Užaugo keturių metrų aukščio topinambas

Asmeninė nuotr.
Ru­duo – me­tas pa­si­džiaug­ti dar­žo­vių der­liu­mi. Pak­ruo­jo ra­jo­ne, Ro­za­li­mo se­niū­ni­jo­je, Plau­čiš­kių kai­me užau­go neįp­ras­to dy­džio to­pi­nam­bas (bul­vi­nė sau­lėg­rą­ža). Iš­ma­ta­vus vis dar ža­liuo­jan­čio au­ga­lo stie­bo il­gį, už­fik­suo­tas per 4 met­rų jo aukš­tis.

Vid­man­tė Rim­kie­nė sa­vo kie­me užau­gu­sios dar­žo­vės aukš­tį ma­ta­vo me­di­ne kar­ti­mi, ku­rios il­gis – 3 met­rai. Iš­kė­lus kar­tį iki vir­šaus, nuo že­mės dar li­ko ne­ma­žas stie­bo ga­las. Pa­ma­ta­vus kar­ties ne­sie­kia­mo stie­bo il­gį, pri­si­dė­jo dar 1 met­ras ir maž­daug 5 cen­ti­met­rai.

V. Rim­kie­nė pa­ro­dė į ša­lia di­de­lio to­pi­nam­bo au­gan­čius ki­tus šios rū­šies au­ga­lus – jie žy­miai že­mes­ni, ma­žes­niais la­pais ir žie­dy­nais. Šei­mi­nin­kė pa­sa­ko­ja, kad to­pi­nam­bų pir­ku­si ji dau­giau nei prieš še­še­rius me­tus, kai su­ži­no­ju­si apie šių šak­nia­vai­sių nau­dą.

To­pi­nam­bai vis aug­da­vę so­de, ta­čiau kaž­ko iš jų ga­min­ti ji vis ne­pri­si­ruoš­da­vu­si. Tik iš­vy­du­si išau­gu­sį di­de­lį au­ga­lą, pa­na­šų į sau­lėg­rą­žą, plau­čiš­kie­tė už­si­ma­nė pa­si­kas­ti to­pi­nam­bų šak­nia­vai­sių ir juos val­gy­ti tie­siog ža­lius, su­tar­kuo­tus su mor­ko­mis. V. Rim­kie­nė sa­ko ži­nan­ti, kad šak­nia­vai­sių ne­ga­li­ma iš­ka­sus il­gai lai­ky­ti, rei­kia tuo­jau pat ga­min­ti ir val­gy­ti. Il­giau lai­ko­mi, jie vys­ta ir pū­na.

Bul­vi­nė sau­lėg­rą­ža ar­ba to­pi­nam­bas – ast­ri­nių šei­mos au­ga­las. Tai dau­gia­me­tė 1,5 met­rų aukš­čio žo­lė. Li­te­ra­tū­ro­je nu­ro­do­ma, kad užau­ga net iki 3 met­rų aukš­čio. Au­ga­las tru­pu­tį pa­na­šus į sau­lėg­rą­žą (ta pa­ti gen­tis). Stie­bas apau­gęs plau­ke­liais, žie­dy­nai gel­to­ni, pa­na­šūs į sau­lėg­rą­žų grai­žus (dėl to to­pi­nam­bai dar va­di­na­mi bul­vi­nė­mis sau­lėg­rą­žo­mis), tik žy­miai ma­žes­ni. Jie nau­do­ja­mi mais­tui ir gy­dy­mui, gy­vu­lių pa­ša­rams ir ne­tgi kos­me­ti­ko­je. Šak­nia­gum­biuo­se gau­su vi­ta­mi­no C, B1, B2 ir įvai­rių mi­ne­ra­lų bei ki­tų ak­ty­vių me­džia­gų. Tiek mais­tui, tiek ir gy­dy­mui to­pi­nam­bai daž­niau­siai var­to­ja­mi švie­ži, nors juos ga­li­ma ir kep­ti, troš­kin­ti, vir­ti ar džio­vin­ti. Švie­ži gau­ses­ni nau­din­go­mis me­džia­go­mis. Švie­žiai trin­tų to­pi­nam­bų ty­re­le ga­li­ma gy­dy­ti skran­džio su­tri­ki­mus, ji pa­de­da ser­gan­tiems dia­be­tu, tu­rin­tiems šir­dies pro­ble­mų, trūks­tant or­ga­niz­mui ge­le­žies ar vi­ta­mi­no C. Išo­riš­kai gy­do­mi nu­de­gi­mai ar ne­di­de­lės žaiz­dos. Nau­do­jant to­pi­nam­bus kos­me­ti­ko­je, šiek tiek ly­gi­na raukš­les ir skais­ti­na vei­do odą.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.