Tuoktis bus galima ir Panekelpių sodyboje

Lai­mos AGA­NAUS­KIE­NĖS nuo­tr.
Bur­biš­kio dva­ras – pir­mo­ji rep­re­zen­ta­ci­nė vie­ta Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne, kur ga­li­ma reng­ti san­tuo­kos ce­re­mo­ni­jas.
Ra­jo­no Ta­ry­ba pa­pil­dė rep­re­zen­ta­ci­nes vie­tas, ku­rio­se bus ga­li­ma re­gist­ruo­ti san­tuo­kas. Tai – Skė­mių se­niū­ni­jo­je, Pa­ne­kel­pių kai­me esan­ti so­dy­ba.

Ket­vir­to­ji rep­re­zen­ta­ci­nė vie­ta

"Pa­ne­kel­pių kai­mo" so­dy­ba bus jau ket­vir­ta rep­re­zen­ta­ci­nė vie­ta, į ku­rią, jau­na­ve­džiams pa­gei­dau­jant, jų su­tuok­ti vyks rad­vi­liš­kie­čiai ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos dar­buo­to­jai.

Pa­ti pir­mo­ji vie­ta – Sa­vi­val­dy­bės pa­val­du­me esan­tis Bur­biš­kio dva­ras.

Vė­liau to­kį pat no­rą pas sa­ve tuok­ti po­ras pa­reiš­kė Jo­nai­tiš­kių dva­ro sa­vi­nin­kai. Rep­re­zen­ta­ci­ne tuok­tu­vių vie­ta pa­skelb­tas ir Vel­žių pi­lia­kal­nis prie Ari­mai­čių eže­ro.

Pra­šy­mą Sa­vi­val­dy­bei pa­tei­kęs Pa­ne­kel­piuo­se esan­čios so­dy­bos "Pa­ne­kel­pių kai­mas" sa­vi­nin­kas ja­me nu­ro­dė, jog šil­tuo­ju me­tu lai­ku, nuo ge­gu­žės iki rug­sė­jo mė­ne­sio, vei­kian­ti jo so­dy­ba ati­tin­ka vi­sus nu­sta­ty­tus kri­te­ri­jus: ne­prieš­ta­rau­ja vie­ša­jai tvar­kai ir ge­rai mo­ra­lei, ne­ke­lia pa­vo­jaus gy­vy­bei ir svei­ka­tai, tu­ri sa­vo au­ten­tiš­ką sti­lių yra ap­sup­ta kruopš­čiai pri­žiū­ri­mos ir har­mo­nin­gos ap­lin­kos.

San­tuo­kos re­gist­ra­vi­mui ga­lės bū­ti nau­do­ja­ma tiek už­da­ra pa­tal­pa – kluo­nas, tiek at­vi­ra te­ri­to­ri­ja – se­nų­jų obe­lų so­das ar­ba šim­ta­me­čių lie­pų alė­ja.

Siū­ly­mai – pa­tvir­tin­ti bend­rus kri­te­ri­jus

Nors Pa­ne­kel­pių kai­mo so­dy­ba ir bu­vo pa­skelb­ta dar vie­na rep­re­zen­ta­ci­ne vie­ta tuok­tu­vių ce­re­mo­ni­jai, Ta­ry­bos na­riams ki­lo tam tik­rų neaiš­ku­mų.

Bu­vo pa­siū­ly­mų ra­jo­ne nu­sta­ty­ti bend­rą tvar­ką ir są­ly­gas, pa­gal ku­rias bū­tų ga­li­ma pre­ten­duo­ti tap­ti rep­re­zen­ta­ci­ne vie­ta san­tuo­kos ce­re­mo­ni­jai reng­ti.

Anot Zi­tos Žvi­kie­nės, tai pa­leng­vin­tų Ta­ry­bos dar­bą – jei bū­tų nu­sta­ty­ta to­kia tvar­ka, kiek­vie­ną kar­tą ne­be­rei­kė­tų at­ski­rai svars­ty­ti pre­ten­den­tų pra­šy­mų. Bū­tų ga­li­ma ten­kin­ti pra­šy­mus, jei­gu tik jie ati­tik­tų nu­sta­ty­tą­ją tvar­ką.

O tvir­ti­nant konk­re­taus vers­li­nin­ko pra­šy­mą be nu­sta­ty­tos tvar­kos ir kri­te­ri­jų, esą pra­vers­tų ir to­kio spren­di­mo an­ti­ko­rup­ci­nis ver­ti­ni­mas, nes vie­nam vers­li­nin­kui tai ga­li bū­ti lei­džia­ma, o ki­tam – ne.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės Jo­lan­tos Mar­gai­tie­nės įsi­ti­ki­ni­mu, an­ti­ko­rup­ci­nis ver­ti­ni­mas čia ne­rei­ka­lin­gas, ka­dan­gi iš to Sa­vi­val­dy­bė ne­tu­ri jo­kios nau­dos, be to, iki šiol nė vie­nam pre­ten­den­tui ne­bu­vo at­sa­ky­ta nei­gia­mai.

Pa­sak J. Mar­gai­tie­nės, tai yra san­tuo­kų re­gist­ra­vi­mo tvar­kos li­be­ra­li­za­vi­mo ir Sa­vi­val­dy­bės lanks­tu­mo di­di­ni­mo at­ve­jai ir ko­rup­ci­ja čia nė ne­kve­pia.

Ar ge­rai, kad toks spren­di­mas taps sa­vo­tiš­ku pliu­su ir vers­lo pa­ge­ri­ni­mo ele­men­tu konk­re­čiam sa­vi­nin­kui, svars­tė ir Ta­ry­bos na­rys Eu­ge­ni­jus Pra­ne­vi­čius.

"Tai gal ge­riau nu­sta­tom tvar­ką, kad ce­re­mo­ni­ją bū­tų ga­li­ma at­lik­ti bet ku­rio­je pa­gei­dau­ja­mo­je vie­to­je, kad ir prie se­ne­lio ka­po, jei tik už pa­slau­gą bus mo­ka­ma nu­sta­ty­ta di­des­nė kai­na ne­gu tuo­kiant jau­na­ve­džius Sa­vi­val­dy­bės pa­tal­po­se", – So­cia­li­nių rei­ka­lų, svei­ka­tos ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to po­sė­dy­je min­tis dė­lio­jo jo pir­mi­nin­kas E. Pra­ne­vi­čius.

Anot Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų ir ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jos Si­gi­tos Gra­baus­kie­nės, jei ne­bū­tų pa­tvir­tin­tos rep­re­zen­ta­ci­nės vie­tos, sky­riaus dar­buo­to­jos pri­va­lė­tų jau­na­ve­džius su­tuok­ti bet ku­rio­je jų pa­gei­dau­ja­mo­je vie­to­je.

Per me­tus bū­na po ke­lias san­tuo­kas Ta­ry­bos nu­sta­ty­to­se rep­re­zen­ta­ci­nė­se vie­to­se.

Ga­li­my­bė re­gist­ruo­ti san­tuo­kos ce­re­mo­ni­ją rep­re­zen­ta­ci­nė­se ar jau­na­ve­džių pa­si­rink­to­se vie­to­se eg­zis­tuo­ja jau de­šimt­me­tį.

Už san­tuo­kos įre­gist­ra­vi­mą Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos nu­sta­ty­to­se rep­re­zen­ta­ci­nė­se vie­to­se yra nu­ma­ty­ta 60 eu­rų kai­na. Įp­ras­tas san­tuo­kos įre­gist­ra­vi­mas kai­nuo­ja tris­kart pi­giau – 20 eu­rų.

Bur­biš­kio dva­re, ku­ris ta­po pir­muo­ju ra­jo­ne pa­si­ren­kant ori­gi­na­les­nes san­tuo­kos ce­re­mo­ni­jos vie­tas, jau ne vie­ne­ri me­tai yra ren­gia­mos ir Auk­si­nių ves­tu­vių šven­tės. Čia su­kvie­čia­mos ir svei­ki­na­mos po­ros, ku­rios žie­dus su­mai­nė prieš pen­kis de­šimt­me­čius.