė­ra pa­pras­ta.

Da­bar įstai­gos va­do­vo at­ly­gi­ni­mas pri­klau­sys ir nuo įstai­go­je dir­ban­čių gy­dy­to­jų bei slau­gy­to­jų at­ly­gi­ni­mų.

Nau­juo­ju bū­du per­skai­čiuo­ta at­ly­gi­ni­mo pa­sto­vio­ji da­lis Bai­so­ga­los pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro di­rek­to­riui su­da­rys 1557 eu­rus, ra­jo­no Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos cent­ro di­rek­to­riui – 1398, Rad­vi­liš­kio ra­jo­no pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro di­rek­to­riui – 2165, Še­du­vos pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro di­rek­to­riui – 1523 ir Rad­vi­liš­kio li­go­ni­nės di­rek­to­riui – 3182 eu­rus.

Ra­jo­no Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos cent­ro di­rek­to­riui at­ly­gi­ni­mas su­ma­žė­jo, ta­čiau, va­do­vau­jan­tis ga­lio­jan­čiais tei­sės ak­tais, ne il­giau kaip iki 2020 me­tų pa­bai­gos, jis bus pa­lie­ka­mas anks­tes­nio dy­džio.

Kin­ta­mo­ji da­lis – per­pus ma­žes­nė

Gy­dy­mo įstai­gų va­do­vams nu­sta­ty­ti ir nau­ji mė­ne­si­nės al­gos kin­ta­mo­sios da­lies dy­džiai. Pa­gal nau­jus tei­sės ak­tus, vi­si jie bu­vo su­ma­žin­ti per­pus.

Bai­so­ga­los ir Rad­vi­liš­kio pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­rų di­rek­to­riams nu­sta­ty­ta 15 pro­cen­tų dy­džio kin­ta­mo­ji at­ly­gi­ni­mo da­lis, Rad­vi­liš­kio ra­jo­no grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos cent­ro di­rek­to­riui, Še­du­vos pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro di­rek­to­riui ir Rad­vi­liš­kio li­go­ni­nės di­rek­to­riui – po 20 pro­cen­tų.

A. Gi­nai­tie­nės tei­gi­mu, svei­ka­tos prie­žiū­ros va­do­vų mė­ne­si­nio dar­bo už­mo­kes­čio kin­ta­mo­sios da­lies dy­dis pri­klau­so nuo praė­ju­sių ka­len­do­ri­nių me­tų įstai­gos veik­los re­zul­ta­tų. Jis nu­sta­to­mas vie­ne­riems me­tams ir ne­ga­li vir­šy­ti 20 pro­cen­tų va­do­vau­jan­čia­jam dar­buo­to­jui nu­sta­ty­to mė­ne­si­nio dar­bo už­mo­kes­čio pa­sto­vio­sios da­lies dy­džio.

Dar­bo už­mo­kes­čio kin­ta­mo­ji da­lis ne­ga­li bū­ti nu­sta­to­ma, jei­gu praė­ju­sių ka­len­do­ri­nių me­tų įstai­gos veik­los fi­nan­si­niai re­zul­ta­tai yra nei­gia­mi (iš­sky­rus at­ve­jus, kai nei­gia­mi fi­nan­si­niai re­zul­ta­tai at­si­ra­do dėl su­ma­žin­to fi­nan­sa­vi­mo ar ki­tų ap­lin­ky­bių, ku­rių va­do­vai ne­ga­lė­jo kont­ro­liuo­ti).

At­sa­ko­my­bė di­de­lė – at­ly­gi­ni­mas ne­si­kei­čia

Bai­so­ga­los pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro di­rek­to­rė Auš­ra Juš­kie­nė bu­vo at­vi­ra – nau­ja­sis jos at­ly­gi­ni­mas "į ran­kas" bus gal 10 eu­rų di­des­nis nei bu­vo.

"Kol kas jo dar ne­ga­vau", – sa­kė di­rek­to­rė ir pri­si­pa­ži­no jau­čian­ti tam tik­rą nuo­skau­dą dėl to­kių pa­si­kei­ti­mų: va­do­vo at­sa­ko­my­bė di­de­lė, dar­bo ir stre­so pa­kan­ka, o įver­ti­ni­mas už dar­bą ne­si­kei­čia. Ne­ga­na to – ga­li ir su­ma­žė­ti.

Į klau­si­mą, ar yra įstai­go­je gy­dy­to­jų, ku­rie gau­na di­des­nį at­ly­gi­ni­mą, ne­gu ji, di­rek­to­rė, A. Juš­kie­nė at­sa­kė la­ko­niš­kai: "Vi­si. Ir net ne du kar­tus".

Pa­sak jos, ant­raip dirb­ti į kai­mą gy­dy­to­jų ne­pri­sik­vie­si. Pa­gal vie­šai skel­bia­mą dar­bo už­mo­kes­čio sta­tis­ti­ką, vi­du­ti­nis gy­dy­to­jo at­ly­gi­ni­mas už eta­tą ant­rą­jį šių me­tų ket­vir­tį Bai­so­ga­los PSPC bu­vo 2652 eu­rai, slau­gy­to­jų – 898 eu­rai, ad­mi­nist­ra­ci­jos – 1089 eu­rai.

"Į mū­sų įstai­gą atei­nan­tis fi­nan­sa­vi­mas pri­klau­so nuo su­teik­tų pa­slau­gų ir pri­si­ra­šiu­sių li­go­nių skai­čiaus, ku­ris po tru­pu­tį kei­čia­si į ma­žė­ji­mo pu­sę: vie­ni žmo­nės mirš­ta, ki­ti iš­si­ke­lia gy­ven­ti ki­tur, iš­vyks­ta į už­sie­nį. Gims­ta­mu­mas ir­gi ma­žė­ja.

To­dėl ir la­bai no­rė­da­mas "pa­si­kel­ti" sau at­ly­gi­ni­mą di­din­da­mas gy­dy­to­jų ir slau­gy­to­jų at­ly­gi­ni­mus, to ne­pa­da­ry­si dėl ri­bo­tų fi­nan­si­nių ga­li­my­bių. Įs­tai­gos gau­na­mos pa­ja­mos ir­gi įsi­skai­čiuo­ja į va­do­vo at­ly­gi­ni­mo skai­čiuo­tę", – sa­kė A. Juš­kie­nė.

Iki nau­jo­sios tvar­kos svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų va­do­vų at­ly­gi­ni­mas bu­vo skai­čiuo­ja­mas pa­gal nu­sta­ty­tą koe­fi­cien­tą, ku­ris pri­klau­sė nuo dar­buo­to­jų skai­čiaus.

Ra­jo­no Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos cent­ro lai­ki­no­ji di­rek­to­rė Vir­gi­ni­ja Ja­siū­nie­nė pri­pa­ži­no: pa­skai­čiuo­ta­sis nau­ja­sis įstai­gos di­rek­to­riaus at­ly­gi­ni­mas yra maž­daug 100 eu­rų ma­žes­nis nei bu­vo.

Pa­sak V. Ja­siū­nie­nės, jos at­ly­gi­ni­mo su­ma­žė­ji­mui tu­rė­jo įta­kos tai, kad grei­to­jo­je gy­dy­to­jų, ku­rių at­ly­gi­ni­mai yra di­des­ni, ne­dir­ba – tik bend­ro­sios pra­kti­kos slau­gy­to­jos GMP fel­če­rės.

"Ki­ta ver­tus, mū­sų fel­če­rių at­ly­gi­ni­mų vi­dur­kis yra di­des­nis nei ki­tų ra­jo­no gy­dy­mo įstai­gų slau­gy­to­jų", – sa­kė V. Ja­siū­nie­nė.

Lai­mos AGA­NAUS­KIE­NĖS nuo­tr.
Rad­vi­liš­kio ra­jo­no grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos cent­ro lai­ki­no­ji di­rek­to­rė Vir­gi­ni­ja Ja­siū­nie­nė to­kio pat dy­džio at­ly­gi­ni­mą gaus tik dėl nu­ma­ty­tos iš­ly­gos.
Lai­mos AGA­NAUS­KIE­NĖS nuo­tr.
Bai­so­ga­los pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro di­rek­to­rė Auš­ra Juš­kie­nė: "Be pa­do­res­nio at­ly­gi­ni­mo gy­dy­to­jo į kai­mą ne­pri­sik­vie­si".